פסגות חיסכון מניות

נכסי המסלול יהיו חשופים למניות בארץ ובחו"ל, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ- 75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. החשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישרין, בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדין ובכפוף לשיקול דעת וועדת השקעות.​

 • שווי נכסים 37,252 אלפי ש"ח נכון לתאריך 30/11/2016
 • אחוז השקעה מנייתי 98% נכון לתאריך 30/11/2016

תשואה נומינלית ברוטו לפני דמי ניהול

0.01% ינואר- נובמבר 2016 0.14%- ינואר- דצמבר 2015

הרכב השקעות המסלול נכון לתאריך 30/11/2016

  • 43% מניות בארץ
  • 55% מניות בחוץ לארץ
  • 0% אגח ממשלתי צמוד
  • 0% אגח ממשלתי שקלי
  • 0% אגח קונצרני צמוד מדד
  • 0% אגח קונצרני שקלי
  • 0% אגח קונצרני צמוד מטח
  • 0% פקדונות והלוואות
  • 2% מזומנים ושווי מזומנים
  • 0% אגח קונצרני לא סחיר
  • 0% אגח ממשלתי צמוד מטח
  • 0% אחר

נתונים כלליים

 • תאריך הקמה05/10/2014
 • שיעור דמי ניהול ממוצעממוצע לשנת 2015: 0.75%
 • שיעור הוצאות לניהול השקעותממוצע לשנת 2015: 0.75%
 • מתוכם: שיעור ההוצאות לניהול חיצוניממוצע לשנת 2015: 0.25%
להצטרפות

דוחות ומידע

f