מדריך | לדעת לבחור את הפנסיה שלי

 

קרנות פנסיה הן מכשיר חיסכון פנסיוני המאפשר חיסכון לגיל פרישה, לצד כיסויים ביטוחיים למקרה מוות ונכות.

​המדינה מעודדת הפקדות לקרנות פנסיה באמצעות מתן הטבות מס למפקידים בהן, ומשנת 2008, מחייבת כל מעביד להפקיד לעובדיו כספים פנסיונים בשיעורים המינימאליים בהתאם לקבוע בחוק.

פסגות מציעה מגוון מסלולי ביטוח והשקעות בקרן פנסיה מקיפה ובקרן פנסיה כללית, וכן מנהלת את קרן הפנסיה הוותיקה הע”ל.

קרנות הפנסיה החדשות של פסגות מאפשרות לכל מבוטח לבחור את המסלול המתאים ביותר לאופיו ולצרכיו, ומציעות מספר מסלולי ביטוח ואפיקי השקעה. ניהול ההשקעות עבור נכסי הקרנות נעשה תוך שימוש במחקר מעמיק ושוטף של מחלקות המחקר בפסגות, ובסיוע גורמי מחקר חיצוניים מהארץ ומחו”ל.

היתרונות של קרנות הפנסיה של פסגות

• קרנות הפנסיה של פסגות מציעות חמישה מסלולי ביטוח בקרן המקיפה, וחמישה מסלולי ביטוח בקרן הכללית הפועלים לצד המסלול היסודי (ללא כיסויים), כמו גם חמישה אפיקי השקעה בקרן פנסיה המקיפה וחמישה אפיקי השקעה בקרן פנסיה הכללית. זאת, על מנת לאפשר לכל מבוטח לבחור את מסלול החיסכון המתאים ביותר לאופיו ולצרכיו.
• לקוחות קרנות הפנסיה של פסגות נהנים מיתרון הגודל של בית ההשקעות, מהניסיון רב השנים ומניהול השקעות ומחקר איכותי המתבצע על ידי מיטב מנהלי ההשקעות והאנליסטים בישראל.
• כיסוי מלא מסיכוני הביטוח של הקרנות על ידי מבטח משנה*.
• כיסוי ביטוחי למקרה מוות או נכות כתוצאה ממלחמה ופעולות איבה, בהתאם לתקנון הקרן.
• כיסוי ביטוחי למקרה מוות או נכות כתוצאה מתאונת דרכים, בהתאם לתקנון הקרן. מסלול עתיר ביטוח שנותן כיסויים מלאים לנכות ושארים בכל גיל הצטרפות.
• תוספת של 40% לקצבת הנכות במקרה נכות סיעודית (לתקופה של עד 120 חודשים או עד גיל פרישה, הקצר מבינהם).

מסלולי הביטוח ואפיקי ההשקעה

בקרנות הפנסיה של פסגות פסגות מציעה מגוון מסלולי ביטוח המאפשרים התאמה מיטבית לאופי החוסך בכפוף להוראות תקנון הקרן ולהוראות ההסדר התחיקתי:

מסלול פנסיה מקיפה (מסלול ברירת המחדל בקרן המקיפה) - מסלול המקנה למבוטח זכות לקבלת פנסיית זקנה בגיל שבחר וכן פנסיית נכות ופנסיית שאירים מלאה, בשיעור מקורב לפנסיית הזקנה הצפויה במועד ההצטרפות.
מסלול עתיר חסכון - מסלול המקנה למבוטח זכות לקבלת פנסיית זקנה מוגדלת בגיל הפרישה שבחר, ביחס למסלול הפנסיה המקיפה, כנגד הפחתת הכיסוי הביטוחי לפנסיית נכות ושאירים המוקנה למבוטח או לשאיריו.
מסלול עתיר ביטוח - מסלול המקנה למבוטח זכות לקבלת כיסויים ביטוחיים מוגדלים, כנגד הקטנת פנסיית הזקנה שניתן היה לקבל במסלול הפנסיה המקיפה.
מסלול פנסיית נכות 75% - מסלול המקנה למבוטח זכות לקבלת כיסוי ביטוחי מוגדל לפנסיית נכות, כנגד הקטנת פנסיית השאירים ופנסיית הזקנה שניתן היה לקבל במסלול הפנסיה המקיפה.
מסלול עתיר פנסיית שאירים - מסלול המקנה למבוטח זכות לקבלת כיסוי ביטוחי מוגדל לפנסיית שאירים לאלמנת המבוטח, כנגד הקטנת הפנסיה לשאר השאירים והקטנת פנסיית הנכות ופנסיית הזקנה שניתן היה לקבל במסלול הפנסיה המקיפה.
מסלול פנסיית יסוד (מסלול ברירת המחדל בקרן הכללית) - מסלול המקנה למבוטח זכות לקבלת פנסיית זקנה בפרישה בגיל 60, כנגד אי מתן כיסוי ביטוחי לפנסיית נכות ופנסיית שאירי מבוטח פעיל (בכל גיל הצטרפות).

מגוון מסלולי ההשקעה בקרנות הפנסיה בפסגות, מאפשרים להתאים לכל חוסך את רמת החשיפה המנייתית של החיסכון הפנסיוני שלו, וכן את אפיקי ההשקעה הנוספים בהם תושקע הפנסיה שתשמש אותו בגיל הפרישה.

• אפיק כללי
• אפיק אג”ח
• אפיק עד 10% מניות
• אפיק מנייתי
• אפיק הלכתי

חמש דקות על קרנות פנסיה חדשות

יום היציאה לפנסיה נראה אולי רחוק למרבית האנשים, אך בפועל, זהו רגע שצריך להתכונן אליו מוקדם ככל האפשר שכן החיסכון הפנסיוני הוא מקור ההכנסה העיקרי שלנו לאחר הפרישה מהעבודה. לכן, חשוב להכיר את היתרונות של קרן הפנסיה וחשיבותה לעתיד, וזאת משום שההחלטות אשר נקבל בנושא במהלך תקופת עבודתנו, ישפיעו על היקף הפנסיה בגיל הפרישה.

קרן פנסיה – מה זה בכלל?

קרן פנסיה מיועדת לתשלום פנסיית זיקנה בגיל הפרישה (כפי שמוגדר בתקנון הקרן). ניתן להקדים את מועד קבלת הפנסיה כבר לגיל 60 לגבר ולאישה, או לדחות את הפרישה מעבר לגיל הפרישה יחד עם זאת, חשוב לציין שהקדמת הפרישה או דחייתה יקטינו או יגדילו (בהתאמה) את סכום הפנסיה.
הפנסיה לפנסיונר משולמת לכל ימי חייו, ולאחר פטירתו במידה והפנסיונר יותיר אחריו שאירים (על פי הגדרתם בתקנון הקרן) הם יהיו זכאים לפנסיית שאירים, בסכום הנגזר מהפנסיה שקיבל הפנסיונר, כאשר האלמן/ה זכאים לפנסיה למשך כל ימי חייהם.

קרנות פנסיה חדשות – סוגים ויתרונות

קרנות הפנסיה ה”חדשות” החלו לפעול בישראל בשנת 1995. החל מאותו מועד, הצטרפות לקרנות פנסיה מותרת אך ורק לקרנות אלו. גובה הקצבה החודשית שיקבל המבוטח בעת פרישתו מחושב על פי החיסכון שנצבר במשך השנים ועל פי מקדם המרה הקבוע בתקנון קרן הפנסיה (מספר אשר מחלקים בסכום הנצבר בפנסיה, כאשר התוצאה שתתקבל היא הסכום החודשי שיקבל הפנסיונר), מינו ומצבו המשפחתי. מכיוון שהיתרה הצבורה כוללת את התשואות (דמוגרפית וכן תשואה על ההשקעות) אשר משיגה הקרן עבור מבוטחיה, יש משקל רב לתשואה בחישוב סכום הקצבה (הפנסיה) החודשית לה יהיה זכאי המבוטח.

קרנות הפנסיה החדשות הינן קרנות מאוזנות אקטואריות (קרן אשר קיים איזון בין התחייבויותיה לחוסכים, כלומר, הסכומים אשר עליה לשלם לעמיתים, לבין נכסיה) הפועלות על בסיס ביטוח הדדי בין המבוטחים. כשנוצר בקרן גירעון אקטוארי הוא מכוסה על ידי הפחתת הזכויות של מבוטחי הקרן. כשיש עודף אקטוארי הוא מחולק למבוטחים על ידי הגדלת זכויותיהם. העודף או הגירעון מתווסף ליתרה הצבורה של המבוטח.

קיימים שני סוגים של קרנות פנסיה חדשות:

קרן חדשה מקיפה - המבטיחה מקור מימון לגיל הפרישה מן העבודה, כמו גם למקרים של אובדן כושר עבודה או מוות. בכל אחד מהמקרים משלמת הקרן קצבה חודשית לעמית או למשפחתו:
   • פנסיית זיקנה - לאחר הפרישה מן העבודה (יציאה לפנסיה).
   • פנסיית נכות - במקרה של אובדן כושר עבודה לפני גיל הפרישה.
   • פנסיית שאירים - במקרה של מוות לפני גיל הפרישה.
קרן חדשה כללית הפועלת לצד קרן הפנסיה המקיפה ומיועדת לרכישת פנסיה גם לחלק השכר אשר מעבר לתקרת ההפקדות המותרת בקרן המקיפה.כמו כן, ישנה אפשרות במסגרת קרן הפנסיה הכללית של פסגות לרכישת כיסויים ביטוחים לנכות ושארים.

ההבדלים בין קרן פנסיה חדשה מקיפה לקרן פנסיה חדשה כללית

בקרן פנסיה מקיפה 30% מנכסי הקרן יושקעו באיגרות חוב מיועדות מבטיחות תשואה על ההשקעות של 4.86%. יתרת הנכסים יושקעו בשוק ההון על פי אפיק ההשקעה אותו בחר החוסך ובכפוף לתקנון הקרן. חשוב לציין כי בקרן פנסיה מקיפה קיימים מספר מסלולי ביטוח, כאשר כל אחד מהם מאפשר מתן דגש על כיסוי ביטוחי שונה.

קרן פנסיה כללית מעניקה לעמיתים מסלול יסודי לטובת קבלת קצבת זקנה עם יציאה לגמלאות. חלק מקרנות הפנסיה הכלליות מאפשרות רכישת כיסויים ביטוחיים נוספים לנכות ושאירים.

 


מקיפה


כללית (משלימה)


פנסיה


פנסיית זקנה, נכות ושאירים


פנסיית זקנה, ניתן לרכוש גם כיסויים לנכות ושאירים (אופציונאלי)


דמי ניהול החל משנת 2004


עד 6% מההפקדה, עד 0.5% מהיתרה


עד 4% מההפקדה עד 1.1% מהצבירה, החל משנת 2014 עד 1.05% מהצבירה


תקרת הפקדות חודשיות


עד 20.5% מפעמיים השכר הממוצע במשק


אין מגבלת הפקדה


השקעות


30% באג"ח ממשלתיות מיועדת


100% השקעה בשוק ההון, על פי מדיניות הקרן


חשיבות שמירת הכיסוי הביטוחי בקרן

במידה והתשלומים לקרן הפנסיה מופסקים בשל הפסקת עבודה, שומרת קרן הפנסיה על זכויותיו של החוסך לתקופה של עד חמישה חודשים על פי תקנון הקרן או עד תקופת התשלומים הרצופה האחרונה, הנמוך מבניהם. בתקופה זו ינוכו הפרמיות (התשלום לצורך שמירת הזכויות) מהצבירה.
במידה וסיים החוסך את עבודתו, הוא רשאי לבקש הסדר ריסק, כלומר, להאריך את המרכיב הביטוחי ללא הפקדות למשך עד 24 חודשים (19 חודשים, בניכוי חמשת החודשים הראשונים) או לפי תקופת החברות האחרונה, המוקדם מבניהן.

איך זה מתבצע?

מבוטח המצהיר כי לא יהיו הפקדות לקרן בתקופה העולה על חמישה חודשים, יוכל לבקש להמשיך לשלם לקרן את דמי הסיכון ובכך לשמור על הכיסוי הביטוחי.

רווקים, גרושים או אלמנים?

מבוטח בקרן פנסיה חדשה שאין לו שאירים, רשאי לוותר על הכיסוי הביטוחי לשאירים במסגרת מסלול הביטוח שבחר. בכך חוסך המבוטח את תשלום דמי הסיכון של הביטוח לסיכוני מוות ומגדיל את פנסיית הזקנה שלו. במידה והמבוטח מעוניין לוותר על הכיסוי הביטוחי לשאירים עליו להודיע על כך בכתב לחברה המנהלת ולצרף את המסמכים הרלוונטיים לכך.
יש לציין כי מבוטח יחיד שבחר לוותר על כיסוי ביטוחי לשאירים ימשיך להיות מבוטח בכיסוי ביטוחי לסיכוני נכות ובכיסוי ביטוחי לסיכוני מוות של נכה למשך תקופה שלא תעלה על 24 חודשים. במידה ו- 24 החודשים הסתיימו ללא שינוי במצבו המשפחתי, יכול המבוטח לפנות שוב אל החברה המנהלת בבקשה להאריך את הוויתור על הכיסוי הביטוחי כאמור.

במידה והמבוטח הודיע כי נוספו לו שאירים או אם הסתיימו 24 החודשים והמבוטח לא הודיע לחברה המנהלת כי נוספו לו שאירים, יהיה מבוטח גם בכיסוי ביטוחי לשאירים. הכיסוי הביטוחי לשאירים יכנס לתוקף מהמועד בו הודיע המבוטח לחברה המנהלת כי נוספו לו שאירים או מתום תקופת 24 החודשים, על פי המוקדם מבניהם.

חשוב לדעת כי מבוטח פעיל יכול לעבור בין מסלולי ביטוח עקב שינוי במצבו המשפחתי ללא תקופת אכשרה חדשה, וזאת במידה והודיע על כך בתוך חצי שנה מיום השינוי.