העקרונות של פסגות בהסדר חוב

  •  פיצוי לבעלי האג"ח כנגד הגדלת הסיכון והארכת מועדי הפירעון - פיצוי בריבית מול הריבית באגרות החוב שבהסדר כדי לשקף את עליית הסיכון, ובנוסף דרישה לשתף את בעלי האג"ח ב Upside עתידי שינבע לחברה, כגון קבלת מניות, אופציות או אג"ח להמרה.

 

  •  חיזוק מבנה ההון של החברה המרת חוב למניות, דרישה להזרמת - הון או להנפקת זכויות מצד בעלי המניות הקיימים במטרה לחזק את מבנה ההון של החברה כחלק מהסדר החוב. בנוסף תידרש המרת הלוואת בעלים, הגבלת דיבידנדים, והגבלת תגמול בעלי השליטה בתקופת ההסדר.

 

  • טיפול בקדימויות החוב דרישה לדחייה מקבילה של תשלומי הריבית - והקרן לנושים האחרים של החברה, קבלת שעבודים והגדלת בטחונות או הגבלת שעבודים.

 

  • חיזוק ממשל תאגידי דרישה להגברת רמת השקיפות והדיווח של - החברה, דיווח של עסקאות מהותיות במטרה לאפשר מעורבות ושקיפות של מחזיקי האג"ח בעתיד. כמו כן, דרישה לאישור עסקאות בעלי עניין באספות בעלי האג"ח.​