מידע בדבר כספים ללא דורש

פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ (להלן: "החברה"), פועלת לאיתור שאירים, מוטבים ויורשים של עמית שנפטר וכן לאיתור עמיתים שהקשר עמם נותק בהתאם להוראות הדין והממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר בעניין.

 שאיר, מוטב או יורש הזכאי לקבל כספים לפי הוראות תקנון קופת הגמל עקב פטירתו של העמית, יוכל לקבלם לאחר הצגת המסמכים המתאימים לכך כמפורט בתקנונים האמורים ועל פי נהלי החברה. 

 אשר על כן, פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ מזמינה כל מוטב, שאיר או יורש לפנות לשירות הלקוחות של החברה בטלפון  6707*  או למשרדי החברה ברחוב אחד העם 14 תל-אביב, בצירוף המסמכים הנדרשים. ​