מ"ה 9846 פסגות לעמיתי חבר לבני 60 ומעלה * 513765347-00000000001303-9846-000

נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי שקול דעתה של ועדת ההשקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים בכל מסלול ​​

 • שווי נכסים 173,010 אלפי ש"ח נכון לתאריך 29/11/2018
 • אחוז השקעה מנייתי 18% נכון לתאריך 29/11/2018

תשואה נומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול

0.63%ינואר- נובמבר 2018 4.30%ינואר- דצמבר 2017

הרכב השקעות הקופה נכון לתאריך 29/11/2018

  • 7% מניות בארץ
  • 11% מניות בחוץ לארץ
  • 14% אגח ממשלתי צמוד
  • 24% אגח ממשלתי שקלי
  • 17% אגח קונצרני צמוד מדד
  • 5% אגח קונצרני שקלי
  • 11% אגח קונצרני צמוד מטח
  • 3% פקדונות והלוואות
  • 1% מזומנים ושווי מזומנים
  • 1% אגח קונצרני לא סחיר
  • 3% נכסים אלטרנטיביים
  • 2% אגח ממשלתי צמוד מטח
  • 1% אחר

נתונים כלליים

 • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה
 • הקופה מתופעלת בבנקפועלים
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מהפקדהנכון לשנת 2017: --
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מחיסכוןנכון לשנת 2017: 0.42%
 • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת 2017: 0.08%
 • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת 2017: 0.05%
להצטרפות

תקנונים ודוחות