חברי דירקטוריון וועדותיו

קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות, קופות מרכזיות לפיצויים

חברי דירקטוריון - הדירקטוריון מתכנס לפחות אחת לרבעון ומקיים לפחות 8 ישיבות בשנה
שלמה פשה - יו"ר הדירקטוריון
אלונה אריאלי להב
עפר ירקוני - דח"צ
עמית שניר - דח"צ
אורי גרינפלד 
שי אבא
רות שלאין - דח"צ

חברי ועדת ביקורת - מתכנסת לפחות אחת לרבעון ומקיימת לפחות 6 ישיבות בשנה
עמית שניר- יו"ר הוועדה
עפר ירקוני
רות שלאין

חברי ועדת השקעות - הועדה מתכנסת אחת לשבועיים 
עפר ירקוני - יו"ר
עמית שניר
אורי גרינפלד
רות שלאין

חברי ועדה לניהול סיכונים - הועדה מתכנסת פעם ברבעון
עמית שניר - יו"ר
שלמה פשה
רות שלאין