מדריך | לדעת יותר על קופות הגמל

 

קופת גמל לתגמולים היא מכשיר חיסכון פנסיוני לשכירים ולעצמאיים, המבוסס על צבירה שוטפת של חלק מההכנסה החודשית לגיל פרישה ומפוקח על ידי משרד האוצר.

​חיסכון בקופת גמל מאפשר לחוסך לקבל את הכספים בעת הפרישה מעבודה – כקצבה חודשית, כלומר סכום קבוע מידיי חודש אשר יחליף את הכנסתו מהמעסיק (במקום השכר החודשי) או כהון (סכום חד פעמי) – בהתאם לסוג הקופה ותקופת החיסכון. חוסך רשאי לבחור מסלול השקעה של קופת גמל בהתאם לשיקוליו ולעבור בין המסלולים באופן חופשי ללא פגיעה בזכויותיו. יש לציין כי החוק קובע, בין היתר, את הכללים והמועדים לאופן הפקדת הכספים ושיעורם וכן הכללים בגינם יכולים העמיתים למשוך את הכספים מהקופה.

המדינה מעודדת הפקדות לחיסכון הפנסיוני באמצעות הטבות מס (במועד ההפקדה וכן במועד המשיכה) לחוסכים. עבור ציבור השכירים, המדינה אף קבעה בשנת 2008 בצו הרחבה לפנסיה חובה, כי על כל מעסיק להעניק לעובדים חיסכון פנסיוני בהתאם לכללים שנקבעו בצו. חשוב לציין כי הטבות המס ניתנות בהתאם לפקודת מס הכנסה, ומשתנות מחוסך לחוסך, לכן חשוב להתייעץ בנושא עם בעל מקצוע, דוגמת יועץ מס או רואה חשבון.

סוגי העמיתים

החוסכים בקופת הגמל נקראים עמיתים.

עמית שכיר: שכיר שמעסיקו פתח לו קופת גמל ואשר מפקיד יחד עם המעסיק כסף לקופת הגמל מידי חודש. את ההפקדה מבצע המעסיק אשר מנכה לעובד ממשכורתו את חלקו ומפקיד יחד עם חלק המעסיק את הכספים בקופה. חלק העובד וחלק המעביד נקראים “תגמולים”. המעסיק מפקיד לקופה במעמד שכיר גם עבור מרכיב הפיצויים.

עמית עצמאי: חוסך אשר מפקיד לקופת גמל ללא השתתפות מעסיק (ללא חלק מעסיק וללא הפקדה לפיצויים).

עמיתים שהעבירו הפקדות לפני 2008: קופות הגמל עברו מהפכות לאורך השנים, והפכו ממכשיר הוני (הניתן למשיכה בסכום חד פעמי) למכשיר קצבתי, כלומר, כזה המספק הכנסה חודשית לאחר היציאה לפנסיה, זאת כחלק מהרצון של המדינה לעודד השקעה בחיסכון פנסיוני.

כלומר, כל הפקדה חדשה החל מינואר 2008 ואילך בקופת הגמל מיועדת למטרת קצבה ולצורך משיכת הכספים, במועד הזכאות יש לנייד את הכספים לקופה משלמת לקצבה.

קופת גמל - איך זה עובד?

העיקרון של קופת גמל הוא פשוט: בכל חודש מפרישים חלק מההכנסה לחיסכון לגיל פרישה. במקרה של שכירים, גם המעסיק משתתף בהפקדה (ועל כך נפרט בהמשך). הכסף מצטבר ומנוהל על ידי חברה מנהלת מורשית ע”י משרד האוצר, כך שהחיסכון עשוי להניב תשואות הנובעות מההשקעה בשוק ההון. הרווחים בקופת גמל פטורים ממס ומנהל הקופה גובה דמי ניהול.

בתום תקופת החיסכון (כלומר, גיל הפרישה) מקבל החוסך את הכסף שנצבר עם התשואות שהושגו, בניכוי דמי הניהול, כהכנסה חודשית (קצבה). יש לציין כי בנסיבות מסוימות ניתן למשוך את הכספים כסכום חד פעמי, בהתאם לקבוע בחוק.

העברת קופת גמל

העברת קופת גמל היא הליך פשוט. בכל רגע נתון, ובכפוף להוראות הדין, ניתן להעביר את הכספים וההפקדות לקופת גמל אחרת, באותה חברה לניהול קופות גמל או בחברה אחרת. זכויות החוסך נשמרות במלואן והמעבר אינו כרוך בעלות. יחד עם זאת, ההחלטה צריכה להיות שקולה ולהתקבל לאחר בדיקה יסודית של האפשרויות העומדות בפני החוסך.

שכיר? המעסיק משתתף בהפקדות לחיסכון ואתה מקבל הטבות מס

במסגרת חוק פנסיה חובה, החל משנת 2008 חייב כל מעסיק בישראל להפריש חלק משכרו של העובד לחיסכון פנסיוני, במטרה להבטיח פנסיה לכל אדם בישראל. עד החלת החוק, הפרשות מעסיק לחיסכון פנסיוני היו רשות בלבד למעסיק שלא היה כפוף להסכם קיבוצי או לצו הרחבה בענף בו הוא פעיל.

העובד רשאי לבחור את תוכניות החיסכון הפנסיוני שלו, לדוגמא קופת גמל, ואת יצרן המכשיר, והמעסיק חייב להפקיד בתוכנית את הסכומים כפי שנקבע בחוק, מדי חודש בחודשו. שיעור המינימום להפקדות המעסיק לחיסכון נקבע בצו ההרחבה ומשתנה בכל שנה בהתאם לטבלה מטה עד לשנת 2014 בה שיעורי ההפקדה יעמדו על 5.5% חלק העובד, 6% חלק המעסיק ו- 6% למרכיב הפיצויים. שיעורי ההפקדה מחושבים משכר הבסיס של העובד (ברוטו) או מהשכר הממוצע במשק – לפי הנמוך מבניהם.

שיעור השתתפות המעסיק בחיסכון יגדל עם הזמן על פי מפתח שנקבע בחוק פנסיה חובה:


החל מיום ואילך


הפרשות מעביד


הפרשות עובד


הפרשות המעביד לפיצויים


סך הכל


1.1.2013


5%


5%


5%


15%


1.1.2014


6%


5.5%


6%


17.5%


חשוב לציין כי בהפקדה לקופה במעמד שכיר, למעסיק מדובר על הוצאה מוכרת והעובד מקבל זיכוי במס על הפקדתו (כלומר על חלק העובד) עד התקרה הקבועה בחוק.

החוק קובע כי עובד ומעביד יפקידו משכרו המבוטח של העובד עד 5% חלק עובד ו- 5% חלק מעביד (הפקדות מקבילות ביחס זהה). לאחר השלמת חלק זה, יוכל העובד להגדיל את הפקדתו עד 7%, והמעסיק עד 7.5%.

הטבות מס לשכיר במעמד עצמאי

יש לציין כי עובד שכיר, שמעסיקו מפקיד עבורו לקופת גמל רק על חלק מהשכר (כלומר, השכר המבוטח) יכול להפקיד כספים בקופת גמל במעמד עצמאי בגין הכנסתו הנוספת (השכר הלא מבוטח, למשל בונוסים), וליהנות בגין ההפקדה מהטבות מס, נוסף על הטבת המס לה הוא זכאי בגין הפקדותיו, יחד עם המעסיק לקופה במעמד שכיר.

במקרה של הטבות מס לשכירים, חשוב להבחין בין מי שמוגדר עמית מוטב לעמית שאינו מוטב. עמית מוטב מוגדר כיחיד שהפקיד לחיסכון הפנסיוני בשנת המס סכום של לפחות 16% מהשכר הממוצע במשק. בשנת 2013 מדובר ב- 16,950 שקל בשנה.

עמית מוטב זכאי להפקיד 16% משכרו הלא מבוטח, כלומר תשלומים שקיבל מהמעסיק אשר כנגדם לא היו הפקדות לפנסיה (דוגמת עמלות, בונוסים או שעות נוספות), עד תקרת שכר לא מבוטח של 103,200 שקל בשנה. ההפקדה בשיעור של 16% מתחלקת ל- 11% שמותרים בניכוי (כלומר, החזר בגובה המס השולי) ו- 5% זיכוי בשיעור של 35% מההפקדה.

במקרים מסוימים לא תינתן ההטבה של הניכוי (11%) במלואה או שלא תינתן בכלל, שכן זה תלוי בגובה השכר המבוטח של העובד (לדוגמא: לבעלי שכר מבוטח הגבוה מ- 34,400 אלף שקלים בשנה לא תינתן הטבת הניכוי) ולכן כדאי להתייעץ בנושא.

עצמאי? מגיעות לך הטבות מס

המדינה מעניקה הטבות מס לעצמאי המפקיד לתוכניות חיסכון פנסיוני, כאשר אלו ניתנות בסוף השנה עבור ההפקדות לכל השנה, מ-1 בינואר עד 31 בדצמבר. ההפקדות מחושבות לפי הכנסה שנתית מזכה. את ההפקדות ניתן לבצע בכל חודש באופן סדיר או בהפקדה חד פעמית עבור כל השנה.

הטבות המס לכל השנה יינתנו על הפקדות לקופות גמל, קרנות השתלמות וקרנות פנסיה שיבוצעו באותה שנה. על מנת ליהנות ממלוא הטבות המס, יש להפקיד את הסכומים המרביים בהתאם להכנסה.

ההפקדות מעניקות הטבות מס משני סוגים:
• ניכוי - הקטנת ההכנסה החייבת במס (הוצאה מוכרת).
• זיכוי - הקטנת סכום המס לתשלום.

סכומי ההטבות ושיעורי ההפקדה המקסימאליים

הטבות לשכיר בעל שליטה

שכירים בעלי שליטה יכולים להגדיל את ההפקדות לקופת הגמל ובכך להגדיל את הטבות המס המגיעות.

בשנת 2012 פורסם תיקון לפקודת מס הכנסה (מס’ 190 והוראת השעה) במסגרתו הוסרה מגבלת ההוצאה לחברה בגין הפקדה למרכיב התגמולים בקופת גמל לקצבה. המשמעות היא מתן אפשרות להגדלת החיסכון הפנסיוני וכן הגדלת הטבות המס לבעלי שליטה.

במסגרת התיקון, הוסרה מגבלת ההוצאה המותרת לחברה בגין הפקדה למרכיב התגמולים בקופה לקצבה (משלמת/ לא משלמת) עבור בעל השליטה, כך שהוצאה תותר בהתאם לשיעורי ההפקדה כמו לכל שכיר במשק. עבור הפקדת מעסיק ניתן להפקיד עד 7.5% משכר חודשי של ארבע פעמים שכר ממוצע במשק (35,312 שקל) ובעל השליטה לא יחוייב במס (זקיפת הכנסה), כאשר הפקדה בשיעור 7.5% כוללת גם את ההפרשה עבור ביטוח אובדן כושר עבודה.
חשוב לציין כי מגבלת ההוצאה המותרת בגין הפקדה למרכיב הפיצויים לא הוסרה ונותרה ללא שינוי: 12,120 שקל בשנה.

מדוע לא למשוך קופת גמל נזילה?

משיכה של קופת גמל או קרן השתלמות, היא צעד בלתי הפיך. ברוב המקרים, כדאי קודם לשקול את הפתרונות האחרים, ולהמשיך וליהנות מהוותק ומהזכויות שנצברו בקופת הגמל או בקרן השתלמות. כך למשל, ניתן לבדוק עם החברה המנהלת אפשרות של קבלת הלוואה כנגד קופת הגמל. לרוב ניתן לקבל הלוואה בתנאים נוחים, ללא פגיעה בקופת הגמל ובזכויות שנצברו.

על אף הפיתוי בכך, חשוב לבחון היטב את כל המשמעויות של משיכת קופת גמל נזילה וכן את היתרונות בהשארתה:

• פטור ממס רווח הון - בניגוד לתיק השקעות או תכניות חסכון, קופת גמל וקרן השתלמות פטורות ממס רווחי הון. בעוד שיעור מס רווחי ההון בישראל עומד כיום על בין 15% ל-25%, בקרן השתלמות או קופת גמל נזילה ישנו פטור ממס על הרווחים הנצברים וזאת בכפוף לתקרות ההפקדה המותרות. למעשה, מדובר במעין תיק השקעות נזיל (עם מגבלות השקעה שונות) פטור ממס רווח הון שניתן למשוך בכל רגע, אך מרגע המשיכה – אין עוד דרך חזרה.

• מגן המס צומח בריבית דריבית - כל אפיק חיסכון או השקעה שקיים כיום במשק הישראלי, מחויב במס רווחי הון, כלומר מכל שקל רווח באותו אפיק נשאר ללקוח בממוצע 75% לאחר הפחתת המס, ולכן מגן זה של פטור ממס רווח הון בקופות הגמל וקרנות ההשתלמות מהווה פוטנציאל להגדלת התשואה על החיסכון ב-25% בהשוואה לאפיקים אחרים, וזאת ללא כל שינוי ברמת הסיכון. בגלל שמגן המס צומח בריבית דריבית, ככל שהקופה תתנהל לטווח ארוך יותר, מגן המס יהווה יתרון משמעותי אל מול האפיקים האחרים.

• נזילות בכל עת - מרגע שקופת גמל או קרן השתלמות הגיעה למצב נזילות מלא, היא נשארת כך עד לרגע משיכת הכסף, בכל עת וברמה יומית. כל שצריך לעשות הוא להגיש בקשה לביצוע משיכה חלקית או מלאה, והכספים יועברו אל החוסך בתוך ארבעה ימי עסקים, זאת למעט במקרים בהם המשיכה היא בתחילת חודש.

• מגוון מסלולי השקעה - אם ברצונכם לשחרר את הכסף לטובת ניהול תיק השקעות, הרי שהקופה או קרן ההשתלמות מנוהלות במסלולים שונים ובפועל ניתן להתאים את ההשקעה לצרכים שלכם בהתאם למדיניות ההשקעות של המסלולים השונים, בכל עת, ללא הגבלה, על ידי שינוי מסלולים ומעבר בין קופות ללא עלות.

• פתרונות אלטרנטיביים - גם כאשר אנו צריכים למשוך את הכספים לטובת הוצאה גדולה, מומלץ לשקול פתרונות אחרים. לדוגמא, בחלק מהמקרים, בהתאם לתקנות ונהלי החברה, ניתן לקחת הלוואה בתנאים נוחים תוך שמירה על יתרונות המכשיר, או לחילופין, ובהתאם לתקנון הקופה והחוק, לבצע הוראת קבע הפוכה או משיכה חלקית של הכסף.