פסגות חיסכון אג"ח

נכסי המסלול יהיה חשופים לנכסים הבאים בארץ ובחו"ל: אג"ח סחירות ושאינן סחירות, ני"ע מסחריים, הלוואות שאינן סחירות, אג"ח להמרה ופיקדונות. החשיפה תהיה בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה לנכסים, כאמור לעיל, תושג באמצעות השקעה במישרין, בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדין ובכפוף לשיקול דעת וועדת השקעות. ​

 • שווי נכסים 41,792 אלפי ש"ח נכון לתאריך 31/01/2017
 • אחוז השקעה מנייתי 0% נכון לתאריך 31/01/2017

תשואה נומינלית ברוטו לפני דמי ניהול

0.32% ינואר 2017 1.47% ינואר- דצמבר 2016

הרכב השקעות המסלול נכון לתאריך 31/01/2017

  • 0% מניות בארץ
  • 0% מניות בחוץ לארץ
  • 27% אגח ממשלתי צמוד
  • 27% אגח ממשלתי שקלי
  • 29% אגח קונצרני צמוד מדד
  • 17% אגח קונצרני שקלי
  • 0% אגח קונצרני צמוד מטח
  • 0% פקדונות והלוואות
  • 0% מזומנים ושווי מזומנים
  • 0% אגח קונצרני לא סחיר
  • 0% אגח ממשלתי צמוד מטח
  • 0% אחר

נתונים כלליים

 • תאריך הקמה07/10/2014
 • שיעור דמי ניהול ממוצענכון לשנת 2015: 0.86%
 • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת 2015: 0.15%
 • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת 2015: 0.01%
להצטרפות

דוחות ומידע

f