אסיפות כלליות

דיווח על הצבעות באסיפות כלליות של תאגידים

​​​​​​​מידע על הצבעות קופות הגמל וקרנות ההשתלמות שבניהולה של פסגות קופות גמל ופנסיה באסיפות כלליות של תאגידים שניירות הערך שלהם מוחזקים בקופות הגמל.

פסגות קופות גמל ופנסיה פועלת על פי קריטריונים ועקרונות שגיבשה בכל הנוגע לסוגיות המועלות להצבעה באסיפות הכלליות של תאגידים שניירות הערך שלהם נכללים בהשקעות קופות הגמל, קרנות ההשתלמות וקרנות הפנסיה שבניהולה (כגון תגמול נושאי משרה, חלוקת דיבידנדים, מינוי דירקטורים, עסקאות בעלי עניין).

החברה מקפידה על קיום פעילות אקטיבית מול התאגידים ככל שנדרש, הן לפני האסיפה - בקשת הסברים והבהרות, חומרים נוספים החיוניים לדיון בנושא שעל הפרק - במהלכה והן לאחריה. כל זאת במטרה להבטיח את זכויות המיעוט ואת האינטרסים של לקוחות פסגות גמל ופנסיה ועמיתיה.

>>> אמנת פסגות למעורבות מוסדית
>>> קריטריוני​ם להצבעה באסיפות כלליות 

דיווחים מאסיפות כלליות

אסיפות כלליות פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ 1.1.18-31.12.18

אסיפות כלליות פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ 1.1.19-31.12.19
 
 ​
אסיפות כלליות פסגות קו​פות גמל ופנסיה בע"מ 1.1.20-31.12.20
​​​​​​​​​​​​​​ 
 
אסיפות כלליות פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ 1.1.21-9.9.21