מ"ה 1424 פסגות שיא השתלמות אג"ח עד 10% מניות 2 513765347-00000000000396-1424-000

נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים הבאים: אג"ח סחירות ושאינן סחירות של חברות, ני"ע מסחריים, הלוואות שאינן סחירות לחברות, אג"ח להמרה, פקדונות, אג"ח של ממשלת ישראל או אג"ח של ממשלות אחרות. חשיפה לנכסי אג"ח תהיה בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.
חשיפה למניות תהיה בשיעור שלא יעלה על 10% מנכסי המסלול.
חשיפה לנכסים כאמור לעיל תושג הן באמצעות השקעה במישרין והן באמצעות השקעה בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה.
חשיפה לנכסים שאינם נכסי אג"ח ואינם מניות תהיה על פי שיקול דעתה של ועדת ההשקעות ובכפוף לכל דין.                 
 • שווי נכסים 1,075,834 אלפי ש"ח נכון לתאריך 26/09/2019
 • אחוז השקעה מנייתי 10% נכון לתאריך 26/09/2019

תשואה נומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול

6.22%ינואר- ספטמבר 2019 0.54%-ינואר- דצמבר 2018

הרכב השקעות הקופה נכון לתאריך 26/09/2019

  • 4% מניות בארץ
  • 6% מניות בחוץ לארץ
  • 19% אגח ממשלתי צמוד
  • 24% אגח ממשלתי שקלי
  • 17% אגח קונצרני צמוד מדד
  • 5% אגח קונצרני שקלי
  • 9% אגח קונצרני צמוד מטח
  • 7% פקדונות והלוואות
  • 5% מזומנים ושווי מזומנים
  • 1% אגח קונצרני לא סחיר
  • 1% נכסים אלטרנטיביים
  • 0% אגח ממשלתי צמוד מטח
  • 2% אחר

נתונים כלליים

 • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
 • תאריך הקמה08/12/2008
 • הקופה מתופעלת בבנקפועלים
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מהפקדהנכון לשנת 2018: --
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מחיסכוןנכון לשנת 2018: 0.65%
 • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת 2018: 0.08%
 • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת 2018: 0.06%
להצטרפות

תקנונים ודוחות