הסדר חוב או הליכה לפירוק?

פסגות מאמין כי הסדר חוב הוא מהלך ראוי במקרים בהם התועלת הצפויה מהסדר חוב עולה על התועלת הצפויה מהחלופות.

על רקע זה, פסגות יפעל לגיבוש הסדר חוב במקרים הבאים:

1. להערכת פסגות, התאגיד לא יוכל לעמוד בתשלום החוב בהתאם לתנאיו המקוריים;


2. להערכת פסגות, התמורה הצפויה למחזיקי האג"ח במסגרת הסדר גבוהה מזו הצפויה למחזיקי האג"ח בהליכי פירוק או הקפאת הליכים, וזאת בהתחשב, בין היתר, בנתונים הבאים:

       • שווי נכסי החברה בפירוק אל מול השווי שלה כעסק חי;
       • מעמד נושים מובטחים ונושים אחרים אשר קודמים למחזיקי האג"ח;


3. כשיש שיתוף פעולה בין בעלי המניות, הנושים וגורמים נוספים הסובבים את החברה


4. כשבעלי השליטה מחויבים לקיום הסדר החוב


5. כשניתן ליישם את העקרונות שגובשו בפסגות בנוגע להסדרי חוב