פסגות חיסכון כללי

נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים, בכפוף להוראות הדין ובכפוף לשיקול דעתה של וועדת ההשקעות.

 • שווי נכסים 312,772 אלפי ש"ח נכון לתאריך 31/05/2017
 • אחוז השקעה מנייתי 34% נכון לתאריך 31/05/2017

תשואה נומינלית ברוטו לפני דמי ניהול

2.55% ינואר- מאי 2017 2.55% ינואר- דצמבר 2016

הרכב השקעות המסלול נכון לתאריך 31/05/2017

  • 14% מניות בארץ
  • 20% מניות בחוץ לארץ
  • 8% אגח ממשלתי צמוד
  • 15% אגח ממשלתי שקלי
  • 23% אגח קונצרני צמוד מדד
  • 12% אגח קונצרני שקלי
  • 6% אגח קונצרני צמוד מטח
  • 0% פקדונות והלוואות
  • 2% מזומנים ושווי מזומנים
  • 0% אגח קונצרני לא סחיר
  • 0% אגח ממשלתי צמוד מטח
  • 0% אחר

נתונים כלליים

 • תאריך הקמה01/10/2014
 • שיעור דמי ניהול ממוצענכון לשנת 2016: 0.83%
 • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת 2016: 0.06%
 • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת 2016: 0.03%
להצטרפות

דוחות ומידע

f