מ"ה 1515 קרן השתלמות בניהול אישי IRA 513765347-00000000001515-1515-000

 • קרן השתלמות בניהול אישי. הכספים מנוהלים בהתאם למדיניות ההשקעות, הטווחים ורמות הסיכון שהוגדרו ע"י הלקוח.
 • שווי נכסים 32,361 אלפי ש"ח נכון לתאריך 27/09/2018

תשואה נומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול

0%ינואר- ספטמבר 2018 0%ינואר- דצמבר 2017

הרכב השקעות הקופה נכון לתאריך 27/09/2018

  • 0% מניות בארץ
  • 0% מניות בחוץ לארץ
  • 0% אגח ממשלתי צמוד
  • 0% אגח ממשלתי שקלי
  • 0% אגח קונצרני צמוד מדד
  • 0% אגח קונצרני שקלי
  • 0% אגח קונצרני צמוד מטח
  • 0% פקדונות והלוואות
  • 0% מזומנים ושווי מזומנים
  • 0% אגח קונצרני לא סחיר
  • 0% נכסים אלטרנטיביים
  • 0% אגח ממשלתי צמוד מטח
  • 100% אחר

נתונים כלליים

 • מספר קופה1515
 • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
 • תאריך הקמה05/09/2010
 • הקופה מתופעלת בבנקפועלים
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מהפקדהנכון לשנת : --
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מחיסכוןנכון לשנת : 0.36%
 • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת : 0.06%
 • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת : --
להצטרפות

תקנונים ודוחות