מ"ה 2018 פסגות שיא השתלמות הלכה 16 513765347-00000000000396-2018-000

בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי ועל פי שיקול דעת החברה המנהלת, יושקעו נכסי המסלול באג"ח ממשלתי של מדינת ישראל ומדינות חו"ל, אג"ח, הלוואות ופקדונות בבנקים בישראל, נגזרים (כגון אופציות וחוזים עתידיים) וכן בנכסים אחרים כפי שיוגדרו מעת לעת בתעודת ההכשר ההלכתי. השאת התשואה במסלול מוגבלת בכך שהשקעות המסלול כפופות לכללי ההלכה.

 • שווי נכסים 103,652 אלפי ש"ח נכון לתאריך 31/12/2016
 • אחוז השקעה מנייתי 34% נכון לתאריך 31/12/2016

תשואה נומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול

1.36%ינואר- דצמבר 2016 1.68%ינואר- דצמבר 2015

הרכב השקעות הקופה נכון לתאריך 31/12/2016

  • 17% מניות בארץ
  • 17% מניות בחוץ לארץ
  • 33% אגח ממשלתי צמוד
  • 61% אגח ממשלתי שקלי
  • 0% אגח קונצרני צמוד מדד
  • 0% אגח קונצרני שקלי
  • 0% אגח קונצרני צמוד מטח
  • 0% פקדונות והלוואות
  • 5% מזומנים ושווי מזומנים
  • 0% אגח קונצרני לא סחיר
  • 1% אגח ממשלתי צמוד מטח
  • 0% אחר

נתונים כלליים

 • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
 • תאריך הקמה01/01/2012
 • הקופה מתופעלת בבנקפועלים
 • דמי ניהול של החברה המנהלת*ממוצע לשנת 2015: 0.77%
 • שיעור העמלות הממוצע שנגבה בפועל מתוך נכסי הקופהממוצע לשנת 2015: 0.07%
להצטרפות

תקנונים ודוחות

 • f