מ"ה 1218 פסגות שיא השתלמות כללי 7 513765347-00000000000396-1218-000

 • שווי נכסים 2,250,530 אלפי ש"ח נכון לתאריך 31/12/2013
 • חשיפה אפקטיבית למניות 0% נכון לתאריך 31/12/2013

תשואה נומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול

9.74% ינואר- דצמבר 2013 10.74% ינואר- דצמבר 2012

הרכב השקעות הקופה נכון לתאריך 31/12/2013

  • 16% מניות בארץ
  • 17% מניות בחו"ל
  • 11% אג"ח ממשלתי צמוד
  • 17% אג"ח ממשלתי שקלי
  • 13% אג"ח קונצרני צמוד מדד
  • 4% אג"ח קונצרני שקלי
  • 6% אג"ח קונצרני צמוד מט"ח
  • 4% פקדונות והלוואות
  • 10% מזומנים ושווי מזומנים
  • 2% אג"ח קונצרני לא סחיר
  • 0% נכסים אלטרנטיביים
  • 0% אג"ח ממשלתי צמוד מט"ח
  • 0% אחר

נתונים כלליים

 • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
 • תאריך הקמה13/03/2007
 • הקופה מתופעלת במלם
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מהפקדהנכון לשנת 2014: --
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מחיסכוןנכון לשנת 2014: 0.87%
 • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת 2014: 0.08%
 • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת 2014: --

תקנונים ודוחות