פסגות כספי

כל נכסי המסלול יושקעו בנכסים המפורטים בסעיף 2א לתקנות השקעות משותפות בנאמנות (נכסים שמותר לקנות ולהחזיק בקרן ושיעוריהם המירביים), התשנ"ה-1994.​

 • שווי נכסים 1,579 אלפי ש"ח נכון לתאריך 30/06/2018
 • אחוז השקעה מנייתי 0% נכון לתאריך 30/06/2018

תשואה נומינלית ברוטו לפני דמי ניהול

0.00%ינואר-יוני 2018 0.03%- ינואר- דצמבר 2017

הרכב השקעות המסלול נכון לתאריך 30/06/2018

  • 0% מניות בארץ
  • 0% מניות בחוץ לארץ
  • 0% אגח ממשלתי צמוד
  • 95% אגח ממשלתי שקלי
  • 0% אגח קונצרני צמוד מדד
  • 0% אגח קונצרני שקלי
  • 0% אגח קונצרני צמוד מטח
  • 0% פקדונות והלוואות
  • 5% מזומנים ושווי מזומנים
  • 0% אגח קונצרני לא סחיר
  • 0% נכסים אלטרנטיביים
  • 0% אגח ממשלתי צמוד מטח
  • 0% אחר

נתונים כלליים

 • תאריך הקמה01/02/2016
 • שיעור דמי ניהול ממוצענכון לשנת 2016: 0.62%
 • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת 2016: 0.11%
 • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת 2016: 0%
להצטרפות

דוחות ומידע