פסגות חיסכון אג"ח

נכסי המסלול יהיה חשופים לנכסים הבאים בארץ ובחו"ל: אג"ח סחירות ושאינן סחירות, ני"ע מסחריים, הלוואות שאינן סחירות, אג"ח להמרה ופיקדונות. החשיפה תהיה בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה לנכסים, כאמור לעיל, תושג באמצעות השקעה במישרין, בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדין ובכפוף לשיקול דעת וועדת השקעות. ​

 • שווי נכסים 46,484 אלפי ש"ח נכון לתאריך 30/11/2016
 • אחוז השקעה מנייתי 0% נכון לתאריך 30/11/2016

תשואה נומינלית ברוטו לפני דמי ניהול

1.09% ינואר- נובמבר 2016 0.93% ינואר- דצמבר 2015

הרכב השקעות המסלול נכון לתאריך 30/11/2016

  • 0% מניות בארץ
  • 0% מניות בחוץ לארץ
  • 25% אגח ממשלתי צמוד
  • 27% אגח ממשלתי שקלי
  • 26% אגח קונצרני צמוד מדד
  • 17% אגח קונצרני שקלי
  • 0% אגח קונצרני צמוד מטח
  • 0% פקדונות והלוואות
  • 4% מזומנים ושווי מזומנים
  • 0% אגח קונצרני לא סחיר
  • 0% אגח ממשלתי צמוד מטח
  • 1% אחר

נתונים כלליים

 • תאריך הקמה07/10/2014
 • שיעור דמי ניהול ממוצעממוצע לשנת 2015: 0.86%
 • שיעור הוצאות לניהול השקעותממוצע לשנת 2015: 0.15%
 • מתוכם: שיעור ההוצאות לניהול חיצוניממוצע לשנת 2015: 0.01%
להצטרפות

דוחות ומידע

f