ביטול פוליסה קיימת

ניתן להעביר בקשה לביטול באופן הבא :

1. מילוי טופס בקשה לביטול הנמצא באתר מידע אישי באופן ממוכן. 

2. פנייה באמצעות דואר אלקטרוני. ניתן להעביר את טופס בקשת ביטול הפוליסה המצורף בזאת, כשהוא סרוק לכתובת מייל : Bitul_Polisot@psagot.co.il

3. פנייה לשירות הלקוחות בטלפון  073-7968774 או 6707* בין השעות 8:00-17:00 בימים א-ה.

4. פנייה באמצעות פקס. ניתן להעביר את טופס בקשת ביטול הפוליסה המצורף בזאת, כשהוא סרוק לפקס מס' 03-6282346    

שים לב: ביטול הפוליסה ייכנס לתוקפו בתוך 3 ימים מהיום שבו נמסרה הודעת הביטול לחברה.
בפוליסה או כיסוי בו קיים מוטב בלתי חוזר, והתקבלה בקשה לביטול ע"י בעל הפוליסה, פסגות חברה לביטוח (פ.ב) בע"מ, תודיע על כך למוטב הבלתי חוזר , והוא יהיה רשאי בתוך 30 יום מקבלת ההודעה, לאמץ את הפוליסה בהתאם לתנאי הפוליסה.

לידיעתך, בעקבות בקשת הביטול של הפוליסה/ות, יבוטלו כל הכיסויים הביטוחיים הכלולים במסגרתה ולא יכוסה מקרה ביטוח שאירע לאחר ביטול הפוליסה/ות. במידה ותבקש בעתיד לחדש את הכיסויים שבוטלו, תידרש הסכמה של חברת הביטוח. חידוש הפוליסה/ות יתאפשר בפתיחת פוליסה/ות חדשה בתנאים שיהיו נהוגים ביום החידוש, והדבר יהא כרוך בתהליך מחודש של הוכחת מצב בריאות וחיתום עיסוקי מלא ובכפוף להסכמת חברת הביטוח.

תוצאות הליך מחודש של הוכחת מצב בריאות וחיתום עיסוקי מלא יתכן ויהיו:

    1. דחייה מקבלה לביטוח, ואז תישאר ללא אפשרות כיסוי ביטוחי
    1. תוספת לפרמיה הבסיסית
    2. החרגה מכיסוי של מחלות/אירועים רפואיים

 

f