מ"ה 2244 פסגות שיא השתלמות חו"ל 19 513765347-00000000000396-2244-000

לפחות 75% מנכסי המסלול יושקעו בניירות ערך צמודי מט"ח ו/או נסחרי מט"ח בארץ ובחו"ל, בנגזרים, בפיקדונות ובהלוואות צמודים למט"ח או נסחרים במט"ח . יתרת הנכסים תושקע על פי שקול דעת החברה המנהלת ובכפוף להסדר התחיקתי.

 • שווי נכסים 38,110 אלפי ש"ח נכון לתאריך 31/01/2019
 • אחוז השקעה מנייתי 33% נכון לתאריך 31/01/2019

תשואה נומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול

1.26%ינואר 2019 3.16%ינואר- דצמבר 2018

הרכב השקעות הקופה נכון לתאריך 31/01/2019

  • 0% מניות בארץ
  • 33% מניות בחוץ לארץ
  • 0% אגח ממשלתי צמוד
  • 0% אגח ממשלתי שקלי
  • 0% אגח קונצרני צמוד מדד
  • 0% אגח קונצרני שקלי
  • 41% אגח קונצרני צמוד מטח
  • 0% פקדונות והלוואות
  • 13% מזומנים ושווי מזומנים
  • 0% אגח קונצרני לא סחיר
  • 0% נכסים אלטרנטיביים
  • 12% אגח ממשלתי צמוד מטח
  • 1% אחר

נתונים כלליים

 • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
 • תאריך הקמה27/02/2013
 • הקופה מתופעלת בבנקפועלים
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מהפקדהנכון לשנת 2017: --
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מחיסכוןנכון לשנת 2017: 0.62%
 • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת 2017: 0.23%
 • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת 2017: 0.17%
להצטרפות

תקנונים ודוחות