מ"ה 9845 פסגות לעמיתי חבר לבני 50 עד 60 * 513765347-00000000001303-9845-000

נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי שקול דעתה של ועדת ההשקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים בכל מסלול.​

 • שווי נכסים 457,826 אלפי ש"ח נכון לתאריך 29/11/2018
 • אחוז השקעה מנייתי 37% נכון לתאריך 29/11/2018

תשואה נומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול

1.46%ינואר- נובמבר 2018 6.39%ינואר- דצמבר 2017

הרכב השקעות הקופה נכון לתאריך 29/11/2018

  • 16% מניות בארץ
  • 21% מניות בחוץ לארץ
  • 9% אגח ממשלתי צמוד
  • 16% אגח ממשלתי שקלי
  • 15% אגח קונצרני צמוד מדד
  • 4% אגח קונצרני שקלי
  • 8% אגח קונצרני צמוד מטח
  • 3% פקדונות והלוואות
  • 4% מזומנים ושווי מזומנים
  • 1% אגח קונצרני לא סחיר
  • 2% נכסים אלטרנטיביים
  • 0% אגח ממשלתי צמוד מטח
  • 1% אחר

נתונים כלליים

 • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
 • הקופה מתופעלת בבנקפועלים
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מהפקדהנכון לשנת 2017: --
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מחיסכוןנכון לשנת 2017: 0.43%
 • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת 2017: 0.10%
 • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת 2017: 0.08%
להצטרפות

תקנונים ודוחות