מ"ה 2018 פסגות שיא השתלמות הלכה 16 513765347-00000000000396-2018-000

בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי ועל פי שיקול דעת החברה המנהלת, יושקעו נכסי המסלול באג"ח ממשלתי של מדינת ישראל ומדינות חו"ל, אג"ח, הלוואות ופקדונות בבנקים בישראל, נגזרים (כגון אופציות וחוזים עתידיים) וכן בנכסים אחרים כפי שיוגדרו מעת לעת בתעודת ההכשר ההלכתי. השאת התשואה במסלול מוגבלת בכך שהשקעות המסלול כפופות לכללי ההלכה.
 

 

 • שווי נכסים 158,198 אלפי ש"ח נכון לתאריך 30/11/2019
 • אחוז השקעה מנייתי 1% נכון לתאריך 30/11/2019

תשואה נומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול

9.72%ינואר- נובמבר 2019 2.30%-ינואר- דצמבר 2018

הרכב השקעות הקופה נכון לתאריך 30/11/2019

  • 0% מניות בארץ
  • 1% מניות בחו"ל
  • 30% אג"ח ממשלתי צמוד
  • 61% אג"ח ממשלתי שקלי
  • 0% אג"ח קונצרני צמוד מדד
  • 0% אג"ח קונצרני שקלי
  • 0% אג"ח קונצרני צמוד מט"ח
  • 0% פקדונות והלוואות
  • 1% מזומנים ושווי מזומנים
  • 0% אג"ח קונצרני לא סחיר
  • 0% נכסים אלטרנטיביים
  • 0% אג"ח ממשלתי צמוד מט"ח
  • 7% אחר

נתונים כלליים

 • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
 • תאריך הקמה01/01/2012
 • הקופה מתופעלת במלם
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מהפקדהנכון לשנת 2018: --
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מחיסכוןנכון לשנת 2018: 0.75%
 • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת 2018: 0.03%
 • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת 2018: --
להצטרפות

תקנונים ודוחות