פסגות חיסכון הלכתי

מסלול השקעה שבו הנכסים יושקעו לפי שיקול דעתה של החברה ובלבד שיבוצעו מבין הנכסים באים ובכפוף לכך שקיבלו הכשר הלכתי: אג”ח ממשלת ישראל ושל מדינות חו”ל, אג”ח הלוואות ופקדונות בבנקים ובמוסדות פיננסיים אחרים, נגזרים, חוזים עתידיים ונכסים אחרים כפי שיוגדרו מעת לעת בתעודת ההכשר. יודגש כי השאת התשואה במסלול מוגבלת בכך שהשקעות המסלול כפופות לכללי ההכשר ההלכתי.

>שווי נכסים 107 אלפי ש"ח נכון לתאריך 31/10/2014

>אחוז השקעה מנייתי 0% נכון לתאריך 3/10/2014

 

לצפייה בהיתר עיסקא >>

 תשואה נומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול​

 הלכתי.PNG 

הרכב השקעות המסלול נכון לתאריך 31/10/2014

הרכבים הלכתי.PNG

מידע ודוחות

 דוח חודשי אוקטובר 2014 >>

דוח מרכיבי תשואה אוקטובר 2014 >>