פסגות חו"ל

נכסי המסלול יהיה חשופים לנכסים שהונפקו בחו"ל, לרבות מניות, אג"ח סחיר ולא סחיר, הלוואות ועוד, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. החשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישרין, בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או קרנות השקעה. יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות כל דין ובכפוף  לשיקול דעת וועדת השקעות.​

 • שווי נכסים 2,969 אלפי ש"ח נכון לתאריך 30/06/2018
 • אחוז השקעה מנייתי 35% נכון לתאריך 30/06/2018

תשואה נומינלית ברוטו לפני דמי ניהול

4.44%ינואר-יוני 2018 1.81%- ינואר- דצמבר 2017

הרכב השקעות המסלול נכון לתאריך 30/06/2018

  • 0% מניות בארץ
  • 35% מניות בחוץ לארץ
  • 0% אגח ממשלתי צמוד
  • 0% אגח ממשלתי שקלי
  • 0% אגח קונצרני צמוד מדד
  • 0% אגח קונצרני שקלי
  • 0% אגח קונצרני צמוד מטח
  • 0% פקדונות והלוואות
  • 6% מזומנים ושווי מזומנים
  • 0% אגח קונצרני לא סחיר
  • 0% נכסים אלטרנטיביים
  • 60% אגח ממשלתי צמוד מטח
  • 1% אחר

נתונים כלליים

 • תאריך הקמה15/02/2016
 • שיעור דמי ניהול ממוצענכון לשנת 2016: 0.43%
 • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת 2016: 6.25%
 • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת 2016: 0.25%
להצטרפות

דוחות ומידע