מ"ה 1/283 קרן פנסיה ה.ע.ל 513765347-00000000000283-0283-000

 • קרן פנסיה במסלול כללי עם ניהול גמיש של אפיקי ההשקעה השונים (שקלי, צמוד, מט"ח ומניות וכיוצ"ב)
 • שווי נכסים 13,636,901 אלפי ש"ח נכון לתאריך 30/11/2017
 • אחוז השקעה מנייתי 13% נכון לתאריך 30/11/2017

תשואה נומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול

7.36% 4.53%

הרכב השקעות הקרן נכון לתאריך 30/11/2017

  • 5% מניות בארץ
  • 7% מניות בחוץ לארץ
  • 53% אגח ממשלתי צמוד
  • 3% אגח ממשלתי שקלי
  • 12% אגח קונצרני צמוד מדד
  • 0% אגח קונצרני שקלי
  • 0% אגח קונצרני צמוד מטח
  • 4% פקדונות והלוואות
  • 3% מזומנים ושווי מזומנים
  • 2% אגח קונצרני לא סחיר
  • 0% נכסים אלטרנטיביים
  • 0% אגח ממשלתי צמוד מטח
  • 5% אחר

נתונים כלליים

 • מספר קופה1/283
 • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
 • תאריך הקמה31/03/1959

תקנונים ודוחות

 • שיעור העמלות הממוצע שנגבו בפועל מתוך נכסי הקרן בשנת 2016:

  שיעור העמלות הממוצע שנגבו בפועל מתוך נכסי הקרן: 0.1%

   

  שיעור העמלות הממוצע שנגבו בפועל מתוך נכסי הקרן בשנת 2015:

  שיעור העמלות הממוצע שנגבו בפועל מתוך נכסי הקרן: 0.1%

   

   דמי ניהול שייגבו על ידי החברה המנהלת יהיו בשיעור של סך דמי הניהול השוטפים ודמי הניהול הקבועים של הקרן:


  דמי הניהול השוטפים: תשלום בשיעור של 7.0% מההפקדות השוטפות
  דמי הניהול הקבועים: תשלום בשיעור של 0.1% מכלל נכסי הקרן לשנה

   

  שיעור העמלות הממוצע שנגבו בפועל מתוך נכסי הקרן בשנת 2014:

  שיעור העמלות הממוצע שנגבו בפועל מתוך נכסי הקרן: 0.098%

   

  שיעור העמלות הממוצע שנגבו בפועל מתוך נכסי הקרן בשנת 2013: 

   

   שיעור העמלות הממוצע שנגבה בפועל מתוך נכסי הקופה: 0.038%

   

  שיעור ממוצע של דמי ניהול ועמלות שנגבו בפועל בשנת 2012:

   

   שיעור העמלות הממוצע שנגבה בפועל מתוך נכסי הקופה: 0.063%


   

  שיעור ממוצע של דמי ניהול ועמלות שנגבו בפועל בשנת 2011:

   

   שיעור העמלות הממוצע שנגבה בפועל מתוך נכסי הקופה: 0.042%

   

   שיעור דמי ניהול ממוצע שנגבה בפועל מתוך נכסי הקרן:


  דמי הניהול השוטפים: תשלום בשיעור של 7.0% מההפקדות השוטפות
  דמי הניהול הקבועים: תשלום בשיעור של 0.1% מכלל נכסי הקרן לשנה

  f