פסגות חיסכון כללי

נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים, בכפוף להוראות הדין ובכפוף לשיקול דעתה של וועדת ההשקעות.

 • שווי נכסים 300,473 אלפי ש"ח נכון לתאריך 30/06/2018
 • אחוז השקעה מנייתי 37% נכון לתאריך 30/06/2018

תשואה נומינלית ברוטו לפני דמי ניהול

0.30%ינואר-יוני 2018 6% ינואר- דצמבר 2017

הרכב השקעות המסלול נכון לתאריך 30/06/2018

  • 15% מניות בארץ
  • 22% מניות בחוץ לארץ
  • 5% אגח ממשלתי צמוד
  • 13% אגח ממשלתי שקלי
  • 21% אגח קונצרני צמוד מדד
  • 12% אגח קונצרני שקלי
  • 6% אגח קונצרני צמוד מטח
  • 0% פקדונות והלוואות
  • 2% מזומנים ושווי מזומנים
  • 0% אגח קונצרני לא סחיר
  • 3% נכסים אלטרנטיביים
  • 0% אגח ממשלתי צמוד מטח
  • 1% אחר

נתונים כלליים

 • תאריך הקמה01/10/2014
 • שיעור דמי ניהול ממוצענכון לשנת 2016: 0.83%
 • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת 2016: 0.06%
 • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת 2016: 0.03%
להצטרפות

דוחות ומידע