מ"ה 1059 פסגות שיא השתלמות פאסיבי - כללי 9 513765347-00000000000396-1059-000

  נכסיו יושקעו עפ"י שיקול דעת החברה, בכפוף להסדר התחיקתי, באופן שכל נכסי המסלול יהיו חשופים לניירות ערך העוקבים אחר מדד פומבי ו/או יוחזקו במזומנים/ בפיקדונות/ מתן הלוואות לעמיתים.
 • שווי נכסים 31,106 אלפי ש"ח נכון לתאריך 29/11/2018
 • אחוז השקעה מנייתי 37% נכון לתאריך 29/11/2018

תשואה נומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול

0.51%ינואר- נובמבר 2018 6.36%ינואר- דצמבר 2017

הרכב השקעות הקופה נכון לתאריך 29/11/2018

  • 16% מניות בארץ
  • 21% מניות בחוץ לארץ
  • 0% אגח ממשלתי צמוד
  • 5% אגח ממשלתי שקלי
  • 19% אגח קונצרני צמוד מדד
  • 3% אגח קונצרני שקלי
  • 11% אגח קונצרני צמוד מטח
  • 1% פקדונות והלוואות
  • 3% מזומנים ושווי מזומנים
  • 0% אגח קונצרני לא סחיר
  • 0% נכסים אלטרנטיביים
  • 0% אגח ממשלתי צמוד מטח
  • 21% אחר

נתונים כלליים

 • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
 • תאריך הקמה19/12/2004
 • הקופה מתופעלת בבנקפועלים
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מהפקדהנכון לשנת 2017: --
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מחיסכוןנכון לשנת 2017: 0.89%
 • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת 2017: 0.07%
 • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת 2017: 0.05%
להצטרפות

תקנונים ודוחות