מ"ה 396 פסגות שיא השתלמות כללי 10 513765347-00000000000396-0396-000

במסלול זה יושקעו הכספים על פי שיקול דעת החברה המנהלת ובכפוף להסדר התחיקתי.
 • שווי נכסים 9,803,832 אלפי ש"ח נכון לתאריך 30/11/2017
 • אחוז השקעה מנייתי 35% נכון לתאריך 30/11/2017

תשואה נומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול

6.38%ינואר- נובמבר 2017 2.74%ינואר- דצמבר 2016

הרכב השקעות הקופה נכון לתאריך 30/11/2017

  • 16% מניות בארץ
  • 19% מניות בחוץ לארץ
  • 12% אגח ממשלתי צמוד
  • 15% אגח ממשלתי שקלי
  • 10% אגח קונצרני צמוד מדד
  • 3% אגח קונצרני שקלי
  • 7% אגח קונצרני צמוד מטח
  • 10% פקדונות והלוואות
  • 1% מזומנים ושווי מזומנים
  • 2% אגח קונצרני לא סחיר
  • 0% נכסים אלטרנטיביים
  • 1% אגח ממשלתי צמוד מטח
  • 4% אחר

נתונים כלליים

 • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
 • תאריך הקמה28/02/1979
 • הקופה מתופעלת בבנקפועלים
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מהפקדהנכון לשנת 2016: --
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מחיסכוןנכון לשנת 2016: 0.80%
 • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת 2016: 0.14%
 • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת 2016: 0.11%
להצטרפות

תקנונים ודוחות

 • f