מ"ה 9845 פסגות לעמיתי חבר לבני 50 עד 60 * 513765347-00000000001303-9845-000

נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי שקול דעתה של ועדת ההשקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים בכל מסלול.​

 • שווי נכסים 474,969 אלפי ש"ח נכון לתאריך 30/11/2019
 • אחוז השקעה מנייתי 35% נכון לתאריך 30/11/2019

תשואה נומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול

10.18%ינואר- נובמבר 2019 1.48%-ינואר- דצמבר 2018

הרכב השקעות הקופה נכון לתאריך 30/11/2019

  • 15% מניות בארץ
  • 20% מניות בחו"ל
  • 9% אג"ח ממשלתי צמוד
  • 15% אג"ח ממשלתי שקלי
  • 15% אג"ח קונצרני צמוד מדד
  • 5% אג"ח קונצרני שקלי
  • 6% אג"ח קונצרני צמוד מט"ח
  • 4% פקדונות והלוואות
  • 0% מזומנים ושווי מזומנים
  • 0% אג"ח קונצרני לא סחיר
  • 3% נכסים אלטרנטיביים
  • 0% אג"ח ממשלתי צמוד מט"ח
  • 8% אחר

נתונים כלליים

 • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
 • הקופה מתופעלת במלם
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מהפקדהנכון לשנת 2018: --
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מחיסכוןנכון לשנת 2018: 0.43%
 • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת 2018: 0.12%
 • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת 2018: 0.10%
להצטרפות

תקנונים ודוחות