מ"ה 1515 קרן השתלמות בניהול אישי IRA 513765347-00000000001515-1515-000

 • קרן השתלמות בניהול אישי. הכספים מנוהלים בהתאם למדיניות ההשקעות, הטווחים ורמות הסיכון שהוגדרו ע"י הלקוח.
 • שווי נכסים 80,871 אלפי ש"ח נכון לתאריך 31/07/2020
 • חשיפה אפקטיבית למניות 0% נכון לתאריך 31/07/2020

תשואה נומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול

0%ינואר- אוגוסט 2020 0%ינואר- דצמבר 2019

הרכב השקעות הקופה נכון לתאריך 31/07/2020

  • 0% מניות בארץ
  • 0% מניות בחו"ל
  • 0% אג"ח ממשלתי צמוד
  • 0% אג"ח ממשלתי שקלי
  • 0% אג"ח קונצרני צמוד מדד
  • 0% אג"ח קונצרני שקלי
  • 0% אג"ח קונצרני צמוד מט"ח
  • 0% פקדונות והלוואות
  • 0% מזומנים ושווי מזומנים
  • 0% אג"ח קונצרני לא סחיר
  • 0% נכסים אלטרנטיביים
  • 0% אג"ח ממשלתי צמוד מט"ח
  • 0% אחר

נתונים כלליים

 • מספר קופה1515
 • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
 • תאריך הקמה05/09/2010
 • הקופה מתופעלת במלם
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מהפקדהנכון לשנת 2019: --
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מחיסכוןנכון לשנת 2019: 0.27%
 • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת 2019: 1.02%
 • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת 2019: 1.13%
להצטרפות

תקנונים ודוחות