חברי דירקטוריון וועדותיו

קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות, קופות מרכזיות לפיצויים

חברי דירקטוריון - הדירקטוריון מתכנס לפחות אחת לרבעון ומקיים לפחות 8 ישיבות בשנה
שלמה פשה - יו"ר הדירקטוריון
מור גרשגורן 
שלומי טלמור- דח"צ
עפר ירקוני- דח"צ
עמית שניר - דח"צ
אורי גרינפלד 
מיכל עבאדי בויאנג'ו

חברי ועדת ביקורת - מתכנסת לפחות אחת לרבעון ומקיימת לפחות 6 ישיבות בשנה
שלומי טלמור  - יו"ר הועדה 
עפר ירקוני
עמית שניר

חברי ועדת השקעות - הועדה מתכנסת אחת לשבועיים 
עפר ירקוני - יו"ר
ד"ר אהוד שפירא
עמית שניר
אורי גרינפלד
שלומי טלמור
מיכל עבאדי בויאנג'ו