נאמנים ללקוחות ולעמיתים

מצדיקים את אמון הלקוח

המשימה העיקרית של פסגות היא חתירה לביצועים מיטביים בניהול כספם של ציבור הלקוחות והעמיתים.
כמנהלי כספי הלקוחות והעמיתים, כל עובדי קבוצת פסגות מודעים לאחריות הכבדה הרובצת עליהם ולאמון הגדול שמפגינים הלקוחות והעמיתים בעצם הפקדת ניהול כספם בידי פסגות בית השקעות. אמון זה דורש שנצדיק אותו באופן יומיומי ורציף.

​בקבוצת פסגות מקפידים הקפדה מלאה ומקיפה על שימוש אחראי וראוי בכלים שבידינו, למען קידום עניינם של הלקוחות והעמיתים ומתוך מחויבות מוחלטת לטובתם.

מניעת ניגוד עניינים

מנהלי ההשקעות בפסגות מקפידים כי רכישת ניירות ערך למוצרי בית ההשקעות ולתיקי לקוחותיו בכלל, והשתתפות בהנפקות בפרט, תהיה תמיד מתוך ראיית טובת הלקוחות והעמיתים ומתוך שיקולים מקצועיים הנוגעים לפוטנציאל החיובי הטמון בהשקעה בניירות ערך אלה.

רכישת מוצרים פיננסיים שהונפקו על ידי גופים קשורים נעשית בכפוף לכל מגבלות החוק ובמסגרת נהלים המיועדים להבטיח את טובת הלקוחות והעמיתים.

ביולי 2008 הודיע פסגות על הפסקת פעילות החיתום שלו. ההחלטה התקבלה על רקע כוונת משרד האוצר להגביל את יכולתם של גופים מוסדיים להשתתף בהנפקות בהן גוף קשור להם מעורב כחתם.

החשש כי מגבלות אלה ימנעו את האפשרות להשתתף בהנפקות אטרקטיביות עבור לקוחותינו ועמיתינו הובילה לכך שפסגות הפסיק את פעילות החיתום. בכך אף מנע פסגות אפשרות למראית עין של ניגוד עניינים.

חתירה לביצועים מיטביים לצד הפחתת סיכונים

בקבוצת פסגות מועסקים מנהלי השקעות מקצועיים ומנוסים המנהלים את ההשקעות במוצרים השונים על פי תחום התמחותם. הפורומים המקצועיים השוטפים שמנהל פסגות מבטיחים שיתוף ידע מקצועי ופורה.

ניהול ההשקעות בכל מוצרי הבית של פסגות, נהנה מגיבוי מחקרי מקיף על שווקי הארץ וחו"ל.

א. שבע יחידות מחקר מתמחות נפרדות פועלות בפסגות בית השקעות:
•  מאקרו ואסטרטגיה
•  מחקר Buy Side
•  מחקר Sell side (מניות)
•  מחקר אשראי (אג"ח קונצרניות)
•  מחקר נכסים אלטרנטיביים
•  מחקר בחו"ל
•  מחלקת מחקר ליועצים

ב. לצד מחלקות השקעה נפרדות לכל אחד מן המוצרים, פסגות בית השקעות מקיים ועדות השקעות נפרדות לפעילויותיו השונות. בוועדות חברים דירקטורים חיצוניים, בהתאם לדרישות הדין, הממונים על כך כי ההחלטות יתקבלו לטובת ציבור הלקוחות והעמיתים. בנוסף, חברים בוועדות דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית, לחיזוק וגיבוי המקצועיות בדיוני והחלטות הוועדות.

רגולציה ואכיפה פנימית בפסגות

לאור הצמיחה בהיקף הנכסים המנוהלים ועל רקע החשיבות הרבה שמקנה פסגות לנושאים אלה, יחד עם שינויים רגולטוריים מהותיים, הוקם בבית השקעות מערך רגולציה ואכיפה בשנת 2008 לטיפול בנושאי אכיפה וציות לדינים החלים על הקבוצה, ביצוע בקרה, טיפול בסוגיות איסור הלבנת הון, פניות ציבור – זאת בנוגע לכל פעילויות הבית, ובתוך כך – בכל הקשור לפעילות ההשקעות והטיפול בלקוחות ובעמיתים. המערך הינו אובייקטיבי ובלתי תלוי ועובדיו אינם ממלאים תפקידים נוספים בבית ההשקעות, לשם מניעת ניגודי עניינים עם תפקידם


לצד מערך הרגולציה והציות פועל מבקר פנים, המקיים תוכנית ביקורת מקיפה על פעילויות קבוצת פסגות. פעילות המערך ופעילות מבקר הפנים מפוקחות על ידי הדירקטוריונים וועדות הביקורת בחברות הקבוצה.


לצד כל אלו ישנו פיקוח על פעולותיו השונות של פסגות בית ההשקעות על ידי רשות ניירות ערך, הבורסה לניירות ערך ואגף שוק ההון במשרד האוצר.


שירות אישי מעולה

פסגות רואה את השירות המעולה ללקוחותיו ועמיתיו כערך עליון, ומעמיד לרשותם צוותי ניהול וקשרי לקוחות, ומוקד שירות טלפוני.

בית ההשקעות מציב לעובדים סטנדרטים גבוהים ביותר לביצוע תפקידם, ודואג לשיפור מתמיד של כישוריהם המקצועיים.

שקיפות

1. פסגות מקפיד על מתן דיווחים שקופים ושוטפים ללקוחותיו ועמיתיו, בכל הנוגע לסטאטוס הכספים המנוהלים על ידו, על פי כל דרישות הדין והרגולאטורים הרלוונטיים (רשות ניירות ערך, משרד האוצר, הבורסה לניירות ערך).

2. פסגות מקפיד על פרסום מדיניות החברה בתחומים שונים הנוגעים לניהול כספי לקוחותיו – המתחייב לשיטתנו מעצם היותנו מנהלי כספים של אנשים אחרים:

    • קריטריונים להסדרי חוב לעקרונות המנחים 
    • עקרונות מנחים ביחס לשאלה – הסדר חוב או פירוק >  לעקרונות

    • קריטריונים להשתתפות באסיפות כלליות  >  לקריטריונים
    • אמות מידה לממשל תאגידי - בין השיקולים הכלכליים והאחרים המנחים את פסגות בעת קבלת החלטות השקעה בניירות ערך, נוסף גם נושא הממשל התאגידי לאור אמות המידה שנקבעו על ידי בית ההשקעות (בהתאם להוראות חוזר גופים מוסדים – "הגברת מעורבות הגופים המוסדיים בשוק ההון" מיום 21 ביוני 2009).

עקרונות הממשל התאגידי נועדו להבטיח כי התאגיד ינוהל בשקיפות ולטובת כלל המשקיעים. אמות המידה שנקבעו על ידי פסגות כוללות עקרונות מנחים להתנהלות ראויה של תאגידים לטובת כלל המשקיעים בהם מאפיינים ספציפיים של מבנה ומשטר ראויים ביחס לחברות ציבוריות בישראל.

אמות המידה שנקבעו ע"י פסגות באות להוסיף על הקבוע בחוק החברות, התשנ"ט-1999 ובחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ובתקנות לפיהם.

אמות המידה, אופן בחינתן והמשקל היחסי שיינתן להן ייבחנו על בסיס תקופתי בהתאם לניסיון שיצטבר בפסגות, ההתפתחויות בשוק ושינויים בחקיקה בנושא הממשל התאגידי בארץ ובעולם > לאמות המידה