מ"ה 396 פסגות שיא השתלמות כללי 10 513765347-00000000000396-0396-000

במסלול זה יושקעו הכספים על פי שיקול דעת החברה המנהלת ובכפוף להסדר התחיקתי.
 • שווי נכסים 8,905,898 אלפי ש"ח נכון לתאריך 29/07/2021
 • חשיפה אפקטיבית למניות 48% נכון לתאריך 29/07/2021

תשואה נומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול

7.83%ינואר- יולי 2021 4.04%ינואר- דצמבר 2020

הרכב השקעות הקופה נכון לתאריך 29/07/2021

  • 11% מניות בארץ
  • 29% מניות בחו"ל
  • 9% אג"ח ממשלתי צמוד
  • 11% אג"ח ממשלתי שקלי
  • 5% אג"ח קונצרני צמוד מדד
  • 2% אג"ח קונצרני שקלי
  • 3% אג"ח קונצרני צמוד מט"ח
  • 9% פקדונות והלוואות
  • 4% מזומנים ושווי מזומנים
  • 1% אג"ח קונצרני לא סחיר
  • 11% נכסים אלטרנטיביים
  • 1% אג"ח ממשלתי צמוד מט"ח
  • 4% אחר

נתונים כלליים

 • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
 • תאריך הקמה28/02/1979
 • הקופה מתופעלת במלם
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מהפקדהנכון לשנת 2020: --
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מחיסכוןנכון לשנת 2020: 0.68%
 • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת 2020: 0.22%
 • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת 2020: 0.17%

תקנונים ודוחות