מ"ה 1183 פסגות שיא השתלמות ישראל 20 513765347-00000000000396-1183-000

  נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים שהונפקו בישראל לרבות מניות, אגח סחיר ולא סחיר,הלוואות ועוד,  בשיעור חשיפה שלא יפחת מ- 75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישרין, בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה.
  יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדין ובכפוף לשיקול דעתה של וועדת השקעות.
  • שווי נכסים 2,332,498 אלפי ש"ח נכון לתאריך 31/10/2016
  • אחוז השקעה מנייתי 33% נכון לתאריך 31/10/2016

  תשואה נומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול

  1.60%ינואר- אוקטובר 2016 2.79%ינואר- דצמבר 2015

  הרכב השקעות הקופה נכון לתאריך 31/10/2016

   • 16% מניות בארץ
   • 17% מניות בחוץ לארץ
   • 12% אגח ממשלתי צמוד
   • 16% אגח ממשלתי שקלי
   • 15% אגח קונצרני צמוד מדד
   • 4% אגח קונצרני שקלי
   • 7% אגח קונצרני צמוד מטח
   • 7% פקדונות והלוואות
   • 2% מזומנים ושווי מזומנים
   • 1% אגח קונצרני לא סחיר
   • 1% אגח ממשלתי צמוד מטח
   • 2% אחר

  נתונים כלליים

  • מספר קופה1183
  • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
  • תאריך הקמה24/05/2006
  • הקופה מתופעלת בבנקפועלים
  • דמי ניהול של החברה המנהלת*ממוצע לשנת 2014: 0.79%
  • שיעור העמלות הממוצע שנגבה בפועל מתוך נכסי הקופהממוצע לשנת 2014: 0.07%
  להצטרפות

  תקנונים ודוחות

 • f