מ"ה 396 פסגות שיא השתלמות כללי 10 513765347-00000000000396-0396-000

במסלול זה יושקעו הכספים על פי שיקול דעת החברה המנהלת ובכפוף להסדר התחיקתי.
 • שווי נכסים 9,024,643 אלפי ש"ח נכון לתאריך 31/08/2020
 • חשיפה אפקטיבית למניות 38% נכון לתאריך 31/08/2020

תשואה נומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול

1.16%-ינואר- אוגוסט 2020 11.36%ינואר- דצמבר 2019

הרכב השקעות הקופה נכון לתאריך 31/08/2020

  • 14% מניות בארץ
  • 21% מניות בחו"ל
  • 7% אג"ח ממשלתי צמוד
  • 12% אג"ח ממשלתי שקלי
  • 10% אג"ח קונצרני צמוד מדד
  • 5% אג"ח קונצרני שקלי
  • 7% אג"ח קונצרני צמוד מט"ח
  • 10% פקדונות והלוואות
  • 0% מזומנים ושווי מזומנים
  • 0% אג"ח קונצרני לא סחיר
  • 10% נכסים אלטרנטיביים
  • 2% אג"ח ממשלתי צמוד מט"ח
  • 2% אחר

נתונים כלליים

 • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
 • תאריך הקמה28/02/1979
 • הקופה מתופעלת במלם
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מהפקדהנכון לשנת 2019: --
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מחיסכוןנכון לשנת 2019: 0.69%
 • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת 2019: 0.16%
 • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת 2019: 0.15%
להצטרפות

תקנונים ודוחות