מ"ה 9844 פסגות לעמיתי חבר עד 50 * 513765347-00000000001303-9844-000

נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי שקול דעתה של ועדת ההשקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים בכל מסלול.​

 • שווי נכסים 124,378 אלפי ש"ח נכון לתאריך 26/09/2019
 • אחוז השקעה מנייתי 43% נכון לתאריך 26/09/2019

תשואה נומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול

9.04%ינואר- ספטמבר 2019 2.43%-ינואר- דצמבר 2018

הרכב השקעות הקופה נכון לתאריך 26/09/2019

  • 18% מניות בארץ
  • 25% מניות בחוץ לארץ
  • 9% אגח ממשלתי צמוד
  • 13% אגח ממשלתי שקלי
  • 16% אגח קונצרני צמוד מדד
  • 8% אגח קונצרני שקלי
  • 6% אגח קונצרני צמוד מטח
  • 0% פקדונות והלוואות
  • 3% מזומנים ושווי מזומנים
  • 0% אגח קונצרני לא סחיר
  • 1% נכסים אלטרנטיביים
  • 0% אגח ממשלתי צמוד מטח
  • 1% אחר

נתונים כלליים

 • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה
 • הקופה מתופעלת בבנקפועלים
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מהפקדהנכון לשנת 2018: --
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מחיסכוןנכון לשנת 2018: 0.44%
 • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת 2018: 0.18%
 • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת 2018: 0.14%
להצטרפות

תקנונים ודוחות