מ"ה 2244 פסגות שיא השתלמות חו"ל 19 513765347-00000000000396-2244-000

לפחות 75% מנכסי המסלול יושקעו בניירות ערך צמודי מט"ח ו/או נסחרי מט"ח בארץ ובחו"ל, בנגזרים, בפיקדונות ובהלוואות צמודים למט"ח או נסחרים במט"ח . יתרת הנכסים תושקע על פי שקול דעת החברה המנהלת ובכפוף להסדר התחיקתי.

 • שווי נכסים 38,394 אלפי ש"ח נכון לתאריך 31/01/2017
 • אחוז השקעה מנייתי 33% נכון לתאריך 31/01/2017

תשואה נומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול

0.65%- ינואר 2017 3.69%ינואר- דצמבר 2016

הרכב השקעות הקופה נכון לתאריך 31/01/2017

  • 0% מניות בארץ
  • 33% מניות בחוץ לארץ
  • 0% אגח ממשלתי צמוד
  • 0% אגח ממשלתי שקלי
  • 0% אגח קונצרני צמוד מדד
  • 0% אגח קונצרני שקלי
  • 43% אגח קונצרני צמוד מטח
  • 1% פקדונות והלוואות
  • 5% מזומנים ושווי מזומנים
  • 0% אגח קונצרני לא סחיר
  • 17% אגח ממשלתי צמוד מטח
  • 1% אחר

נתונים כלליים

 • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
 • תאריך הקמה27/02/2013
 • הקופה מתופעלת בבנקפועלים
 • שיעור דמי ניהול מהפקדהנכון לשנת 2015: --
 • שיעור דמי ניהול מחיסכוןנכון לשנת 2015: 0.63%
 • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת 2015: 0.92%
 • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת 2015: 0.55%
להצטרפות

תקנונים ודוחות

 • f