מ"ה 396 פסגות שיא השתלמות כללי 10 513765347-00000000000396-0396-000

  במסלול זה יושקעו הכספים על פי שיקול דעת החברה המנהלת ובכפוף להסדר התחיקתי.
  • שווי נכסים 9,522,910 אלפי ש"ח נכון לתאריך 31/10/2016
  • אחוז השקעה מנייתי 33% נכון לתאריך 31/10/2016

  תשואה נומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול

  1.60%ינואר- אוקטובר 2016 2.65%ינואר- דצמבר 2015

  הרכב השקעות הקופה נכון לתאריך 31/10/2016

   • 16% מניות בארץ
   • 17% מניות בחוץ לארץ
   • 12% אגח ממשלתי צמוד
   • 16% אגח ממשלתי שקלי
   • 9% אגח קונצרני צמוד מדד
   • 4% אגח קונצרני שקלי
   • 8% אגח קונצרני צמוד מטח
   • 11% פקדונות והלוואות
   • 1% מזומנים ושווי מזומנים
   • 1% אגח קונצרני לא סחיר
   • 1% אגח ממשלתי צמוד מטח
   • 4% אחר

  נתונים כלליים

  • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
  • תאריך הקמה28/02/1979
  • הקופה מתופעלת בבנקפועלים
  • דמי ניהול של החברה המנהלת*ממוצע לשנת 2014: 0.90%
  • שיעור העמלות הממוצע שנגבה בפועל מתוך נכסי הקופהממוצע לשנת 2014: 0.07%
  להצטרפות

  תקנונים ודוחות

 • פוליסה מספר 9018873

  • ריסק למקרה מוות
  • מוות מתאונה
  • נכות מוחלטת ותמידית
  f