פסגות חיסכון כללי

נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים, בכפוף להוראות הדין ובכפוף לשיקול דעתה של וועדת ההשקעות.

 • שווי נכסים 318,700 אלפי ש"ח נכון לתאריך 31/12/2016
 • אחוז השקעה מנייתי 38% נכון לתאריך 31/12/2016

תשואה נומינלית ברוטו לפני דמי ניהול

2.55% ינואר- דצמבר 2016 0.40% ינואר- דצמבר 2015

הרכב השקעות המסלול נכון לתאריך 31/12/2016

  • 14% מניות בארץ
  • 24% מניות בחוץ לארץ
  • 8% אגח ממשלתי צמוד
  • 15% אגח ממשלתי שקלי
  • 22% אגח קונצרני צמוד מדד
  • 11% אגח קונצרני שקלי
  • 5% אגח קונצרני צמוד מטח
  • 0% פקדונות והלוואות
  • 1% מזומנים ושווי מזומנים
  • 0% אגח קונצרני לא סחיר
  • 0% אגח ממשלתי צמוד מטח
  • 0% אחר

נתונים כלליים

 • תאריך הקמה01/10/2014
 • שיעור דמי ניהול ממוצעממוצע לשנת 2015: 0.78%
 • שיעור הוצאות לניהול השקעותממוצע לשנת 2015: 0.49%
 • מתוכם: שיעור ההוצאות לניהול חיצוניממוצע לשנת 2015: 0.17%
להצטרפות

דוחות ומידע

f