פסגות חיסכון כללי

נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים, בכפוף להוראות הדין ובכפוף לשיקול דעתה של וועדת ההשקעות.

 • שווי נכסים 336,341 אלפי ש"ח נכון לתאריך 29/03/2018
 • אחוז השקעה מנייתי 34% נכון לתאריך 29/03/2018

תשואה נומינלית ברוטו לפני דמי ניהול

0.89%-ינואר-מרץ 2018 6% ינואר- דצמבר 2017

הרכב השקעות המסלול נכון לתאריך 29/03/2018

  • 15% מניות בארץ
  • 19% מניות בחוץ לארץ
  • 5% אגח ממשלתי צמוד
  • 15% אגח ממשלתי שקלי
  • 22% אגח קונצרני צמוד מדד
  • 13% אגח קונצרני שקלי
  • 4% אגח קונצרני צמוד מטח
  • 0% פקדונות והלוואות
  • 3% מזומנים ושווי מזומנים
  • 0% אגח קונצרני לא סחיר
  • 3% נכסים אלטרנטיביים
  • 0% אגח ממשלתי צמוד מטח
  • 1% אחר

נתונים כלליים

 • תאריך הקמה01/10/2014
 • שיעור דמי ניהול ממוצענכון לשנת 2016: 0.83%
 • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת 2016: 0.06%
 • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת 2016: 0.03%
להצטרפות

דוחות ומידע

f