מ"ה 612 פסגות שיא השתלמות מניות 11 513765347-00000000000396-0612-000

  לפחות 75% מנכסי המסלול יושקעו במניות ו/או בני"ע המירים למניות ו/או כתבי אופציה. יתרת הנכסים תושקע עפ"י שק"ד החברה ובכפוף להסדר התחיקתי.
  • שווי נכסים 486,838 אלפי ש"ח נכון לתאריך 29/11/2018
  • אחוז השקעה מנייתי 94% נכון לתאריך 29/11/2018

  תשואה נומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול

  3.85%ינואר- נובמבר 2018 12.27%ינואר- דצמבר 2017

  הרכב השקעות הקופה נכון לתאריך 29/11/2018

   • 44% מניות בארץ
   • 50% מניות בחוץ לארץ
   • 0% אגח ממשלתי צמוד
   • 1% אגח ממשלתי שקלי
   • 0% אגח קונצרני צמוד מדד
   • 0% אגח קונצרני שקלי
   • 0% אגח קונצרני צמוד מטח
   • 2% פקדונות והלוואות
   • 1% מזומנים ושווי מזומנים
   • 0% אגח קונצרני לא סחיר
   • 2% נכסים אלטרנטיביים
   • 0% אגח ממשלתי צמוד מטח
   • 0% אחר

  נתונים כלליים

  • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
  • תאריך הקמה15/12/1997
  • הקופה מתופעלת בבנקפועלים
  • שיעור דמי ניהול ממוצעים מהפקדהנכון לשנת 2017: --
  • שיעור דמי ניהול ממוצעים מחיסכוןנכון לשנת 2017: 0.63%
  • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת 2017: 0.19%
  • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת 2017: 0.15%
  להצטרפות

  תקנונים ודוחות