מ"ה 612 פסגות שיא השתלמות מניות 11 513765347-00000000000396-0612-000

  לפחות 75% מנכסי המסלול יושקעו במניות ו/או בני"ע המירים למניות ו/או כתבי אופציה. יתרת הנכסים תושקע עפ"י שק"ד החברה ובכפוף להסדר התחיקתי.
  • שווי נכסים 513,306 אלפי ש"ח נכון לתאריך 31/01/2021
  • חשיפה אפקטיבית למניות 99% נכון לתאריך 31/01/2021

  תשואה נומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול

  1.88%ינואר- ינואר 2021 6.59%ינואר- דצמבר 2020

  הרכב השקעות הקופה נכון לתאריך 31/01/2021

   • 37% מניות בארץ
   • 55% מניות בחו"ל
   • 0% אג"ח ממשלתי צמוד
   • 0% אג"ח ממשלתי שקלי
   • 0% אג"ח קונצרני צמוד מדד
   • 0% אג"ח קונצרני שקלי
   • 0% אג"ח קונצרני צמוד מט"ח
   • 4% פקדונות והלוואות
   • 0% מזומנים ושווי מזומנים
   • 0% אג"ח קונצרני לא סחיר
   • 3% נכסים אלטרנטיביים
   • 0% אג"ח ממשלתי צמוד מט"ח
   • 1% אחר

  נתונים כלליים

  • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
  • תאריך הקמה15/12/1997
  • הקופה מתופעלת במלם
  • שיעור דמי ניהול ממוצעים מהפקדהנכון לשנת 2019: --
  • שיעור דמי ניהול ממוצעים מחיסכוןנכון לשנת 2019: 0.57%
  • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת 2019: 0.13%
  • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת 2019: 0.11%
  להצטרפות

  תקנונים ודוחות