פסגות חיסכון אג"ח

מסלול השקעה שבו לפחות 75% מנכסיו יושקעו באג”ח ובלבד שלפחות 50% מהנכסים יושקעו באג״ח מדינה. יתרת הנכסים יושקעו לפי שיקול דעתה של החברה בכפוף למגבלות ולתנאים שנקבעו בתקנות ההשקעה. הנכסים במסלול זה יושקעו בארץ ו/או בחו״ל.
>שווי נכסים 753 אלפי ש"ח נכון לתאריך 31/10/2014
 
>אחוז השקעה מנייתי 0% נכון לתאריך 31/10/2014

תשואה דמוגרפית ונומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול

אגח.PNG

הרכב השקעות המסלול נכון לתאריך 31/10/2014

הרכבים אגח.PNG

מידע ודוחות

דוח חודשי אוקטובר 2014 >>

דוח מרכיבי תשואה אוקטובר 2014 >>