תנאים כלליים - חוק התקשורת והסכמה מדעת

​1. על מנת שפסגות בית השקעות בע"מ ("פסגות") ו/או חברות הקשורות עמה תוכלנה להמשיך ולשמור איתי על קשר ולעדכן אותי בכל עת במגוון מוצרים ושירותים פיננסיים המותאמים לצרכיי, הנני מאשר את הפנייה אליי כאמור לצרכי שיווק ודיוור ישיר גם באמצעים הבאים ובכפוף להוראות כל דין: sms, פקס, מייל ומערכת חיוג אוטומטית .  ידוע לי כי, באפשרותי לחזור בי מהסכמתי זו בכל שלב על-ידי פנייה בטלפון 03-7968851​

2. הנני מאשר לפסגות לאחסן את המידע אודותיי במאגר ניהול שירות הלקוחות שלה (מס' רישום 700035286), וזאת, בין היתר, על מנת להעניק לך שירות בהתבסס על כלל הנתונים אודותייך, לרבות כלל המוצרים והשירותים שלך בפסגות, לרבות עיבודו והעברתו לחברות בהחזקתה ו/או לחברות הקשורות עסקית עם פסגות לצורך ניהול השירות והקשר עמי. כן הנני מאשר בחתימתי כי כל מידע שנמסר על-ידי לפסגות ו/או לחברות שבהחזקתה ו/או לחברות הקשורות עמה עסקית במסגרת ניהול הקשר עמי, נמסר מרצוני ובהסכמתי ובהתאם לכל דין. ידוע לי כי, באפשרותי לחזור בי מהסכמתי זו בכל שלב על-ידי פנייה בטלפון 03-7968851​