מ"ה 9845 פסגות לעמיתי חבר לבני 50 עד 60 * 513765347-00000000001303-9845-000

נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי שקול דעתה של ועדת ההשקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים בכל מסלול.​

 • שווי נכסים 466,616 אלפי ש"ח נכון לתאריך 29/07/2021
 • חשיפה אפקטיבית למניות 47% נכון לתאריך 29/07/2021

תשואה נומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול

7.61%ינואר- יולי 2021 4.11%ינואר- דצמבר 2020

הרכב השקעות הקופה נכון לתאריך 29/07/2021

  • 12% מניות בארץ
  • 31% מניות בחו"ל
  • 10% אג"ח ממשלתי צמוד
  • 14% אג"ח ממשלתי שקלי
  • 8% אג"ח קונצרני צמוד מדד
  • 3% אג"ח קונצרני שקלי
  • 3% אג"ח קונצרני צמוד מט"ח
  • 4% פקדונות והלוואות
  • 5% מזומנים ושווי מזומנים
  • 0% אג"ח קונצרני לא סחיר
  • 7% נכסים אלטרנטיביים
  • 1% אג"ח ממשלתי צמוד מט"ח
  • 2% אחר

נתונים כלליים

 • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
 • הקופה מתופעלת במלם
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מהפקדהנכון לשנת 2020: --
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מחיסכוןנכון לשנת 2020: 0.41%
 • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת 2020: 0.18%
 • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת 2020: 0.15%

תקנונים ודוחות