פסגות חיסכון פאסיבי כללי

נכסי המסלול יושקעו במדדים שונים, בכפוף להוראות הדין ובכפוף לשיקול דעת ועדת השקעות. 

 • שווי נכסים 20,961 אלפי ש"ח נכון לתאריך 31/01/2018
 • אחוז השקעה מנייתי 37% נכון לתאריך 31/01/2018

תשואה נומינלית ברוטו לפני דמי ניהול

1.36% ינואר 2018 6.45% ינואר- דצמבר 2017

הרכב השקעות המסלול נכון לתאריך 31/01/2018

  • 14% מניות בארץ
  • 23% מניות בחוץ לארץ
  • 4% אגח ממשלתי צמוד
  • 19% אגח ממשלתי שקלי
  • 27% אגח קונצרני צמוד מדד
  • 10% אגח קונצרני שקלי
  • 0% אגח קונצרני צמוד מטח
  • 0% פקדונות והלוואות
  • 3% מזומנים ושווי מזומנים
  • 0% אגח קונצרני לא סחיר
  • 0% נכסים אלטרנטיביים
  • 0% אגח ממשלתי צמוד מטח
  • 0% אחר

נתונים כלליים

 • תאריך הקמה07/10/2014
 • שיעור דמי ניהול ממוצענכון לשנת 2016: 0.85%
 • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת 2016: 0.07%
 • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת 2016: 0.03%
להצטרפות

דוחות ומידע

f