תנאי השימוש באפליקציית ה- Zoom לצורך קבלת שירותים מחברות קבוצת פסגות ("פסגות")

משתמש יקר, השימוש באפליקציית ה- ZOOM (להלן: "ZOOM" ) לצורך קבלת שירותים מפסגות (להלן "השירות") כפוף לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות של ZOOM, אותם אישרת עם התקנת האפליקציה במכשירך. ניתן לעיין בהם כאן: https://z​oom.us/privacy-and-legal​. בהתאם, פסגות אינה יכולה לקבל אחריות בנוגע לאופן השימוש שלך ב- ZOOM, על אחריותך ומרצונך, ומטעמי נוחות השירות בלבד. יובהר כי ZOOM מנהלת את האפליקציה על-פי תנאי השירות שלה, והשימוש בה מוגבל לפי התחייבויותיה וזמינותה. 
 
פסגות לא תישא באחריות כלשהי לשימושך באפליקציית ZOOM ו/או לשירותים השונים המוצעים בה ו/או לתכנים המופיעים בה ולכל תוצאה שתיגרם בשל השימוש בה ו/או הסתמכות עליה. פסגות לא תהא אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, שייגרם לך כתוצאה מהשימוש ב- ZOOM, וכל שימוש שיעשה על ידך יהא על דעתך ובאחריותך המלאה והבלעדית.
 
לידיעתך, המידע שיועבר אודותיך באמצעות אפליקציית ה-  ZOOM, הן על ידך והן על ידי פסגות לבקשתך, במסגרת מתן השירות, עשוי לכלול מידע אישי או רגיש אודותיך והוא עשוי להישמר גם בשרתיה של ZOOM ו/או מי מטעמה. השימוש בשירות כאמור מהווה את הסכמתך להעביר מידע אישי אודותיך גם ל- ZOOM לצורך אספקת השירות, וכן לאשר את שמירת המידע אודותיך בידי ZOOM, ככל שנדרש ועל כל הכרוך בכך. כמובן שתוכל בכל עת לחדול מקבלת השירות, לפי שיקול דעתך.
 
פסגות תהא רשאית להפסיק בכל עת את מתן השירות ב- ZOOM, לפי שיקול דעתה הבלעדי ללא כל הודעה מוקדמת