תיקון 190

ההזדמנות שלך ליהנות מיתרונות קופת הגמל גם עבור הכסף הנזיל שלך!
קופת גמל מוכרת כמכשיר חיסכון פנסיוני לגיל פרישה עם יתרונות רבים, אבל תיקון בחוק, הופך את קופת הגמל למכשיר חיסכון גם עבור הכספים הנזילים.

תיקון זה, הנקרא "תיקון 190"1, מאפשר למי שעבר את גיל 60 ויש לו פנסיה מינימלית (מעל 4,498 ₪ בשנת 2021)2 להפקיד כספים בקופת הגמל, אשר ניתנים למשיכה בסכום חד פעמי3 בניכוי מס רווח הון בשיעור של 15% בלבד (על הרווח הנומינלי)
במקום 25% מס ריאלי על השקעות בני"ע. חשוב לציין כי באפשרותך לבצע את המשיכה ישירות מהקופה ללא צו​רך בהצגת אישור מרשות המיסים לקביעת ניכוי המס רווח הון.

יתרונות החיסכון בקופת גמל

הטבות מס
• דחיית תשלום מס רווח הון למועד המשיכה
• תשלום מס רווח הון 15% על הרווח הנומינלי בלבד, במקום 25% מס ריאלי על השקעות בני"ע
• פטור מלא ממס על משיכה הונית במקרה מוות עד גיל 75 4.
• במקרה מוות מעל גיל 75, משיכה הונית בניכוי מס רווח הון של 15% נומינלי בלבד4
• אפשרות למשיכה כקצבה הפטורה ממס החל מגיל 60 (תשלום מקופה משלמת) 

עלויות נמוכות
• אין עמלת דמי משמרת ועמלות נלוות אחרות
• הוצאות ניהול השקעות ברמת קופה נמוכות משמעותית ביחס לאלטרנטיבות הקיימות

אפשרות לקבלת הלוואה בתנאים אטרקטיביים5

ניהול השקעות
• ניהול השקעות אחראי ומקצועי, תוך חשיפה למגוון רחב של נכסים
• אפשרות להשתתף בהנפקות כשחקן מרכזי
• אפשרות לשילוב של נכסים לא סחירים - נדל"ן מניב, קרנות פרטיות, הלוואות פרטיות, קרנות גידור וכו'

תפעול ושקיפות
• ביצועי הקופה מוצגים באתר הגמלנט ומתעדכנים מידי חודש
• ניתן לצפות בפרטי הח-ן ב"חשבון שלי" באתר החברה

מגוון מסלולים
• מגוון מסלולי השקעה בהתאם לבחירת הלקוח
• אפשרות למעבר בין מסלולים תוך 3 ימי עסקים, ללא אירוע מס וללא עלויות אחרות

 על תיקון 190

בשנת 2012 עבר תיקון לפקודת מס הכנסה הנקרא תיקון 1190. בתיקון זה, נקבע בין היתר, כי כספים המופקדים לקופת גמל לאחר 1.1.2012 בסכום העולה על התקרה השנתית המוטבת (המזכה בהטבת מס בהפקדה6 מוגדרים כ"קצבה מוכרת", והם ניתנים למשיכה בסכום חד פעמי3 בניכוי מס רווח הון בשיעור של 15% (על הרווח הנומינלי), בתנאי שבמועד המשיכה גילו של החוסך מעל 60 והוא זכאי לקצבה בסכום העולה על "סכום הקצבה המזערי4". כספים אלו ניתנים למשיכה גם כקצבה הפטורה ממס וזאת החל מגיל 60 (תשלום מקופה משלמת).

בשנת 2021, תקרת ההפקדה השנתית לקופה במעמד עצמאי אשר מזכה בהטבות מס היא: 34,452 ₪. כלומר כל סכום שיופקד מעל 34,452 ₪ נכנס תחת ההגדרה של "קצבה מוכרת".

התנאים למשיכה בהתאם לתיקון 190

• גיל 60 או מי שפרש פרישה מוקדמת בשל נכות של 75% לפחות
• הצגת 3 תלושי קצבה7 כהוכחה כי קצבת הזקנה המשולמת גבוהה מסכום הקצבה המזערי (4,498 ₪ נכון לשנת 2021​)
• מסכום המשיכה ינוכה מס רווח הון בשיעור של 15% (על הרווח הנומינלי). במקום 25% מס ריאלי על השקעות בני"ע
• המשיכה תתבצע ישירות מהקופה וללא צורך בהצגת אישור מרשות המיסים לקביעת ניכוי המס8