פסגות אג"ח עד 20% במניות

​נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים הבאים: אג"ח סחירות ושאינן סחירות של חברות, ני"ע מסחריים, הלוואות שאינן סחירות לחברות, אג"ח להמרה, פקדונות, אג"ח של ממשלת ישראל או של ממשלות אחרות. חשיפה לנכסי אג"ח תהיה בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה למניות תהיה בשיעור שלא יעלה על 20% מנכסי המסלול. חשיפה לנכסים כאמור לעיל תושג באמצעות השקעה במישרין ו/או באמצעות השקעה בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. חשיפה לנכסים שאינם נכסי אג"ח ואינם מניות תהיה על פי שיקול דעתה של וועדת ההשקעות ובכפוף לכל דין.

 • שווי נכסים 61,382 אלפי ש"ח נכון לתאריך 28/02/2017
 • אחוז השקעה מנייתי 19% נכון לתאריך 28/02/2017

תשואה נומינלית ברוטו לפני דמי ניהול

0.32% ינואר- פברואר 2017 2.31% ינואר- דצמבר 2016

הרכב השקעות המסלול נכון לתאריך 28/02/2017

  • 8% מניות בארץ
  • 11% מניות בחוץ לארץ
  • 10% אגח ממשלתי צמוד
  • 27% אגח ממשלתי שקלי
  • 33% אגח קונצרני צמוד מדד
  • 10% אגח קונצרני שקלי
  • 0% אגח קונצרני צמוד מטח
  • 0% פקדונות והלוואות
  • 1% מזומנים ושווי מזומנים
  • 0% אגח קונצרני לא סחיר
  • 0% אגח ממשלתי צמוד מטח
  • 0% אחר

נתונים כלליים

 • תאריך הקמה01/02/2016
 • שיעור דמי ניהול ממוצענכון לשנת : -
 • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת : -
 • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת : -
להצטרפות

דוחות ומידע

f