מ"ה 9845 פסגות לעמיתי חבר לבני 50 עד 60 * 513765347-00000000001303-9845-000

נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי שקול דעתה של ועדת ההשקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים בכל מסלול.​

 • שווי נכסים 437,699 אלפי ש"ח נכון לתאריך 31/10/2020
 • חשיפה אפקטיבית למניות 38% נכון לתאריך 31/10/2020

תשואה נומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול

2.14%-ינואר- אוקטובר 2020 10.97%ינואר- דצמבר 2019

הרכב השקעות הקופה נכון לתאריך 31/10/2020

  • 14% מניות בארץ
  • 22% מניות בחו"ל
  • 6% אג"ח ממשלתי צמוד
  • 13% אג"ח ממשלתי שקלי
  • 15% אג"ח קונצרני צמוד מדד
  • 5% אג"ח קונצרני שקלי
  • 7% אג"ח קונצרני צמוד מט"ח
  • 4% פקדונות והלוואות
  • 2% מזומנים ושווי מזומנים
  • 1% אג"ח קונצרני לא סחיר
  • 5% נכסים אלטרנטיביים
  • 1% אג"ח ממשלתי צמוד מט"ח
  • 5% אחר

נתונים כלליים

 • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
 • הקופה מתופעלת במלם
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מהפקדהנכון לשנת 2019: --
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מחיסכוןנכון לשנת 2019: 0.42%
 • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת 2019: 0.12%
 • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת 2019: 0.11%
להצטרפות

תקנונים ודוחות