מ"ה 9844 פסגות לעמיתי חבר עד 50 * 513765347-00000000001303-9844-000

נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי שקול דעתה של ועדת ההשקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים בכל מסלול.​

 • שווי נכסים 151,761 אלפי ש"ח נכון לתאריך 31/08/2021
 • חשיפה אפקטיבית למניות 57% נכון לתאריך 31/08/2021

תשואה נומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול

7.53%ינואר- אוגוסט 2021 4.19%ינואר- דצמבר 2020

הרכב השקעות הקופה נכון לתאריך 31/08/2021

  • 11% מניות בארץ
  • 34% מניות בחו"ל
  • 6% אג"ח ממשלתי צמוד
  • 25% אג"ח ממשלתי שקלי
  • 9% אג"ח קונצרני צמוד מדד
  • 4% אג"ח קונצרני שקלי
  • 2% אג"ח קונצרני צמוד מט"ח
  • 0% פקדונות והלוואות
  • 7% מזומנים ושווי מזומנים
  • 0% אג"ח קונצרני לא סחיר
  • 1% נכסים אלטרנטיביים
  • 0% אג"ח ממשלתי צמוד מט"ח
  • 1% אחר

נתונים כלליים

 • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה
 • הקופה מתופעלת במלם
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מהפקדהנכון לשנת 2020: --
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מחיסכוןנכון לשנת 2020: 0.45%
 • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת 2020: 0.11%
 • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת 2020: 0.08%

תקנונים ודוחות