מ"ה 1059 פסגות שיא השתלמות פאסיבי - כללי 9 513765347-00000000000396-1059-000

  נכסיו יושקעו עפ"י שיקול דעת החברה, בכפוף להסדר התחיקתי, באופן שכל נכסי המסלול יהיו חשופים לניירות ערך העוקבים אחר מדד פומבי ו/או יוחזקו במזומנים/ בפיקדונות/ מתן הלוואות לעמיתים.
  • שווי נכסים 36,186 אלפי ש"ח נכון לתאריך 31/12/2016
  • אחוז השקעה מנייתי 35% נכון לתאריך 31/12/2016

  תשואה נומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול

  2.48%ינואר- דצמבר 2016 1.08%-ינואר- דצמבר 2015

  הרכב השקעות הקופה נכון לתאריך 31/12/2016

   • 16% מניות בארץ
   • 19% מניות בחוץ לארץ
   • 9% אגח ממשלתי צמוד
   • 20% אגח ממשלתי שקלי
   • 18% אגח קונצרני צמוד מדד
   • 2% אגח קונצרני שקלי
   • 9% אגח קונצרני צמוד מטח
   • 1% פקדונות והלוואות
   • 6% מזומנים ושווי מזומנים
   • 0% אגח קונצרני לא סחיר
   • 0% אגח ממשלתי צמוד מטח
   • 0% אחר

  נתונים כלליים

  • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
  • תאריך הקמה19/12/2004
  • הקופה מתופעלת בבנקפועלים
  • שיעור דמי ניהול מהפקדהנכון לשנת 2015: --
  • שיעור דמי ניהול מחיסכוןנכון לשנת 2015: 0.99%
  • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת 2015: 0.15%
  • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת 2015: 0.05%
  להצטרפות

  תקנונים ודוחות

 • f