מ"ה 396 פסגות שיא השתלמות כללי 10 513765347-00000000000396-0396-000

במסלול זה יושקעו הכספים על פי שיקול דעת החברה המנהלת ובכפוף להסדר התחיקתי.
 • שווי נכסים 9,547,574 אלפי ש"ח נכון לתאריך 31/03/2017
 • אחוז השקעה מנייתי 34% נכון לתאריך 31/03/2017

תשואה נומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול

1.25%ינואר- מרץ 2017 2.74%ינואר- דצמבר 2016

הרכב השקעות הקופה נכון לתאריך 31/03/2017

  • 16% מניות בארץ
  • 18% מניות בחוץ לארץ
  • 12% אגח ממשלתי צמוד
  • 15% אגח ממשלתי שקלי
  • 9% אגח קונצרני צמוד מדד
  • 3% אגח קונצרני שקלי
  • 8% אגח קונצרני צמוד מטח
  • 10% פקדונות והלוואות
  • 2% מזומנים ושווי מזומנים
  • 2% אגח קונצרני לא סחיר
  • 1% אגח ממשלתי צמוד מטח
  • 4% אחר

נתונים כלליים

 • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
 • תאריך הקמה28/02/1979
 • הקופה מתופעלת בבנקפועלים
 • שיעור דמי ניהול מהפקדהנכון לשנת 2016: --
 • שיעור דמי ניהול מחיסכוןנכון לשנת 2016: 0.80%
 • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת 2016: 0.14%
 • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת 2016: 0.11%
להצטרפות

תקנונים ודוחות

 • פוליסה מספר 9018873

  • ריסק למקרה מוות
  • מוות מתאונה
  • נכות מוחלטת ותמידית
  f