פסגות חיסכון פאסיבי מדדי מניות

נכסי המסלול בשיעור שלא יפחת מ- 75% ולא יעלה על 100% יושקעו במדדי מניות. יתרת הנכסים, למעט שיעור מהנכסים אשר יושקע במזומנים לצורך טיפול בהפקדות, משיכות והעברות כספים, תושקע במדדים שונים, בכפוף להוראות הדין ובכפוף לשיקול דעת ועדת השקעות.  ​

 • שווי נכסים 12,266 אלפי ש"ח נכון לתאריך 30/11/2016
 • אחוז השקעה מנייתי 95% נכון לתאריך 30/11/2016

תשואה נומינלית ברוטו לפני דמי ניהול

0.56% ינואר- נובמבר 2016 0.18% ינואר- דצמבר 2015

הרכב השקעות המסלול נכון לתאריך 30/11/2016

  • 42% מניות בארץ
  • 53% מניות בחוץ לארץ
  • 0% אגח ממשלתי צמוד
  • 0% אגח ממשלתי שקלי
  • 0% אגח קונצרני צמוד מדד
  • 0% אגח קונצרני שקלי
  • 0% אגח קונצרני צמוד מטח
  • 0% פקדונות והלוואות
  • 5% מזומנים ושווי מזומנים
  • 0% אגח קונצרני לא סחיר
  • 0% אגח ממשלתי צמוד מטח
  • 0% אחר

נתונים כלליים

 • תאריך הקמה05/10/2014
 • שיעור דמי ניהול ממוצעממוצע לשנת 2015: 0.75%
 • שיעור הוצאות לניהול השקעותממוצע לשנת 2015: 0.70%
 • מתוכם: שיעור ההוצאות לניהול חיצוניממוצע לשנת 2015: 0.25%
להצטרפות

דוחות ומידע

f