העברת זכויות עמיתים שלא במזומן - עקרונות

​הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר (להלן: הממונה), קבע הוראות ותנאים לביצוע העברת זכויות עמיתים, בין קופות גמל קשורות ו/או בין מסלולי השקעה בקופות גמל מסלוליות, שלא במזומן, בחוזר גופים מוסדיים 2009-9-8 "העברת זכויות עמיתים שלא במזומן", (להלן: חוזר האוצר).
החוזר חל על העברות בין קופות קשורות או בין מסלולים ולא על העברות חיצוניות.

העקרונות לביצוע ההעברה הם:


1. סך הסכומים המועברים באותו יום עסקים מקופת גמל אחת לקופת גמל אחרת או ממסלול השקעה אחד למסלול השקעה אחר בקופת גמל מסלולית עולים על 5 מיליון ש"ח או מעל ל- 1% מסך נכסי הקופה המעבירה או המסלול המעביר, לפי הנמוך מביניהם.

2. יש להקפיד על אי הפליית עמיתים שנשארים או יוצאים מהקופה.

3. יש להעביר חלק יחסי מכל נכס בקופה המעבירה.

4. העברת נכסים לא סחירים – לא ניתן להעביר נכסים חלקיים, אם מדובר בהסכמי פיקדונות או שטרי הון, מאחר ולא ניתן לפצל הסכמים של נכסים אלו.

5. העברת ניע"ז- יש לוודא כי ההעברה מתבצעת רק ביחידות שניתן לסחור בהן.

6.  יש לוודא כי בשל ביצוע ההעברה (פנימה או החוצה) לא תיגרם חריגה מתקנות המס או ממדיניות ההשקעה המוגדרת לקופה.


7. כל העברה תאושר טרם ביצועה על ידי ועדת השקעות.


ברבעון 1 2014 לא בוצעה העברת עמיתים שלא במזומן.

ברבעון 2 2014 לא בוצעה העברת עמיתים שלא במזומן.

ברבעון 3 2014 לא בוצעה העברת עמיתים שלא במזומן.

ברבעון 4 2014 לא בוצעה העברת עמיתים שלא במזומן.

ברבעון 1 2015:

שם קופה מקבלת​מספר קופה באוצר​שם קופה מעבירה​מספר קופה באוצר​סכום​
פסגות פיצויים כללי​237​פסגות מסלולית לפיצויים​616​40,537,322.21
פסגות פיצויים בטא​1223​פסגות מסלולית לפיצויים​616​1,539,522.32

 

ברבעון 2 2015 לא בוצעה העברת עמיתים שלא במזומן.

ברבעון 3 2015 לא בוצעה העברת עמיתים שלא במזומן.

ברבעון 4 2015 לא בוצעה העברת עמיתים שלא במזומן.

ברבעון 1 2016 לא בוצעה העברת עמיתים שלא במזומן.

ברבעון 2 2016 לא בוצעה העברת עמיתים שלא במזומן.

ברבעון 3 2016 לא בוצעה העברת עמיתים שלא במזומן.

ברבעון 4 2016 לא בוצעה העברת עמיתים שלא במזומן.

רבעון 1 2017 לא בוצעה העברת עמיתים שלא במזומן.

רבעון 2 2017 לא בוצעה העברת עמיתים שלא במזומן.

רבעון 3 2017 לא בוצעה העברת עמיתים שלא במזומן.

רבעון 4 2017 לא בוצעה העברת עמיתים שלא במזומן.

רבעון 1 2018 לא בוצעו העברות עמיתים שלא במזומן.

רבעון 2 2018 לא בוצעו העברות עמיתים שלא במזומן.

רבעון 3 2018 לא בוצעו העברות עמיתים שלא במזומן.

רבעון 4 2018 לא בוצעו העברות עמיתים שלא במזומן.

רבעון 1 2019 לא בוצעו העברות עמיתים שלא במזומן.

רבעון 2 2019 לא בוצעו העברות עמיתים שלא במזומן.

רבעון 3 2019 לא בוצעו העברות עמיתים שלא במזומן.

רבעון 4 2019 לא בוצעו העברות עמיתים שלא במזומן.​

רבעון 1 2020 לא בוצעו העברות עמיתים שלא במזומן.​

רבעון 2 2020 לא בוצעו העברות עמיתים שלא במזומן.​


רבעון 3 2020 לא בוצעו העברות עמיתים שלא במזומן.​


רבעון 4 2020 לא בוצעו העברות עמיתים שלא במזומן.​