מ"ה 1424 פסגות שיא השתלמות אג"ח עד 10% מניות 2 513765347-00000000000396-1424-000

נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים הבאים: אג"ח סחירות ושאינן סחירות של חברות, ני"ע מסחריים, הלוואות שאינן סחירות לחברות, אג"ח להמרה, פקדונות, אג"ח של ממשלת ישראל או אג"ח של ממשלות אחרות. חשיפה לנכסי אג"ח תהיה בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.
חשיפה למניות תהיה בשיעור שלא יעלה על 10% מנכסי המסלול.
חשיפה לנכסים כאמור לעיל תושג הן באמצעות השקעה במישרין והן באמצעות השקעה בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה.
חשיפה לנכסים שאינם נכסי אג"ח ואינם מניות תהיה על פי שיקול דעתה של ועדת ההשקעות ובכפוף לכל דין.                 
 • שווי נכסים 857,225 אלפי ש"ח נכון לתאריך 30/06/2021
 • חשיפה אפקטיבית למניות 9% נכון לתאריך 30/06/2021

תשואה נומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול

2.97%ינואר- יוני 2021 1.50%ינואר- דצמבר 2020

הרכב השקעות הקופה נכון לתאריך 30/06/2021

  • 3% מניות בארץ
  • 7% מניות בחו"ל
  • 17% אג"ח ממשלתי צמוד
  • 14% אג"ח ממשלתי שקלי
  • 19% אג"ח קונצרני צמוד מדד
  • 8% אג"ח קונצרני שקלי
  • 11% אג"ח קונצרני צמוד מט"ח
  • 8% פקדונות והלוואות
  • 6% מזומנים ושווי מזומנים
  • 1% אג"ח קונצרני לא סחיר
  • 4% נכסים אלטרנטיביים
  • 1% אג"ח ממשלתי צמוד מט"ח
  • 1% אחר

נתונים כלליים

 • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
 • תאריך הקמה08/12/2008
 • הקופה מתופעלת במלם
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מהפקדהנכון לשנת 2020: --
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מחיסכוןנכון לשנת 2020: 0.60%
 • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת 2020: 0.09%
 • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת 2020: 0.07%
להצטרפות

תקנונים ודוחות