פסגות חיסכון פאסיבי כללי

נכסי המסלול יושקעו במדדים שונים, בכפוף להוראות הדין ובכפוף לשיקול דעת ועדת השקעות. 

 • שווי נכסים 30,217 אלפי ש"ח נכון לתאריך 30/11/2016
 • אחוז השקעה מנייתי 34% נכון לתאריך 30/11/2016

תשואה נומינלית ברוטו לפני דמי ניהול

0.84% ינואר- נובמבר 2016 0.37% ינואר- דצמבר 2015

הרכב השקעות המסלול נכון לתאריך 30/11/2016

  • 15% מניות בארץ
  • 19% מניות בחוץ לארץ
  • 7% אגח ממשלתי צמוד
  • 20% אגח ממשלתי שקלי
  • 27% אגח קונצרני צמוד מדד
  • 10% אגח קונצרני שקלי
  • 0% אגח קונצרני צמוד מטח
  • 0% פקדונות והלוואות
  • 2% מזומנים ושווי מזומנים
  • 0% אגח קונצרני לא סחיר
  • 0% אגח ממשלתי צמוד מטח
  • 0% אחר

נתונים כלליים

 • תאריך הקמה07/10/2014
 • שיעור דמי ניהול ממוצעממוצע לשנת 2015: 0.76%
 • שיעור הוצאות לניהול השקעותממוצע לשנת 2015: 1.24%
 • מתוכם: שיעור ההוצאות לניהול חיצוניממוצע לשנת 2015: 0.25%
להצטרפות

דוחות ומידע

f