שאלות ותשובות בנושא פיצוי במסגרת הסכם פשרה

מהי מהות התביעה?

עניינה של התביעה הייצוגית בטענה לפיה בשנת 2007-2008 בוצעו העלאת דמי הניהול בחשבונות קופת הגמל, את נוסח הסדר הפשרה המלא ניתן למצוא בק​י​שור

כיצד ניתן לבדוק זכאות לפיצוי?

עמיתי פסגות יכולים לראות האם הם זכאים באתר מידע אישי​​

איך נקבעו הפרמטרים לקבלת הזיכוי ולסכום?

הפרמטרים הוגדרו ואושרו על ידי בית המשפט. נקבעו הזכאים, אופן חישוב הפיצוי, מועדי התשלום וכו'.

מי זכאי לקבל פיצוי בגין התביעה?

עמית אשר היה בעל חשבון בקופות הגמל של פסגות בחודש נובמבר 2008 או עמית שהיה בעל חשבון בקופת הגמל פריזמה בחודש נובמבר 2007 או בחודש ינואר 2008 זכאי לפיצוי

מהו גובה הפיצוי?

  • מנגנון קביעת גובה הפיצוי נקבע כאמור על ידי בית המשפט.
  • גובה הפיצוי יקבע בהתאם להחלטת בית המשפט לאחר שיוגדרו כל הזכאים לקבלת הפיצוי. כלומר לאחר התקופה שנקבעה על ידי בית המשפט, תוגדר הקבוצה הזכאית לפיצוי וסכום הפיצוי יחולק ביניהם בהתאם לחלק היחסי שלהם בקופות האמורות


כיצד אקבל את סכום הפיצוי אליו אמצא זכאי?

  • במידה ותחת ת.ז הזכאית לפיצוי קיימת יתרה בפסגות נכון ל- 30.6.2020, החשבון יזוכה ישירות בסכום הפיצוי באופן אוטומטי
  • במידה ותחת ת.ז הזכאית לפיצוי  לא קיימת יתרה בפסגות נכון ל- 30.6.2020, הפיצוי יועבר לחשבון העו"ש בגינו הועברו מסמכים באתר האינטרנט שבו ממלאים את הפרטים


מתי אקבל את הפיצוי?

סכום הפיצוי יועבר לזכאים לא יאוחר מיום 21.3.2021

כיצד ישתקף הפיצוי בחשבוני בפסגות?

הזיכוי ישתקף כתנועת פיצוי ויוצג בדוח לרבעון 1, 2021 ו/או בדוח השנתי לשנת 2021.

מהו אופן החישוב של הפיצוי?

סכום הפיצוי הכולל יחולק באופן יחסי בין קבוצת מקבלי הפיצוי עפ"י גובה היתרה של אותו חבר בקופותיו אצל פסגות נכון ליום 31.12.2008 (אם קופתו היתה בקופות פסגות) או נכון ליום 31.12.2007 (אם קופתו היתה בקופות פריזמה)

מהו סכום הפיצוי שאקבל?

בית המשפט קבע מנגנון כך שסכום הפיצוי יחושב רק לאחר בירור וזיהוי זהותם של כל חברי קבוצת מקבלי הפיצוי. 

מתי אני אדע מהו סכום הפיצוי?

הכספים יועברו לחשבון לא יאוחר מ- 250 יום ממועד פרסום ההודעה על הסדר הפשרה בעיתונות, ביום 14.7.2020, ובכל מקרה לא יאוחר מיום 21.3.2021.

במידה ואני עמית פעיל בפסגות, האם יש אפשרות לקבל את הפיצוי לחשבון בנק שלי ולא לקופה?

לא. בהתאם להוראות הסדר הפשרה, עמיתים בעלי חשבון פעיל בפסגות יקבלו את הפיצוי לחשבונם בפסגות

במידה והזכאי נפטר, האם היורשים זכאים לפיצוי?

  • ככל שלעמית הנפטר קיים חשבון פעיל בפסגות (שטרם נמשך על ידי יורשיו או מוטביו), הפיצוי יועבר לחשבון זה.
  • במידה ולעמית הנפטר לא קיים חשבון פעיל בפסגות ביום 30.6.2020, יוכלו יורשיו או מוטביו לפנות לאתר הייעודי שהקימה פסגות ולברר את זכאותם בכתובת zakaut.psagot.co.il
  • במידה ולא יימצאו זכאים לפיצוי כיורשים או מוטבים של העמית הנפטר, תהיה באפשרותם לפנות לבירור נוסף מול ב"כ התובעת הייצוגית. 

​פרטי ב"כ תובעת

בכתובת: מגדל השחר, קומה 30, רח' אריאל שרון 4, גבעתיים. בטל': 03-5666991; בפקס: 03-5666992 או בדוא"ל office1@ssc-law.co.il

 

 

​