ביטול פוליסה קיימת

ניתן להעביר בקשה לביטול באופן הבא :

1. מילוי טופס בקשה לביטול הנמצא באתר מידע אישי באופן ממוכן. 

2. פנייה באמצעות דואר אלקטרוני. ניתן להעביר את טופס בקשת ביטול הפוליסה המצורף בזאת, כשהוא סרוק לכתובת מייל : Bitul_Polisot@psagot.co.il

3. פנייה לשירות הלקוחות בטלפון  073-7968774 או 6707* בין השעות 8:00-17:00 בימים א-ה.

4. פנייה באמצעות פקס. ניתן להעביר את טופס בקשת ביטול הפוליסה המצורף בזאת, כשהוא סרוק לפקס מס' 03-6282346    

שים לב: ביטול הפוליסה ייכנס לתוקפו בתוך 3 ימים מהיום שבו נמסרה הודעת הביטול לחברה.
בפוליסה או כיסוי בו קיים מוטב בלתי חוזר, והתקבלה בקשה לביטול ע"י בעל הפוליסה, פסגות חברה לביטוח (פ.ב) בע"מ, תודיע על כך למוטב הבלתי חוזר , והוא יהיה רשאי בתוך 30 יום מקבלת ההודעה, לאמץ את הפוליסה בהתאם לתנאי הפוליסה.​

f