פיצוי בגין חוזר הכרעה בדמי ניהול

  • ביום 27 באוגוסט 2013 פרסם הממונה על אגף שוק הון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר, הכרעה עקרונית לעניין העלאת דמי ניהול ללא הודעה מוקדמת ("ההכרעה").

 

  • ההכרעה הינה קביעת הוראות לחברות המנהלות להשבת דמי ניהול שנגבו מעמיתים במקרים בהם הועלו דמי ניהול ללא הודעה מראש, כנדרש בתקנה 53ב(א) לתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), התשכ"ד-1964 ("התקנה").

 

  • בהתאם להוראות ההכרעה בדקה החברה את החשבונות בהם הועלו דמי ניהול בתקופה שמתחילה ביום 1 בינואר 2006 ומסתיימת ביום 31 בדצמבר 2009 ("תקופת ההשבה")

 

  • בימים אלה, מבצעת פסגות השבה של הכספים לעמיתים אשר זכאים להשבת דמי ניהול בהתאם להכרעה. כמו כן, יישלח לעמיתים הזכאים כאמור מכתב המעדכן אותם בדבר זכאותם לפיצוי.

 

מהו הפיצוי?

במידה וקיבלת מכתב מסוג זה:

מכתב 1 - עמית עם אותה קופה קיימת

  • סכום הפיצוי הועבר לחשבונך בפסגות .
  • בדיקת זכאות למשיכה ודרכי משיכה ניתן לקבל דרך כתובת המייל Psagot@psagot.co.il

 

במידה וקיבלת מכתב מסוג זה:

מכתב 2 - עמית שביצע משיכה לעו"ש 

  • זיכינו את חשבון העו"ש אליו משכת את הכספים.

 

במידה וקיבלת מכתב מסוג זה:

מכתב 3 - עמית שהעביר את הכספים לגוף חיצוני

  • במידה וביצעת העברה אל חברה אחרת והתקבלה תשובה כי נכון למועד המכתב הקופה עודנה מנוהלת בחברה זו, הועבר סכום הפיצוי אל החברה
  • לבדיקת זכאות ודרך משיכת הסכום ניתן לפנות לכתובת המייל Psagot@psagot.co.il

 

 

לשאלות ופניות ניתן לפנות במייל: PSAGOT@PSAGOT.CO.IL
או בטלפון 6707*