פסגות חיסכון אג"ח עד 10% במניות

נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים הבאים: אג"ח סחירות ושאינן סחירות של חברות, ני"ע מסחריים, הלוואות שאינן סחירות לחברות, אג"ח להמרה, פיקדונות, אג"ח של ממשלת ישראל או אג"ח של ממשלות אחרות. חשיפה לנכסי אג"ח תהיה בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה למניות תהיה בשיעור שלא יעלה על 10% מנכסי המסלול. חשיפה לנכסים, כאמור לעיל, תושג באמצעות השקעה במישרין ו/או באמצעות השקעה בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. חשיפה לנכסים שאינם נכסי אג"ח ואינם מניות תהיה על פי שיקול דעתה של וועדת ההשקעות, ובכפוף לכל דין.

 • שווי נכסים 165,329 אלפי ש"ח נכון לתאריך 31/10/2017
 • אחוז השקעה מנייתי 9% נכון לתאריך 31/10/2017

תשואה נומינלית ברוטו לפני דמי ניהול

3.88% ינואר- אוקטובר 2017 1.87% ינואר- דצמבר 2016

הרכב השקעות המסלול נכון לתאריך 31/10/2017

  • 4% מניות בארץ
  • 5% מניות בחוץ לארץ
  • 13% אגח ממשלתי צמוד
  • 27% אגח ממשלתי שקלי
  • 30% אגח קונצרני צמוד מדד
  • 17% אגח קונצרני שקלי
  • 0% אגח קונצרני צמוד מטח
  • 0% פקדונות והלוואות
  • 2% מזומנים ושווי מזומנים
  • 0% אגח קונצרני לא סחיר
  • 0% אגח ממשלתי צמוד מטח
  • 2% אחר

נתונים כלליים

 • תאריך הקמה05/10/2014
 • שיעור דמי ניהול ממוצענכון לשנת 2016: 0.82%
 • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת 2016: 0.04%
 • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת 2016: 0.01%
להצטרפות

דוחות ומידע

f