מ"ה 1185 פסגות השתלמות מניות 513765347-00000000001183-1185-000

 • שווי נכסים 93,057 אלפי ש"ח נכון לתאריך 31/12/2013

תשואה נומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול

23.37% ינואר- דצמבר 2013 11.38% ינואר- דצמבר 2012

הרכב השקעות הקופה נכון לתאריך 31/12/2013

  • 0% מניות בארץ
  • 0% מניות בחוץ לארץ
  • 0% אגח ממשלתי צמוד
  • 0% אגח ממשלתי שקלי
  • 0% אגח קונצרני צמוד מדד
  • 0% אגח קונצרני שקלי
  • 0% אגח קונצרני צמוד מטח
  • 0% פקדונות והלוואות
  • 0% מזומנים ושווי מזומנים
  • 0% אגח קונצרני לא סחיר
  • 0% נכסים אלטרנטיביים
  • 0% אגח ממשלתי צמוד מטח
  • 100% אחר

נתונים כלליים

 • מספר קופה1185
 • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
 • תאריך הקמה24/05/2006
 • הקופה מתופעלת בבנקלאומי
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מהפקדהנכון לשנת 2014: --
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מחיסכוןנכון לשנת 2014: 0.86%
 • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת 2014: 0.07%
 • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת 2014: --
להצטרפות

תקנונים ודוחות