מ"ה 2018 פסגות שיא השתלמות הלכה 16 513765347-00000000000396-2018-000

בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי ועל פי שיקול דעת החברה המנהלת, יושקעו נכסי המסלול באג"ח ממשלתי של מדינת ישראל ומדינות חו"ל, אג"ח, הלוואות ופקדונות בבנקים בישראל, נגזרים (כגון אופציות וחוזים עתידיים) וכן בנכסים אחרים כפי שיוגדרו מעת לעת בתעודת ההכשר ההלכתי. השאת התשואה במסלול מוגבלת בכך שהשקעות המסלול כפופות לכללי ההלכה.
 

 • לתעודת כשרות וועד הלכה - נא לחצו כאן
 • לתעודת כשרות בד"ץ - נא לחצו כאן
 • חשיפה אפקטיבית למניות בארץ 13% חשיפה אפקטיבית למניות בחו"ל 32% 

 

לתקנון הקרן>>

 • שווי נכסים 164,429 אלפי ש"ח נכון לתאריך 29/07/2021
 • חשיפה אפקטיבית למניות 48% נכון לתאריך 29/07/2021

תשואה נומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול

6.48%ינואר- יולי 2021 2.82%ינואר- דצמבר 2020

הרכב השקעות הקופה נכון לתאריך 29/07/2021

  • 0% מניות בארץ
  • 1% מניות בחו"ל
  • 31% אג"ח ממשלתי צמוד
  • 58% אג"ח ממשלתי שקלי
  • 0% אג"ח קונצרני צמוד מדד
  • 0% אג"ח קונצרני שקלי
  • 0% אג"ח קונצרני צמוד מט"ח
  • 0% פקדונות והלוואות
  • 3% מזומנים ושווי מזומנים
  • 0% אג"ח קונצרני לא סחיר
  • 0% נכסים אלטרנטיביים
  • 2% אג"ח ממשלתי צמוד מט"ח
  • 5% אחר

נתונים כלליים

 • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
 • תאריך הקמה01/01/2012
 • הקופה מתופעלת במלם
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מהפקדהנכון לשנת 2020: --
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מחיסכוןנכון לשנת 2020: 0.74%
 • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת 2020: 0.03%
 • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת 2020: --

תקנונים ודוחות