מ"ה 1/283 קרן פנסיה ה.ע.ל 513765347-00000000000283-0283-000

 • קרן פנסיה במסלול כללי עם ניהול גמיש של אפיקי ההשקעה השונים (שקלי, צמוד, מט"ח ומניות וכיוצ"ב)
 • שווי נכסים 16,968,522 אלפי ש"ח נכון לתאריך 30/06/2021
 • חשיפה אפקטיבית למניות 13% נכון לתאריך 30/06/2021

תשואה נומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול

5.18% 3.82%

הרכב השקעות הקרן נכון לתאריך 30/06/2021

  • 3% מניות בארץ
  • 10% מניות בחו"ל
  • 53% אג"ח ממשלתי צמוד
  • 4% אג"ח ממשלתי שקלי
  • 9% אג"ח קונצרני צמוד מדד
  • 1% אג"ח קונצרני שקלי
  • 1% אג"ח קונצרני צמוד מט"ח
  • 2% פקדונות והלוואות
  • 6% מזומנים ושווי מזומנים
  • 1% אג"ח קונצרני לא סחיר
  • 7% נכסים אלטרנטיביים
  • 0% אג"ח ממשלתי צמוד מט"ח
  • 3% אחר

נתונים כלליים

 • מספר קופה1/283
 • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
 • תאריך הקמה31/03/1959

תקנונים ודוחות

 • שיעור העמלות הממוצע שנגבו בפועל מתוך נכסי הקרן בשנת 2020: 0.13%

  שיעור העמלות הממוצע שנגבו בפועל מתוך נכסי הקרן בשנת 2019: 0.10%​


  שיעור העמלות הממוצע שנגבו בפועל מתוך נכסי הקרן בשנת 2018: 0.1%

   

  שיעור העמלות הממוצע שנגבו בפועל מתוך נכסי הקרן בשנת 2017: 0.1%

   

  שיעור העמלות הממוצע שנגבו בפועל מתוך נכסי הקרן בשנת 2016: 0.1%

   

  שיעור העמלות הממוצע שנגבו בפועל מתוך נכסי הקרן בשנת 2015: 0.1%

  ​ 

   דמי ניהול שייגבו על ידי החברה המנהלת יהיו בשיעור של סך דמי הניהול השוטפים ודמי הניהול הקבועים של הקרן:


  דמי הניהול השוטפים: תשלום בשיעור של 7.0% מההפקדות השוטפות
  דמי הניהול הקבועים: תשלום בשיעור של 0.1% מכלל נכסי הקרן לשנה

   

  שיעור העמלות הממוצע שנגבו בפועל מתוך נכסי הקרן בשנת 2014:

  שיעור העמלות הממוצע שנגבו בפועל מתוך נכסי הקרן: 0.098%

   

  שיעור העמלות הממוצע שנגבו בפועל מתוך נכסי הקרן בשנת 2013: 

   

   שיעור העמלות הממוצע שנגבה בפועל מתוך נכסי הקופה: 0.038%

   

  שיעור ממוצע של דמי ניהול ועמלות שנגבו בפועל בשנת 2012:

   

   שיעור העמלות הממוצע שנגבה בפועל מתוך נכסי הקופה: 0.063%


   

  שיעור ממוצע של דמי ניהול ועמלות שנגבו בפועל בשנת 2011:

   

   שיעור העמלות הממוצע שנגבה בפועל מתוך נכסי הקופה: 0.042%

   

   שיעור דמי ניהול ממוצע שנגבה בפועל מתוך נכסי הקרן:


  דמי הניהול השוטפים: תשלום בשיעור של 7.0% מההפקדות השוטפות
  דמי הניהול הקבועים: תשלום בשיעור של 0.1% מכלל נכסי הקרן לשנה