מ"ה 1059 פסגות שיא השתלמות פאסיבי - כללי 9 513765347-00000000000396-1059-000

  נכסיו יושקעו עפ"י שיקול דעת החברה, בכפוף להסדר התחיקתי, באופן שכל נכסי המסלול יהיו חשופים לניירות ערך העוקבים אחר מדד פומבי ו/או יוחזקו במזומנים/ בפיקדונות/ מתן הלוואות לעמיתים.
 • שווי נכסים 35,941 אלפי ש"ח נכון לתאריך 31/01/2021
 • חשיפה אפקטיבית למניות 45% נכון לתאריך 31/01/2021

תשואה נומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול

1.13%ינואר- ינואר 2021 4.19%ינואר- דצמבר 2020

הרכב השקעות הקופה נכון לתאריך 31/01/2021

  • 13% מניות בארץ
  • 31% מניות בחו"ל
  • 8% אג"ח ממשלתי צמוד
  • 16% אג"ח ממשלתי שקלי
  • 14% אג"ח קונצרני צמוד מדד
  • 8% אג"ח קונצרני שקלי
  • 6% אג"ח קונצרני צמוד מט"ח
  • 0% פקדונות והלוואות
  • 1% מזומנים ושווי מזומנים
  • 0% אג"ח קונצרני לא סחיר
  • 0% נכסים אלטרנטיביים
  • 3% אג"ח ממשלתי צמוד מט"ח
  • 0% אחר

נתונים כלליים

 • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
 • תאריך הקמה19/12/2004
 • הקופה מתופעלת במלם
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מהפקדהנכון לשנת 2019: --
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מחיסכוןנכון לשנת 2019: 0.80%
 • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת 2019: 0.07%
 • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת 2019: 0.06%
להצטרפות

תקנונים ודוחות