פסגות חיסכון פאסיבי כללי

נכסי המסלול יושקעו במדדים שונים, בכפוף להוראות הדין ובכפוף לשיקול דעת ועדת השקעות. 

 • שווי נכסים 20,280 אלפי ש"ח נכון לתאריך 31/08/2017
 • אחוז השקעה מנייתי 36% נכון לתאריך 31/08/2017

תשואה נומינלית ברוטו לפני דמי ניהול

3.44% ינואר- אוגוסט 2017 1.83% ינואר- דצמבר 2016

הרכב השקעות המסלול נכון לתאריך 31/08/2017

  • 13% מניות בארץ
  • 23% מניות בחוץ לארץ
  • 4% אגח ממשלתי צמוד
  • 20% אגח ממשלתי שקלי
  • 28% אגח קונצרני צמוד מדד
  • 10% אגח קונצרני שקלי
  • 0% אגח קונצרני צמוד מטח
  • 0% פקדונות והלוואות
  • 1% מזומנים ושווי מזומנים
  • 0% אגח קונצרני לא סחיר
  • 0% אגח ממשלתי צמוד מטח
  • 1% אחר

נתונים כלליים

 • תאריך הקמה07/10/2014
 • שיעור דמי ניהול ממוצענכון לשנת 2016: 0.85%
 • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת 2016: 0.07%
 • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת 2016: 0.03%
להצטרפות

דוחות ומידע

f