פסגות חו"ל

נכסי המסלול יהיה חשופים לנכסים שהונפקו בחו"ל, לרבות מניות, אג"ח סחיר ולא סחיר, הלוואות ועוד, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. החשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישרין, בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או קרנות השקעה. יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות כל דין ובכפוף  לשיקול דעת וועדת השקעות.​

 • שווי נכסים 6,340 אלפי ש"ח נכון לתאריך 31/12/2016
 • אחוז השקעה מנייתי 33% נכון לתאריך 31/12/2016

תשואה נומינלית ברוטו לפני דמי ניהול

0.24% ינואר- דצמבר 2016

הרכב השקעות המסלול נכון לתאריך 31/12/2016

  • 0% מניות בארץ
  • 33% מניות בחוץ לארץ
  • 0% אגח ממשלתי צמוד
  • 0% אגח ממשלתי שקלי
  • 0% אגח קונצרני צמוד מדד
  • 0% אגח קונצרני שקלי
  • 0% אגח קונצרני צמוד מטח
  • 0% פקדונות והלוואות
  • 6% מזומנים ושווי מזומנים
  • 0% אגח קונצרני לא סחיר
  • 61% אגח ממשלתי צמוד מטח
  • 0% אחר

נתונים כלליים

 • תאריך הקמה15/02/2016
 • שיעור דמי ניהול ממוצעממוצע לשנת : -
 • שיעור הוצאות לניהול השקעותממוצע לשנת : -
 • מתוכם: שיעור ההוצאות לניהול חיצוניממוצע לשנת : -
להצטרפות

דוחות ומידע

f