מ"ה 2018 פסגות שיא השתלמות הלכה 16 513765347-00000000000396-2018-000

בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי ועל פי שיקול דעת החברה המנהלת, יושקעו נכסי המסלול באג"ח ממשלתי של מדינת ישראל ומדינות חו"ל, אג"ח, הלוואות ופקדונות בבנקים בישראל, נגזרים (כגון אופציות וחוזים עתידיים) וכן בנכסים אחרים כפי שיוגדרו מעת לעת בתעודת ההכשר ההלכתי. השאת התשואה במסלול מוגבלת בכך שהשקעות המסלול כפופות לכללי ההלכה.
 

 

 • שווי נכסים 155,550 אלפי ש"ח נכון לתאריך 31/07/2020
 • חשיפה אפקטיבית למניות 38% נכון לתאריך 31/07/2020

תשואה נומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול

2.02%-ינואר- יולי 2020 10.06%ינואר- דצמבר 2019

הרכב השקעות הקופה נכון לתאריך 31/07/2020

  • 0% מניות בארץ
  • 1% מניות בחו"ל
  • 33% אג"ח ממשלתי צמוד
  • 59% אג"ח ממשלתי שקלי
  • 0% אג"ח קונצרני צמוד מדד
  • 0% אג"ח קונצרני שקלי
  • 0% אג"ח קונצרני צמוד מט"ח
  • 0% פקדונות והלוואות
  • 1% מזומנים ושווי מזומנים
  • 0% אג"ח קונצרני לא סחיר
  • 0% נכסים אלטרנטיביים
  • 2% אג"ח ממשלתי צמוד מט"ח
  • 4% אחר

נתונים כלליים

 • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
 • תאריך הקמה01/01/2012
 • הקופה מתופעלת במלם
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מהפקדהנכון לשנת 2019: --
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מחיסכוןנכון לשנת 2019: 0.74%
 • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת 2019: 0.03%
 • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת 2019: --
להצטרפות

תקנונים ודוחות