מ"ה 9844 פסגות לעמיתי חבר עד 50 * 513765347-00000000001303-9844-000

נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי שקול דעתה של ועדת ההשקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים בכל מסלול.​

 • שווי נכסים 97,469 אלפי ש"ח נכון לתאריך 29/11/2018
 • אחוז השקעה מנייתי 44% נכון לתאריך 29/11/2018

תשואה נומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול

0.94%ינואר- נובמבר 2018 7.52%ינואר- דצמבר 2017

הרכב השקעות הקופה נכון לתאריך 29/11/2018

  • 19% מניות בארץ
  • 25% מניות בחוץ לארץ
  • 8% אגח ממשלתי צמוד
  • 13% אגח ממשלתי שקלי
  • 16% אגח קונצרני צמוד מדד
  • 5% אגח קונצרני שקלי
  • 7% אגח קונצרני צמוד מטח
  • 0% פקדונות והלוואות
  • 4% מזומנים ושווי מזומנים
  • 0% אגח קונצרני לא סחיר
  • 1% נכסים אלטרנטיביים
  • 0% אגח ממשלתי צמוד מטח
  • 2% אחר

נתונים כלליים

 • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה
 • הקופה מתופעלת בבנקפועלים
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מהפקדהנכון לשנת 2017: --
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מחיסכוןנכון לשנת 2017: 0.43%
 • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת 2017: 0.16%
 • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת 2017: 0.12%
להצטרפות

תקנונים ודוחות