תשואות יומיות: יוני 2008 - דצמבר 2008

בהמשך להנחיית משרד האוצר בחוזר הכרעות עקרוניות מספר 2011-4-1 מיום 15/03/2011 בנושא הכרעה לעניין פיצוי בשל איחור במשיכה של כספים או בשל איחור בהעברה של כספים בין קופות גמל או בין מסלולי השקעה.

מצורף בזאת דו"ח תשואות יומיות ביחס לכל קופה ולכל מסלול באשר לתקופת המשבר (התקופה המתחילה ביום 1/6/2008 ומסתיימת ביום 31/12/2008).

לתשואות קופות לאומי

לתשואות קופות פועלים