עצמאי

הפקדה לקרן השתלמות

שיעור ההפקדה המרבי לניצול מלוא הטבות המס1 הינו 4.5% מההכנסה השנתית הקובעת, עד תקרת הכנסה שנתית קובעת של 260,000 ₪. 

תקרת הכנסה שנתית קובעת​סכום שיוכר כהוצאה
(4.5%)​
סה״כ הטבה במס2
(בהפקדה מירבית)
260,000​ ש"ח​11,700 ש"ח5,499 ש"ח​הפקדה עד לתקרה המוטבת (18,240 ₪) פטורה ממס רווח הון בעת ביצוע משיכה כדין.
מעבר לסכום זה יחול מס רווח הון בשיעור 25% (על הרווח הריאלי).

גם עצמאי שהכנסתו השנתית הקובעת נמוכה מהתקרה (260,000 ₪), רשאי להפקיד עד מלוא ״ההפקדה המוטבת״ וליהנות מפטור ממס רווחי הון.

לדוגמה, עצמאי שהכנסתו השנתית הקובעת הינה 100,000 ₪, יפקיד 4,500 ₪ (4.5% מהכנסתו) לקבלת  הוצאה מוכרת. בנוסף, באפשרותו להפקיד 13,740 ש"ח נוספים אשר לא יוכרו לו כהוצאה אך בגינם יהנה מפטור ממס רווח הון בעת המשיכה.

קרן השתלמות בפסגות - כל היתרונות במקום אחד!

עצמאי המפקיד לקרן השתלמות נהנה מהוצאה מוכרת (ניכוי) בגין חלק מהפקדותיו לקרן, ומפטור ממס רווחי הון בעת המשיכה, עד לתקרה המוטבת.

באפשרותך להפקיד מעל התקרה המוטבת וליהנות מיתרונות נוספים בניהול השקעות באמצעות קרן השתלמות:

  • עבור ההפקדה מעל התקרה המוטבת תשלום מס רווחי הון נדחה למועד המשיכה.
  • באפשרותך לעבור בין מסלולי השקעה ולהתאים את רמת הסיכון לצרכיך האישיים כאשר כל שינוי אינו גורר תשלום מס רווחי הון.
  • דחיית המס פירושה יצירת מגן מס הצומח בריבית דריבית ועל כן נעשה משמעותי יותר ככל שהקרן מנוהלת לטווח ארוך יותר.


בעת פתיחת קרן השתלמות חדשה במעמד עצמאי, הפקדות שיבוצעו בסוף השנה יקבלו את מועד הוותק של תחילת שנת 2017 .

פתיחת קרן השתלמות במעמד עצמאי מותרת רק לעצמאי בעל הכנסה מעסק או ממשלח יד.

לפתיחת קרן השתלמות במעמד עצמאי, נדרש טופס הצטרפות3 , צילום ת.ז ואחד מהאישורים הבאים:

  • אישור על עוסק מורשה.
  • אישור הניתן לנישום במעמד פתיחת תיק במס הכנסה.
  • אישור ניכוי מס במקור הרשום על שם העוסק המורשה (ניתן להוריד מאתר מס הכנסה בכתובת www.taxes.gov.il).
  • אישור על רישום עוסק במע״מ.


ללא הצגת אחד מאישורים אלו, לא ניתן לפתוח ולהפקיד כספים לקרן ההשתלמות.

באפשרותך לקבל הלוואה מנכסי הקרן 4

הצטרפות לקרן השתלמות  צירוף אסמכתא על הפקדה שבוצעה

הפקדה לקופת גמל / קרן פנסיה

שיעור ההפקדה המירבי לניצול מלוא הטבות המס הינו 16.5% מההכנסה השנתית המזכה, עד תקרת הכנסה שנתית מזכה של 206,400 ₪, על פי חלוקה של 11% לניכוי במס ו 5.5% לזיכוי במס.

ניכוי 11% (סכום שיוכר כהוצאה)​זיכוי 5.5% (זיכוי במס בשיעור 35% מההפקדה)​סה״כ​
גובה ההפקדה​22,704​ ש"ח11,352 ש"ח34,056​ ש"ח
סכום הטבת המס2
(בהפקדה מירבית)​
10,671 ש"ח3,973​ ש"ח14,644​ ש"ח

 
יחיד אשר נהנה מהוצאה מוכרת עבור רכישת ביטוח לאובדן כושר עבודה, שיעור ההפקדה להטבת הזיכוי יעמוד על 5% בלבד (ולא 5.5%).
בהפקדה לקרן פנסיה חדשה מקיפה קיימת מגבלת הפקדה חודשית של 3,966 ₪ בחודש  (47,592 ₪ בשנה) ולכן יש לוודא שאין חריגה ממגבלת ההפקדה במידה ובוצעו הפקדות לקרן במהלך השנה.

הצטרפות לקופת גמל הצטרפות לקרן פנסיהצירוף אסמכתא על הפקדה 

 

f