מ"ה 610 פסגות שיא השתלמות אג"ח 13 513765347-00000000000396-0610-000

במסלול זה יושקעו לא פחות מ- 75% מנכסי המסלול בחוב לרבות אגרות חוב ממשלתיות ו/או מק"מ ו/או אגרות חוב חברות ו/או הלוואות ו/או ניירות ערך מסחריים ו/או תעודות סל על מדדי אג"ח ו/או בקרנות נאמנות המתמחות בסוג השקעה זה ו/או פיקדונות יתרת הנכסים שלא תושקע כאמור, תושקע על פי שיקול דעת החברה המנהלת ובכפוף להוראות ההסדר התחיקתי ובלבד שלא תושקע במניות או בניירות ערך המירים למניות, וזאת למעט במקרה בו יתקבלו מניות כתוצאה מהסדר חוב בני"ע שמוחזק במסלול. 

 • שווי נכסים 657,891 אלפי ש"ח נכון לתאריך 30/11/2019
 • אחוז השקעה מנייתי 0% נכון לתאריך 30/11/2019

תשואה נומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול

6.43%ינואר- נובמבר 2019 0.86%-ינואר- דצמבר 2018

הרכב השקעות הקופה נכון לתאריך 30/11/2019

  • 0% מניות בארץ
  • 0% מניות בחו"ל
  • 19% אג"ח ממשלתי צמוד
  • 27% אג"ח ממשלתי שקלי
  • 18% אג"ח קונצרני צמוד מדד
  • 8% אג"ח קונצרני שקלי
  • 11% אג"ח קונצרני צמוד מט"ח
  • 10% פקדונות והלוואות
  • 0% מזומנים ושווי מזומנים
  • 0% אג"ח קונצרני לא סחיר
  • 0% נכסים אלטרנטיביים
  • 1% אג"ח ממשלתי צמוד מט"ח
  • 6% אחר

נתונים כלליים

 • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
 • תאריך הקמה15/12/1997
 • הקופה מתופעלת במלם
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מהפקדהנכון לשנת 2018: --
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מחיסכוןנכון לשנת 2018: 0.71%
 • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת 2018: 0.06%
 • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת 2018: 0.04%
להצטרפות

תקנונים ודוחות