מ"ה 612 פסגות שיא השתלמות מניות 11 513765347-00000000000396-0612-000

  לפחות 75% מנכסי המסלול יושקעו במניות ו/או בני"ע המירים למניות ו/או כתבי אופציה. יתרת הנכסים תושקע עפ"י שק"ד החברה ובכפוף להסדר התחיקתי.
  • שווי נכסים 550,695 אלפי ש"ח נכון לתאריך 30/11/2019
  • אחוז השקעה מנייתי 87% נכון לתאריך 30/11/2019

  תשואה נומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול

  19.31%ינואר- נובמבר 2019 3.67%-ינואר- דצמבר 2018

  הרכב השקעות הקופה נכון לתאריך 30/11/2019

   • 43% מניות בארץ
   • 44% מניות בחו"ל
   • 0% אג"ח ממשלתי צמוד
   • 0% אג"ח ממשלתי שקלי
   • 0% אג"ח קונצרני צמוד מדד
   • 0% אג"ח קונצרני שקלי
   • 0% אג"ח קונצרני צמוד מט"ח
   • 3% פקדונות והלוואות
   • 2% מזומנים ושווי מזומנים
   • 0% אג"ח קונצרני לא סחיר
   • 2% נכסים אלטרנטיביים
   • 0% אג"ח ממשלתי צמוד מט"ח
   • 6% אחר

  נתונים כלליים

  • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
  • תאריך הקמה15/12/1997
  • הקופה מתופעלת במלם
  • שיעור דמי ניהול ממוצעים מהפקדהנכון לשנת 2018: --
  • שיעור דמי ניהול ממוצעים מחיסכוןנכון לשנת 2018: 0.60%
  • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת 2018: 0.22%
  • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת 2018: 0.16%
  להצטרפות

  תקנונים ודוחות