פסגות חיסכון מניות

נכסי המסלול יהיו חשופים למניות בארץ ובחו"ל, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ- 75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. החשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישרין, בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדין ובכפוף לשיקול דעת וועדת השקעות.​

 • שווי נכסים 39,088 אלפי ש"ח נכון לתאריך 30/04/2018
 • אחוז השקעה מנייתי 96% נכון לתאריך 30/04/2018

תשואה נומינלית ברוטו לפני דמי ניהול

0.46%-ינואר-אפריל 2018 10.97% ינואר- דצמבר 2017

הרכב השקעות המסלול נכון לתאריך 30/04/2018

  • 41% מניות בארץ
  • 55% מניות בחוץ לארץ
  • 0% אגח ממשלתי צמוד
  • 0% אגח ממשלתי שקלי
  • 0% אגח קונצרני צמוד מדד
  • 0% אגח קונצרני שקלי
  • 0% אגח קונצרני צמוד מטח
  • 0% פקדונות והלוואות
  • 4% מזומנים ושווי מזומנים
  • 0% אגח קונצרני לא סחיר
  • 0% נכסים אלטרנטיביים
  • 0% אגח ממשלתי צמוד מטח
  • 0% אחר

נתונים כלליים

 • תאריך הקמה05/10/2014
 • שיעור דמי ניהול ממוצענכון לשנת 2016: 0.81%
 • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת 2016: 0.21%
 • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת 2016: 0.19%
להצטרפות

דוחות ומידע

f