מ"ה 9846 פסגות לעמיתי חבר לבני 60 ומעלה * 513765347-00000000001303-9846-000

נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי שקול דעתה של ועדת ההשקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים בכל מסלול ​​

 • שווי נכסים 161,973 אלפי ש"ח נכון לתאריך 26/09/2019
 • אחוז השקעה מנייתי 21% נכון לתאריך 26/09/2019

תשואה נומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול

7.30%ינואר- ספטמבר 2019 0.90%-ינואר- דצמבר 2018

הרכב השקעות הקופה נכון לתאריך 26/09/2019

  • 9% מניות בארץ
  • 12% מניות בחוץ לארץ
  • 13% אגח ממשלתי צמוד
  • 20% אגח ממשלתי שקלי
  • 18% אגח קונצרני צמוד מדד
  • 6% אגח קונצרני שקלי
  • 9% אגח קונצרני צמוד מטח
  • 3% פקדונות והלוואות
  • 2% מזומנים ושווי מזומנים
  • 1% אגח קונצרני לא סחיר
  • 3% נכסים אלטרנטיביים
  • 2% אגח ממשלתי צמוד מטח
  • 2% אחר

נתונים כלליים

 • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה
 • הקופה מתופעלת בבנקפועלים
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מהפקדהנכון לשנת 2018: --
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מחיסכוןנכון לשנת 2018: 0.42%
 • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת 2018: 0.09%
 • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת 2018: 0.07%
להצטרפות

תקנונים ודוחות