מ"ה 1183 פסגות שיא השתלמות ישראל 20 513765347-00000000000396-1183-000

  נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים שהונפקו בישראל לרבות מניות, אגח סחיר ולא סחיר, הלוואות ועוד,  בשיעור חשיפה שלא יפחת מ- 75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישרין, בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה.
  יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדין ובכפוף לשיקול דעתה של וועדת השקעות.
  • שווי נכסים 1,795,009 אלפי ש"ח נכון לתאריך 29/07/2021
  • חשיפה אפקטיבית למניות 48% נכון לתאריך 29/07/2021

  תשואה נומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול

  7.91%ינואר- יולי 2021 4.37%ינואר- דצמבר 2020

  הרכב השקעות הקופה נכון לתאריך 29/07/2021

   • 24% מניות בארץ
   • 3% מניות בחו"ל
   • 9% אג"ח ממשלתי צמוד
   • 23% אג"ח ממשלתי שקלי
   • 5% אג"ח קונצרני צמוד מדד
   • 3% אג"ח קונצרני שקלי
   • 1% אג"ח קונצרני צמוד מט"ח
   • 8% פקדונות והלוואות
   • 4% מזומנים ושווי מזומנים
   • 0% אג"ח קונצרני לא סחיר
   • 14% נכסים אלטרנטיביים
   • 1% אג"ח ממשלתי צמוד מט"ח
   • 5% אחר

  נתונים כלליים

  • מספר קופה1183
  • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
  • תאריך הקמה24/05/2006
  • הקופה מתופעלת במלם
  • שיעור דמי ניהול ממוצעים מהפקדהנכון לשנת 2020: --
  • שיעור דמי ניהול ממוצעים מחיסכוןנכון לשנת 2020: 0.56%
  • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת 2020: 0.23%
  • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת 2020: 0.18%

  תקנונים ודוחות