חברי דירקטוריון וועדותיו

קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות, קופות מרכזיות לפיצויים

חברי דירקטוריון - הדירקטוריון מתכנס לפחות אחת לרבעון ומקיים לפחות 8 ישיבות בשנה
שלמה פשה - יו"ר הדירקטוריון
מור גרשגורן 
שלומי טלמור - דח"צ
עפר ירקוני - דח"צ
עמית שניר - דח"צ
אורי גרינפלד 
שי אבא

חברי ועדת ביקורת - מתכנסת לפחות אחת לרבעון ומקיימת לפחות 6 ישיבות בשנה
שלומי טלמור - יו"ר הועדה 
עפר ירקוני
עמית שניר

חברי ועדת השקעות - הועדה מתכנסת אחת לשבועיים 
עפר ירקוני - יו"ר
עמית שניר
אורי גרינפלד
שלומי טלמור

חברי ועדה לניהול סיכונים - הועדה מתכנסת פעם ברבעון
עמית שניר - יו"ר
שלומי טלמור
שלמה פשה