מ"ה 612 פסגות שיא השתלמות מניות 11 513765347-00000000000396-0612-000

  לפחות 75% מנכסי המסלול יושקעו במניות ו/או בני"ע המירים למניות ו/או כתבי אופציה. יתרת הנכסים תושקע עפ"י שק"ד החברה ובכפוף להסדר התחיקתי.
  • שווי נכסים 522,879 אלפי ש"ח נכון לתאריך 30/06/2019
  • אחוז השקעה מנייתי 93% נכון לתאריך 30/06/2019

  תשואה נומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול

  12.17%ינואר- יוני 2019 3.67%-ינואר- דצמבר 2018

  הרכב השקעות הקופה נכון לתאריך 30/06/2019

   • 50% מניות בארץ
   • 43% מניות בחוץ לארץ
   • 0% אגח ממשלתי צמוד
   • 1% אגח ממשלתי שקלי
   • 0% אגח קונצרני צמוד מדד
   • 1% אגח קונצרני שקלי
   • 3% אגח קונצרני צמוד מטח
   • 0% פקדונות והלוואות
   • 0% מזומנים ושווי מזומנים
   • 0% אגח קונצרני לא סחיר
   • 0% נכסים אלטרנטיביים
   • 2% אגח ממשלתי צמוד מטח
   • 0% אחר

  נתונים כלליים

  • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
  • תאריך הקמה15/12/1997
  • הקופה מתופעלת בבנקפועלים
  • שיעור דמי ניהול ממוצעים מהפקדהנכון לשנת 2018: --
  • שיעור דמי ניהול ממוצעים מחיסכוןנכון לשנת 2018: 0.60%
  • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת 2018: 0.22%
  • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת 2018: 0.16%
  להצטרפות

  תקנונים ודוחות