מ"ה 1183 פסגות שיא השתלמות ישראל 20 513765347-00000000000396-1183-000

  נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים שהונפקו בישראל לרבות מניות, אגח סחיר ולא סחיר,הלוואות ועוד,  בשיעור חשיפה שלא יפחת מ- 75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישרין, בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה.
  יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדין ובכפוף לשיקול דעתה של וועדת השקעות.
  • שווי נכסים 2,362,233 אלפי ש"ח נכון לתאריך 28/02/2017
  • אחוז השקעה מנייתי 35% נכון לתאריך 28/02/2017

  תשואה נומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול

  0.93%ינואר- פברואר 2017 2.63%ינואר- דצמבר 2016

  הרכב השקעות הקופה נכון לתאריך 28/02/2017

   • 17% מניות בארץ
   • 18% מניות בחוץ לארץ
   • 12% אגח ממשלתי צמוד
   • 15% אגח ממשלתי שקלי
   • 15% אגח קונצרני צמוד מדד
   • 4% אגח קונצרני שקלי
   • 6% אגח קונצרני צמוד מטח
   • 7% פקדונות והלוואות
   • 2% מזומנים ושווי מזומנים
   • 1% אגח קונצרני לא סחיר
   • 1% אגח ממשלתי צמוד מטח
   • 2% אחר

  נתונים כלליים

  • מספר קופה1183
  • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
  • תאריך הקמה24/05/2006
  • הקופה מתופעלת בבנקפועלים
  • שיעור דמי ניהול מהפקדהנכון לשנת 2015: --
  • שיעור דמי ניהול מחיסכוןנכון לשנת 2015: 0.70%
  • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת 2015: 0.10%
  • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת 2015: 0.04%
  להצטרפות

  תקנונים ודוחות

 • פוליסה מספר 9018873

  • ריסק למקרה מוות
  • מוות מתאונה
  • נכות מוחלטת ותמידית
  f