פסגות כספי

כל נכסי המסלול יושקעו בנכסים המפורטים בסעיף 2א לתקנות השקעות משותפות בנאמנות (נכסים שמותר לקנות ולהחזיק בקרן ושיעוריהם המירביים), התשנ"ה-1994.​

 • שווי נכסים 2,885 אלפי ש"ח נכון לתאריך 31/01/2017
 • אחוז השקעה מנייתי 0% נכון לתאריך 31/01/2017

תשואה נומינלית ברוטו לפני דמי ניהול

0% ינואר 2017 0.04%- ינואר- דצמבר 2016

הרכב השקעות המסלול נכון לתאריך 31/01/2017

  • 0% מניות בארץ
  • 0% מניות בחוץ לארץ
  • 0% אגח ממשלתי צמוד
  • 98% אגח ממשלתי שקלי
  • 0% אגח קונצרני צמוד מדד
  • 0% אגח קונצרני שקלי
  • 0% אגח קונצרני צמוד מטח
  • 0% פקדונות והלוואות
  • 2% מזומנים ושווי מזומנים
  • 0% אגח קונצרני לא סחיר
  • 0% אגח ממשלתי צמוד מטח
  • 0% אחר

נתונים כלליים

 • תאריך הקמה01/02/2016
 • שיעור דמי ניהול ממוצענכון לשנת : -
 • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת : -
 • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת : -
להצטרפות

דוחות ומידע

f