מ"ה 9844 פסגות לעמיתי חבר עד 50 * 513765347-00000000001303-9844-000

נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי שקול דעתה של ועדת ההשקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים בכל מסלול.​

 • שווי נכסים 140,853 אלפי ש"ח נכון לתאריך 31/01/2021
 • חשיפה אפקטיבית למניות 54% נכון לתאריך 31/01/2021

תשואה נומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול

1.09%ינואר- ינואר 2021 4.19%ינואר- דצמבר 2020

הרכב השקעות הקופה נכון לתאריך 31/01/2021

  • 18% מניות בארץ
  • 36% מניות בחו"ל
  • 5% אג"ח ממשלתי צמוד
  • 8% אג"ח ממשלתי שקלי
  • 13% אג"ח קונצרני צמוד מדד
  • 7% אג"ח קונצרני שקלי
  • 6% אג"ח קונצרני צמוד מט"ח
  • 0% פקדונות והלוואות
  • 5% מזומנים ושווי מזומנים
  • 0% אג"ח קונצרני לא סחיר
  • 1% נכסים אלטרנטיביים
  • 1% אג"ח ממשלתי צמוד מט"ח
  • 0% אחר

נתונים כלליים

 • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה
 • הקופה מתופעלת במלם
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מהפקדהנכון לשנת 2019: --
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מחיסכוןנכון לשנת 2019: 0.45%
 • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת 2019: 0.08%
 • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת 2019: 0.07%
להצטרפות

תקנונים ודוחות