מ"ה 1183 פסגות שיא השתלמות ישראל 20 513765347-00000000000396-1183-000

  נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים שהונפקו בישראל לרבות מניות, אגח סחיר ולא סחיר, הלוואות ועוד,  בשיעור חשיפה שלא יפחת מ- 75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישרין, בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה.
  יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדין ובכפוף לשיקול דעתה של וועדת השקעות.
  • שווי נכסים 2,208,095 אלפי ש"ח נכון לתאריך 31/01/2019
  • אחוז השקעה מנייתי 36% נכון לתאריך 31/01/2019

  תשואה נומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול

  2.76%ינואר 2019 1.05%-ינואר- דצמבר 2018

  הרכב השקעות הקופה נכון לתאריך 31/01/2019

   • 17% מניות בארץ
   • 19% מניות בחוץ לארץ
   • 10% אגח ממשלתי צמוד
   • 12% אגח ממשלתי שקלי
   • 16% אגח קונצרני צמוד מדד
   • 5% אגח קונצרני שקלי
   • 5% אגח קונצרני צמוד מטח
   • 8% פקדונות והלוואות
   • 1% מזומנים ושווי מזומנים
   • 1% אגח קונצרני לא סחיר
   • 5% נכסים אלטרנטיביים
   • 1% אגח ממשלתי צמוד מטח
   • 0% אחר

  נתונים כלליים

  • מספר קופה1183
  • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
  • תאריך הקמה24/05/2006
  • הקופה מתופעלת בבנקפועלים
  • שיעור דמי ניהול ממוצעים מהפקדהנכון לשנת 2017: --
  • שיעור דמי ניהול ממוצעים מחיסכוןנכון לשנת 2017: 0.61%
  • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת 2017: 0.12%
  • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת 2017: 0.09%
  להצטרפות

  תקנונים ודוחות