פסגות חיסכון הלכה

נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים, בכפוף להוראות הדין ובכפוף לכללי ההלכה היהודית בלבד. ההשקעות במסלול תהיינה בסמכותה ובאחריותה הבלעדית של ועדת ההשקעות וחברת הביטוח תהיה חייבת לפעול בנאמנות כלפי המבוטחים במסלול זה. השאת התשואה במסלול זה מוגבלת בכך שההשקעות בו כפופות לכללי ההלכה היהודית.

 

 היתר עיסקא >>

 

היתר עיסקא- בד"צ העדה החרדית >>

 

תעודת כשרות בד"ץ >>

 

הרכב השקעות המסלול נכון לתאריך 30.06.18:

מניות בארץ: 15%

מניות בחו"ל: 21%

אג"ח ממשלתי צמוד: 48%

אגח ממשלתי שקלי: 47%

אגח קונצרני צמוד מדד: 0%

אגח קונצרני שקלי: 0%

אגח קונצרני צמוד מטח: 0%

פקדונות והלוואות: 0%

מזומנים ושווי מזומנים:5%

אגח קונצרני לא סחיר: 0%

נכסים אלטרנטיביים: 0%

אגח ממשלתי צמוד מטח: 0%

אחר: 0%

 

ככל שקיימת סתירה בין הנתונים המוצגים בגרף למטה לנתונים המפורטים ברשימת הרכב השקעות המסלול, יגברו הנתונים המוצגים ברשימה כאמור. ט.ל.ח.

 

 • שווי נכסים 17,635 אלפי ש"ח נכון לתאריך 30/06/2018
 • אחוז השקעה מנייתי 36% נכון לתאריך 30/06/2018

תשואה נומינלית ברוטו לפני דמי ניהול

0.61%ינואר-יוני 2018 5% ינואר- דצמבר 2017

הרכב השקעות המסלול נכון לתאריך 30/06/2018

  • 15% מניות בארץ
  • 21% מניות בחוץ לארץ
  • 48% אגח ממשלתי צמוד
  • 47% אגח ממשלתי שקלי
  • 0% אגח קונצרני צמוד מדד
  • 0% אגח קונצרני שקלי
  • 0% אגח קונצרני צמוד מטח
  • 0% פקדונות והלוואות
  • 5% מזומנים ושווי מזומנים
  • 0% אגח קונצרני לא סחיר
  • 0% נכסים אלטרנטיביים
  • 0% אגח ממשלתי צמוד מטח
  • 36% אחר

נתונים כלליים

 • תאריך הקמה23/10/2014
 • שיעור דמי ניהול ממוצענכון לשנת 2016: 0.96%
 • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת 2016: 0.04%
 • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת 2016: 0%
להצטרפות

דוחות ומידע