רשימת מסלולי חיסכון מנוהל

חפש
שם מסלול** תשואה מצטברת מתחילת השנה תשואה ינואר - דצמבר 2015
פסגות חיסכון כללי

נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים, בכפוף להוראות הדין ובכפוף לשיקול דעתה של וועדת ההשקעות.

למידע נוסף
1.56% ינואר- נובמבר 2016
0.40% ינואר- דצמבר 2015
פסגות חיסכון הלכה

נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים, בכפוף להוראות הדין ובכפוף לכללי ההלכה היהודית בלבד. ההשקעות במסלול תהיינה בסמכותה ובאחריותה הבלעדית של...

למידע נוסף
0.39% ינואר- נובמבר 2016
1.17% ינואר- דצמבר 2015
פסגות חיסכון אג"ח עד 10% במניות

נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים הבאים: אג"ח סחירות ושאינן סחירות של חברות, ני"ע מסחריים, הלוואות שאינן סחירות לחברות, אג"ח להמרה,...

למידע נוסף
1.33% ינואר- נובמבר 2016
0.90% ינואר- דצמבר 2015
פסגות חיסכון אג"ח

נכסי המסלול יהיה חשופים לנכסים הבאים בארץ ובחו"ל: אג"ח סחירות ושאינן סחירות, ני"ע מסחריים, הלוואות שאינן סחירות, אג"ח להמרה...

למידע נוסף
1.09% ינואר- נובמבר 2016
0.93% ינואר- דצמבר 2015
פסגות אג"ח עד 20% במניות

​נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים הבאים: אג"ח סחירות ושאינן סחירות של חברות, ני"ע מסחריים, הלוואות שאינן סחירות לחברות, אג"ח להמרה,...

למידע נוסף
1.59% ינואר- נובמבר 2016
פסגות חיסכון מניות

נכסי המסלול יהיו חשופים למניות בארץ ובחו"ל, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ- 75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. החשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה...

למידע נוסף
0.01% ינואר- נובמבר 2016
0.14%- ינואר- דצמבר 2015
פסגות חיסכון פאסיבי כללי

נכסי המסלול יושקעו במדדים שונים, בכפוף להוראות הדין ובכפוף לשיקול דעת ועדת השקעות. 

למידע נוסף
0.84% ינואר- נובמבר 2016
0.37% ינואר- דצמבר 2015
פסגות חיסכון פאסיבי מדדי מניות

נכסי המסלול בשיעור שלא יפחת מ- 75% ולא יעלה על 100% יושקעו במדדי מניות. יתרת הנכסים, למעט שיעור מהנכסים אשר יושקע במזומנים לצורך טיפול בהפקדות, משיכות...

למידע נוסף
0.56% ינואר- נובמבר 2016
0.18% ינואר- דצמבר 2015
פסגות כספי

כל נכסי המסלול יושקעו בנכסים המפורטים בסעיף 2א לתקנות השקעות משותפות בנאמנות (נכסים שמותר לקנות ולהחזיק בקרן ושיעוריהם המירביים), התשנ"ה-1994.​

למידע נוסף
0.04%- ינואר- נובמבר 2016
פסגות חו"ל

נכסי המסלול יהיה חשופים לנכסים שהונפקו בחו"ל, לרבות מניות, אג"ח סחיר ולא סחיר, הלוואות ועוד, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120%...

למידע נוסף
0.60%- ינואר- נובמבר 2016
f