חברי דירקטוריון וועדותיו

קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות, קופות מרכזיות לפיצויים

חברי דירקטוריון - הדירקטוריון מתכנס לפחות אחת לרבעון ומקיים לפחות 8 ישיבות בשנה
ברק סורני - יו"ר הדירקטוריון
מור גרשגורן 
שני האן-שלום
שלומי טלמור- דח"צ
עפר ירקוני- דח"צ
יוסי בהיר- דח"צ
אורי גרינפלד 

חברי ועדת ביקורת - מתכנסת לפחות אחת לרבעון ומקיימת לפחות 6 ישיבות בשנה
יוסי בהיר - יו"ר הועדה 
עפר ירקוני
שלומי טלמור

חברי ועדת השקעות - הועדה מתכנסת אחת לשבועיים 
יוסי בהיר- יו"ר הועדה
ד"ר אהוד שפירא
עפר ירקוני 
אורי גרינפלד
שלומי טלמור

 

f