מ"ה 612 פסגות שיא השתלמות מניות 11 513765347-00000000000396-0612-000

  לפחות 75% מנכסי המסלול יושקעו במניות ו/או בני"ע המירים למניות ו/או כתבי אופציה. יתרת הנכסים תושקע עפ"י שק"ד החברה ובכפוף להסדר התחיקתי.
  • שווי נכסים 402,868 אלפי ש"ח נכון לתאריך 30/11/2016
  • אחוז השקעה מנייתי 92% נכון לתאריך 30/11/2016

  תשואה נומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול

  3.66%ינואר- נובמבר 2016 4.86%ינואר- דצמבר 2015

  הרכב השקעות הקופה נכון לתאריך 30/11/2016

   • 45% מניות בארץ
   • 47% מניות בחוץ לארץ
   • 0% אגח ממשלתי צמוד
   • 4% אגח ממשלתי שקלי
   • 0% אגח קונצרני צמוד מדד
   • 0% אגח קונצרני שקלי
   • 0% אגח קונצרני צמוד מטח
   • 2% פקדונות והלוואות
   • 1% מזומנים ושווי מזומנים
   • 0% אגח קונצרני לא סחיר
   • 0% אגח ממשלתי צמוד מטח
   • 1% אחר

  נתונים כלליים

  • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
  • תאריך הקמה15/12/1997
  • הקופה מתופעלת בבנקפועלים
  • דמי ניהול של החברה המנהלת*ממוצע לשנת 2015: 0.73%
  • שיעור העמלות הממוצע שנגבה בפועל מתוך נכסי הקופהממוצע לשנת 2015: 0.21%
  להצטרפות

  תקנונים ודוחות

 • פוליסה מספר 9018873

  • ריסק למקרה מוות
  • מוות מתאונה
  • נכות מוחלטת ותמידית
  f