מ"ה 1260 פסגות שיא השתלמות בטא 14 513765347-00000000000396-1260-000

​בכפוף להשקעות המותרות על פי ההסדר התחיקתי, במסלול זה יושקעו לפחות 10% מנכסי המסלול במניות ו/או המירים למניות , אם באופן ישיר ואם באמצעות מכשירים הנותנים חשיפה למניות. אולם, אם יוצר מצב בו יחולו שינויים מהותיים בשוק ההון, רשאי החברה המנהלת להקטין שיעור זה אף מתחת ל- 10% לתקופה שלא תעלה על ששה חודשים. יתרת הנכסים, שלא תושקע כאמור, תושקע על פי שיקול דעת החברה המנהלת ובכפוף להסדר התחיקתי.

 • שווי נכסים 48 אלפי ש"ח נכון לתאריך 31/12/2015
 • אחוז השקעה מנייתי 45% נכון לתאריך 31/12/2015

תשואה נומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול

0%ינואר- פברואר 2016 2.14%ינואר- דצמבר 2015

הרכב השקעות הקופה נכון לתאריך 31/12/2015

  • 21% מניות בארץ
  • 23% מניות בחוץ לארץ
  • 6% אגח ממשלתי צמוד
  • 14% אגח ממשלתי שקלי
  • 13% אגח קונצרני צמוד מדד
  • 3% אגח קונצרני שקלי
  • 8% אגח קונצרני צמוד מטח
  • 0% פקדונות והלוואות
  • 4% מזומנים ושווי מזומנים
  • 0% אגח קונצרני לא סחיר
  • 0% אגח ממשלתי צמוד מטח
  • 1% אחר

נתונים כלליים

 • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
 • תאריך הקמה08/10/2007
 • הקופה מתופעלת בבנקפועלים
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מהפקדהנכון לשנת 2015: --
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מחיסכוןנכון לשנת 2015: 0.82%
 • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת 2015: 0.13%
 • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת 2015: 0.07%
להצטרפות

תקנונים ודוחות

 • פוליסה מספר 9018873

  • ריסק למקרה מוות
  • מוות מתאונה
  • נכות מוחלטת ותמידית
  f