בעלי מניות ושליטה

קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות, קופות מרכזיות לפיצויים

חברת פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ הינה חברה בבעלותה המלאה של פסגות בית השקעות בע"מ ("חברת האם").

קרנות Apax Europe VII (שהינן קרנות השקעה זרות), מחזיקות בעקיפין במלוא (100%)  הון המניות של פסגות בית השקעות בע"מ (באמצעות Himalaya AP.PS Ltd. וחברות החזקות שונות שהינן, בעקיפין, נשלטות, מנוהלות ו/או מיועצות על ידי Apax Partners Europe Managers Ltd. ("APEM")).

בהתאם להסכמי ניהול בין קרנות  Apax Europe VIIלבין APEM ,APEM מונתה כמנהל ההשקעות של קרנות Apax Europe VII, ביחס להשקעות שונות, לרבות פסגות.

בעלי המניות של APEM הינם ה"ה מרטין הלוסה וניקו הנסן (אשר מכהנים גם כדירקטוריון APEM) (יחדיו: "בעלי השליטה"). כל אחד מה"ה הלוסה והנסן, מחזיק ב- 50% מהון המניות ובזכויות ההצבעה ב- APEM.

בעלי השליטה (באמצעות APEM ומבנה הניהול האמור של קרנות Apax Europe VII) זכאים לקבל את כל ההחלטות בניהול ההשקעות האמורות בעבור קרנות Apax Europe VII.

יצוין כי מבנה ההחזקה והניהול המתואר לעיל מוסדר במהותו במערכת הסכמים שונים בין  APEM לבין קרנות Apax Europe VII וחברות החזקה שונות בקבוצת קרנות Apax Europe VII.