פסגות חיסכון מניות

נכסי המסלול יהיו חשופים למניות בארץ ובחו"ל, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ- 75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. החשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישרין, בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדין ובכפוף לשיקול דעת וועדת השקעות.​

 • שווי נכסים 40,383 אלפי ש"ח נכון לתאריך 30/11/2017
 • אחוז השקעה מנייתי 94% נכון לתאריך 30/11/2017

תשואה נומינלית ברוטו לפני דמי ניהול

9.31% ינואר- נובמבר 2017 1.89% ינואר- דצמבר 2016

הרכב השקעות המסלול נכון לתאריך 30/11/2017

  • 44% מניות בארץ
  • 50% מניות בחוץ לארץ
  • 0% אגח ממשלתי צמוד
  • 0% אגח ממשלתי שקלי
  • 0% אגח קונצרני צמוד מדד
  • 0% אגח קונצרני שקלי
  • 0% אגח קונצרני צמוד מטח
  • 0% פקדונות והלוואות
  • 5% מזומנים ושווי מזומנים
  • 0% אגח קונצרני לא סחיר
  • 0% נכסים אלטרנטיביים
  • 0% אגח ממשלתי צמוד מטח
  • 1% אחר

נתונים כלליים

 • תאריך הקמה05/10/2014
 • שיעור דמי ניהול ממוצענכון לשנת 2016: 0.81%
 • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת 2016: 0.21%
 • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת 2016: 0.19%
להצטרפות

דוחות ומידע

f