הודעה על השלמת העברת זכויות וחובות הניהול של קרן ביטוח לעובדים קופת תגמולים וקרן פנסיה של הסתדרות העובדים הלאומית בע"מ (בניהול מורשה) ("הקרן")

בהמשך למודעה שפורסמה ביום 15 בפברואר 2010, פסגות פנסיה (ה.ע.ל.) בע"מ ("פסגות") מתכבדת להודיע כי בהתאם להסכם שנחתם בין פסגות בית השקעות בע"מ, החברה האם של פסגות, לבין הקרן ביום 31 בינואר, 2010 ("הסכם הרכישה"), ביום 31 במרץ 2010 ("מועד ההשלמה") הושלמה העברת זכויות וחובות הניהול של הקרן לידי פסגות.

החל ממועד ההשלמה מנוהלת הקרן בנאמנות על ידי פסגות, ובכל שאלה בקשר לקרן ניתן לפנות לפסגות בהתאם לפרטי ההתקשרות הבאים:

פסגות פנסיה (ה.ע.ל.) בע"מ 
רחוב אחד העם 14, תל-אביב
טלפון: 6707* או 03-7968774; פקסימיליה 03-5162757
כתובת אינטרנט: www.psagot.co.il
בהתאם להסכם הרכישה ולדין בוצעו התיקונים הבאים בתקנוני הקרן:

תיקונים בתקנון תוכנית א' של הקרן:

1. הוחלף שמה של הקרן אשר הופיע כ- "קופת הפנסיה של הסתדרות העובדים הלאומית" ל- "קרן פנסיה ה.ע.ל".
2. תוקנה הגדרת דמי הניהול המופיעה בפרק א' לתקנון, כך שדמי הניהול יהיו שווים לסך של דמי ניהול שוטפים בשיעור של 7% מההפקדות השוטפות על ידי ועבור עמיתי הקרן ודמי ניהול קבועים בשיעור של 0.1% מכלל נכסי הקרן לשנה.
3. נוספה הגדרה של "חברה מנהלת" בפרק א' בתקנון, והוחלף, בכל מקום בתקנון בו מתוארות החלטות ו/או פעולות אשר באחריות פסגות, המונח "הקרן" במונח "החברה המנהלת".
4. בהתאם להנחיות אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר, תוקן סעיף ז' בפרק ט' בתקנון, כך שבכפוף לדין, גיל הפרישה המוקדמת לנשים ולגברים יהיה 60. על אף האמור לעיל, נקבע כי אישה אשר נולדה עד לחודש אפריל 1955, תהיה זכאית לפרוש בפרישה מוקדמת בהתאם להוראות חוק גיל פרישה, התשס"ד – 2004.

תיקונים בתקנון תוכנית ב' של הקרן:

1. הוחלף שמה של הקרן אשר הופיע כ- "קופת הפנסיה של הסתדרות העובדים הלאומית" ל- "קרן פנסיה ה.ע.ל".
2. תוקנה הגדרת דמי הניהול המופיעה בפרק א' לתקנון, כך שדמי הניהול יהיו שווים לסך של דמי ניהול שוטפים בשיעור של 7% מההפקדות השוטפות על ידי ועבור עמיתי הקרן ודמי ניהול קבועים בשיעור של 0.1% מכלל נכסי הקרן לשנה.
3. נוספה הגדרה של "חברה מנהלת" בפרק א' בתקנון, והוחלף, בכל מקום בתקנון בו מתוארות החלטות ו/או פעולות אשר באחריות פסגות, המונח "הקרן" במונח "החברה המנהלת".
4. בהתאם להנחיות אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר, תוקן סעיף 31 בפרק ו' בתקנון, כך שבכפוף לדין, גיל הפרישה המוקדמת לנשים ולגברים יהיה 60. על אף האמור לעיל, נקבע כי אישה אשר נולדה עד לחודש אפריל 1955, תהיה זכאית לפרוש בפרישה מוקדמת בהתאם להוראות חוק גיל פרישה, התשס"ד – 2004.

לכל עמית בקרן עומדת הזכות להמשיך ולהפקיד כספים לקרן בהתאם להוראות הדין והתקנון, וכן למשוך כספיו במועד הזכאות למשיכתם בכפוף להוראות הדין והתקנון.

פסגות פנסיה (ה.ע.ל.) בע"מ