פסגות חיסכון פאסיבי כללי

נכסי המסלול יושקעו במדדים שונים, בכפוף להוראות הדין ובכפוף לשיקול דעת ועדת השקעות. 

 • שווי נכסים 25,102 אלפי ש"ח נכון לתאריך 28/02/2017
 • אחוז השקעה מנייתי 35% נכון לתאריך 28/02/2017

תשואה נומינלית ברוטו לפני דמי ניהול

0.42% ינואר- פברואר 2017 1.83% ינואר- דצמבר 2016

הרכב השקעות המסלול נכון לתאריך 28/02/2017

  • 15% מניות בארץ
  • 20% מניות בחוץ לארץ
  • 5% אגח ממשלתי צמוד
  • 20% אגח ממשלתי שקלי
  • 30% אגח קונצרני צמוד מדד
  • 9% אגח קונצרני שקלי
  • 0% אגח קונצרני צמוד מטח
  • 0% פקדונות והלוואות
  • 1% מזומנים ושווי מזומנים
  • 0% אגח קונצרני לא סחיר
  • 0% אגח ממשלתי צמוד מטח
  • 0% אחר

נתונים כלליים

 • תאריך הקמה07/10/2014
 • שיעור דמי ניהול ממוצענכון לשנת 2015: 0.76%
 • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת 2015: 1.24%
 • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת 2015: 0.25%
להצטרפות

דוחות ומידע

f