מ"ה 396 פסגות שיא השתלמות כללי 10 513765347-00000000000396-0396-000

במסלול זה יושקעו הכספים על פי שיקול דעת החברה המנהלת ובכפוף להסדר התחיקתי.
 • שווי נכסים 9,892,106 אלפי ש"ח נכון לתאריך 27/09/2018
 • אחוז השקעה מנייתי 33% נכון לתאריך 27/09/2018

תשואה נומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול

3.41%ינואר- ספטמבר 2018 7.13%ינואר- דצמבר 2017

הרכב השקעות הקופה נכון לתאריך 27/09/2018

  • 16% מניות בארץ
  • 17% מניות בחוץ לארץ
  • 9% אגח ממשלתי צמוד
  • 14% אגח ממשלתי שקלי
  • 10% אגח קונצרני צמוד מדד
  • 4% אגח קונצרני שקלי
  • 7% אגח קונצרני צמוד מטח
  • 11% פקדונות והלוואות
  • 2% מזומנים ושווי מזומנים
  • 2% אגח קונצרני לא סחיר
  • 5% נכסים אלטרנטיביים
  • 1% אגח ממשלתי צמוד מטח
  • 2% אחר

נתונים כלליים

 • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
 • תאריך הקמה28/02/1979
 • הקופה מתופעלת בבנקפועלים
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מהפקדהנכון לשנת 2017: --
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מחיסכוןנכון לשנת 2017: 0.76%
 • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת 2017: 0.16%
 • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת 2017: 0.13%
להצטרפות

תקנונים ודוחות