רשימת מסלולי חיסכון מנוהל

חפש
שם מסלול**
פסגות חיסכון הלכה

נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים, בכפוף להוראות הדין ובכפוף לכללי ההלכה היהודית בלבד. ההשקעות במסלול תהיינה בסמכותה ובאחריותה הבלעדית של...

למידע נוסף
3.17% ינואר- אוקטובר 2017
1.36% ינואר- דצמבר 2016
פסגות אג"ח עד 20% במניות

​נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים הבאים: אג"ח סחירות ושאינן סחירות של חברות, ני"ע מסחריים, הלוואות שאינן סחירות לחברות, אג"ח להמרה,...

למידע נוסף
4.12% ינואר- אוקטובר 2017
2.31% ינואר- דצמבר 2016
פסגות חו"ל

נכסי המסלול יהיה חשופים לנכסים שהונפקו בחו"ל, לרבות מניות, אג"ח סחיר ולא סחיר, הלוואות ועוד, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120%...

למידע נוסף
1.16%- ינואר- אוקטובר 2017
0.24% ינואר- דצמבר 2016
פסגות כספי

כל נכסי המסלול יושקעו בנכסים המפורטים בסעיף 2א לתקנות השקעות משותפות בנאמנות (נכסים שמותר לקנות ולהחזיק בקרן ושיעוריהם המירביים), התשנ"ה-1994.​

למידע נוסף
0.04%- ינואר- אוקטובר 2017
0.04%- ינואר- דצמבר 2016
פסגות חיסכון פאסיבי מדדי מניות

נכסי המסלול בשיעור שלא יפחת מ- 75% ולא יעלה על 100% יושקעו במדדי מניות. יתרת הנכסים, למעט שיעור מהנכסים אשר יושקע במזומנים לצורך טיפול בהפקדות, משיכות...

למידע נוסף
7.91% ינואר- אוקטובר 2017
2.44% ינואר- דצמבר 2016
פסגות חיסכון פאסיבי כללי

נכסי המסלול יושקעו במדדים שונים, בכפוף להוראות הדין ובכפוף לשיקול דעת ועדת השקעות. 

למידע נוסף
5.02% ינואר- אוקטובר 2017
1.83% ינואר- דצמבר 2016
פסגות חיסכון מניות

נכסי המסלול יהיו חשופים למניות בארץ ובחו"ל, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ- 75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. החשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה...

למידע נוסף
7.98% ינואר- אוקטובר 2017
1.89% ינואר- דצמבר 2016
פסגות חיסכון אג"ח

נכסי המסלול יהיה חשופים לנכסים הבאים בארץ ובחו"ל: אג"ח סחירות ושאינן סחירות, ני"ע מסחריים, הלוואות שאינן סחירות, אג"ח להמרה...

למידע נוסף
3.22% ינואר- אוקטובר 2017
1.47% ינואר- דצמבר 2016
פסגות חיסכון אג"ח עד 10% במניות

נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים הבאים: אג"ח סחירות ושאינן סחירות של חברות, ני"ע מסחריים, הלוואות שאינן סחירות לחברות, אג"ח להמרה,...

למידע נוסף
3.88% ינואר- אוקטובר 2017
1.87% ינואר- דצמבר 2016
פסגות חיסכון כללי

נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים, בכפוף להוראות הדין ובכפוף לשיקול דעתה של וועדת ההשקעות.

למידע נוסף
4.52% ינואר- אוקטובר 2017
2.55% ינואר- דצמבר 2016
f