גילוי נאות

פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ (להלן: "החברה") עוסקת בשיווק פנסיוני ולא בייעוץ פנסיוני.
לחברה זיקה (כהגדרתה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (עיסוק בייעוץ ובשיווק פנסיוני), התשס"ה- 2005 למוצרים הפנסיונים הבאים:

קופות גמל:

פסגות גדיש
פסגות לעמיתי חבר
פסגות גמל להשקעה
פסגות חיסכון לכל ילד
פסגות קמה
פסגות גמל בניהול אישי

קרנות השתלמות:

פסגות שיא השתלמות
פסגות השתלמות בניהול אישי

קרנות פנסיה:

פסגות פנסיה מקיפה
פסגות פנסיה כללית
קרן פנסיה ה.ע.ל

קופות פיצויים:

פסגות שיא פיצויים
פסגות פיצויים
פסגות מסלולית לפיצויים

קופות אחרות:

פסגות עתיד גמל מרכזית להשתתפות בפנסיה תקציבית
פסגות מרפא קופה מרכזית לדמי מחלה