מ"ה 9846 פסגות לעמיתי חבר לבני 60 ומעלה * 513765347-00000000001303-9846-000

נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי שקול דעתה של ועדת ההשקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים בכל מסלול ​​

 • שווי נכסים 189,418 אלפי ש"ח נכון לתאריך 31/12/2017
 • אחוז השקעה מנייתי 14% נכון לתאריך 31/12/2017

תשואה נומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול

4.30%ינואר- דצמבר 2017 2.27%ינואר- דצמבר 2016

הרכב השקעות הקופה נכון לתאריך 31/12/2017

  • 6% מניות בארץ
  • 8% מניות בחוץ לארץ
  • 16% אגח ממשלתי צמוד
  • 30% אגח ממשלתי שקלי
  • 16% אגח קונצרני צמוד מדד
  • 4% אגח קונצרני שקלי
  • 10% אגח קונצרני צמוד מטח
  • 2% פקדונות והלוואות
  • 2% מזומנים ושווי מזומנים
  • 1% אגח קונצרני לא סחיר
  • 0% נכסים אלטרנטיביים
  • 2% אגח ממשלתי צמוד מטח
  • 3% אחר

נתונים כלליים

 • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה
 • הקופה מתופעלת בבנקפועלים
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מהפקדהנכון לשנת 2016: --
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מחיסכוןנכון לשנת 2016: 0.43%
 • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת 2016: 0.06%
 • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת 2016: 0.04%
להצטרפות

תקנונים ודוחות

 • f