מ"ה 396 פסגות שיא השתלמות כללי 10 513765347-00000000000396-0396-000

במסלול זה יושקעו הכספים על פי שיקול דעת החברה המנהלת ובכפוף להסדר התחיקתי.
 • שווי נכסים 10,093,480 אלפי ש"ח נכון לתאריך 30/11/2019
 • אחוז השקעה מנייתי 29% נכון לתאריך 30/11/2019

תשואה נומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול

10.53%ינואר- נובמבר 2019 0.76%-ינואר- דצמבר 2018

הרכב השקעות הקופה נכון לתאריך 30/11/2019

  • 15% מניות בארץ
  • 14% מניות בחו"ל
  • 11% אג"ח ממשלתי צמוד
  • 11% אג"ח ממשלתי שקלי
  • 10% אג"ח קונצרני צמוד מדד
  • 5% אג"ח קונצרני שקלי
  • 6% אג"ח קונצרני צמוד מט"ח
  • 9% פקדונות והלוואות
  • 2% מזומנים ושווי מזומנים
  • 0% אג"ח קונצרני לא סחיר
  • 8% נכסים אלטרנטיביים
  • 1% אג"ח ממשלתי צמוד מט"ח
  • 8% אחר

נתונים כלליים

 • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
 • תאריך הקמה28/02/1979
 • הקופה מתופעלת במלם
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מהפקדהנכון לשנת 2018: --
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מחיסכוןנכון לשנת 2018: 0.72%
 • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת 2018: 0.18%
 • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת 2018: 0.15%
להצטרפות

תקנונים ודוחות