פסגות אג"ח עד 20% במניות

​נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים הבאים: אג"ח סחירות ושאינן סחירות של חברות, ני"ע מסחריים, הלוואות שאינן סחירות לחברות, אג"ח להמרה, פקדונות, אג"ח של ממשלת ישראל או של ממשלות אחרות. חשיפה לנכסי אג"ח תהיה בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה למניות תהיה בשיעור שלא יעלה על 20% מנכסי המסלול. חשיפה לנכסים כאמור לעיל תושג באמצעות השקעה במישרין ו/או באמצעות השקעה בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. חשיפה לנכסים שאינם נכסי אג"ח ואינם מניות תהיה על פי שיקול דעתה של וועדת ההשקעות ובכפוף לכל דין.

 • שווי נכסים 74,586 אלפי ש"ח נכון לתאריך 30/04/2018
 • אחוז השקעה מנייתי 19% נכון לתאריך 30/04/2018

תשואה נומינלית ברוטו לפני דמי ניהול

0.20%-ינואר-אפריל 2018 5.38% ינואר- דצמבר 2017

הרכב השקעות המסלול נכון לתאריך 30/04/2018

  • 8% מניות בארץ
  • 11% מניות בחוץ לארץ
  • 11% אגח ממשלתי צמוד
  • 25% אגח ממשלתי שקלי
  • 29% אגח קונצרני צמוד מדד
  • 12% אגח קונצרני שקלי
  • 1% אגח קונצרני צמוד מטח
  • 0% פקדונות והלוואות
  • 2% מזומנים ושווי מזומנים
  • 0% אגח קונצרני לא סחיר
  • 0% נכסים אלטרנטיביים
  • 0% אגח ממשלתי צמוד מטח
  • 1% אחר

נתונים כלליים

 • תאריך הקמה01/02/2016
 • שיעור דמי ניהול ממוצענכון לשנת 2016: 0.61%
 • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת 2016: 0.23%
 • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת 2016: 0.03%
להצטרפות

דוחות ומידע

f