גילוי נאות

​פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ (להלן: "החברה") עוסקת בשיווק פנסיוני ולא בייעוץ פנסיוני.
לחברה זיקה (כהגדרתה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (עיסוק בייעוץ ובשיווק פנסיוני), התשס"ה- 2005) למוצרים הפנסיונים הבאים:

קופות גמל:

פסגות גדיש
פסגות שיא גמל
פסגות גמל
פסגות סגנון
פסגות זה"ב
פסגות קרן אור
פסגות נדבכים
פסגות גמל בטא

קרנות השתלמות:

פסגות שיא השתלמות
פסגות השתלמות
פסגות סגנון השתלמות
פסגות כנרת
פסגות השתלמות פלטינום

קרנות פנסיה:

פנסיה מקיפה
פנסיה כללית

קופות פיצויים:

פסגות שיא פיצויים
פסגות פיצויים

f