פסגות פנסיה מקיפה מסלול בסיסי למקבלי קצבה חדשים 513765347-00000000001531-12149

מסלול בסיסי למקבלי קצבה חדשים – המסלול הינו למקבלי קצבת נכות או שאירים בגין אירוע מזכה שארע לאחר יום 1 בינואר 2018 או מקבל פנסית זקנה שהחל לקבלה לאחר מועד זהנכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין ובכפוף לשיקול דעתה של וועדת ההשקעות. נכסי המסלול החשופים לנכסים כמפורט לעיל יהיו כל נכסי המסלול למעט שיעור הנכסים המושקעים באגרות חוב מסוג ערד בהתאם לתקנות זקיפת תשואה.​

הרכב השקעות הקרן נכון לתאריך 01/01/0001

  • 3% מניות בארץ
  • 5% מניות בחוץ לארץ
  • 78% אגח ממשלתי צמוד
  • 9% אגח ממשלתי שקלי
  • 0% אגח קונצרני צמוד מדד
  • 0% אגח קונצרני שקלי
  • 0% אגח קונצרני צמוד מטח
  • 0% פקדונות והלוואות
  • 5% מזומנים ושווי מזומנים
  • 0% אגח קונצרני לא סחיר
  • 0% נכסים אלטרנטיביים
  • 0% אגח ממשלתי צמוד מטח
  • 0% אחר

נתונים כלליים

 • מספר קופה12149
 • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
 • תאריך הקמה28/06/2018
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מהפקדהנכון לשנת : --
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מחיסכוןנכון לשנת : --
 • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת : --
 • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת : --
להצטרפות

תקנונים ודוחות